Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 3 lutego 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 3 lutego 2021 roku.
Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 03-02-2021 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 17:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Sara Pruska
 2. Dorota Wołowczyk
 3. Jacek Skibe
 4. Piotr Kapela
 5. Gabriel Kukowka
 6. Robert Kobus
 7. Dorota Maleska
 8. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Informacja na temat działalności sportowej Klubu Sportowego „ START” w Dobrodzieniu.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • likwidacji Gminnego Żłobka w  Dobrodzieniu;
  • utworzenia Gminnego Żłobka „ Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu;
  • ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „ Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu.
 4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Prokuratury Okręgowej w Opolu dot. Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy różne.

Punkt 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.

Nastąpiła zmiana kworum:
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 9
Na posiedzenie Komisji przybył radny Tomasz Miazga.
Porządek posiedzenia poddano głosowaniu.
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Komisji.
Wyniki imienne:
ZA(8):
Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Radosław Zając

Punkt 2.
Informacja na temat działalności sportowej Klubu Sportowego " START" w Dobrodzieniu.
Nastąpiła zmiana kworum:
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10
Na posiedzenie Komisji przybył radny Radosław Zając

Pan Tomasz Sikora Prezes Klubu Sportowego START w Dobrodzieniu po niespełna rocznej działalności na Stadionie Miejskim dokonał krótkiej analizy podjętych działań i przedstawił wnioski do dalszej pracy wraz z kosztorysem utrzymania Stadionu Miejskiego na 2021 rok.
Następnie przedstawił informację na temat działalności Klubu Sportowego „Start Dobrodzień” w 2020 roku.
Analiza oraz informacja na temat działalności Klubu stanowią załączniki do protokołu.
Nastąpiła dyskusja na powyższe:

 • Przewodniczący RM – na działalność stadionu miejskiego od maja do grudnia 2020r. wydatkowano kwotę 11.621,65 zł ( są to środki na utrzymanie obiektu, które klub otrzymał od DOKiS). Z wcześniejszych informacji DOKiS miał przeznaczyć kwotę około 14 000,00 zł. Zwrócił się do p. Sikory z zapytaniem czy zna powód przekazania mniejszej kwoty.

Pan Tomasz Sikora wyjaśnił, że chodziło o zwiększenie kwot za media tj. prąd, wywóz śmieci) i wtenczas to się zgadza. Zwiększenie użycia prądu spowodowane było treningami wieczorową porą oraz faktem, że lampa przy budynku, gdzie składowany jest sprzęt budowlany świeciła cały dzień.

Pan Sikora zwrócił uwagę, że w piśmie skierowanym do Burmistrza i Przewodniczącego RM poruszył kwestię ważną dla stadionu a mianowicie kwestię konserwatora obiektu. Stwierdził, że w ubiegłych latach w utrzymaniu stadionu korzystano z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zaproponował, by stadionem zajmowała się osoba oddelegowana z ZGKiM.

Przewodniczący RM poinformował, że przeprowadził rozmowę z dyrektorem zakładu i poruszył temat w jaki sposób zakład mógłby pomóc. Zaproponował zorganizowanie spotkania z dyrektorem zakładu celem przedstawienia strategii działania.

Odnośnie ogrodzenia boiska sportowego wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy w ubiegłym roku. Zapewnił, że posiada siatkę w pełni użyteczną, którą może przekazać klubowi. Poinformował także, gdzie można zwrócić się w sprawie  słupów betonowych lub drewnianych.

 • Radny Gabriel Kukowka – w kosztorysie utrzymania obiektu ( z dnia 4.12.20r.) podana jest kwota na utrzymanie obiektu w wysokości 20 000,00 zł, oraz kwota 27 000,00 zł z utrzymaniem mediów ( woda, prąd, wywóz śmieci). Podczas dyskusji nad projektem budżetu na rok 2021 na pytanie radnego Tomasza Miazgi czy dom kultury będzie przekazywał środki na utrzymanie stadionu poinformowano, że START przedłożył do projektu budżetu koszty utrzymania stadionu na 2021 rok w wysokości 35000,00 zł, w budżecie ujęto dotację w kwocie 32000,00 zł. Radny zapytał czy kwota 27000,00 zł (z kosztorysu utrzymania obiektu) jest tą samą kwotą, która znalazła się w punkcie uchwalania budżetu oraz czy całość została przekazana.

Pan Tomasz Sikora wyjaśnił, że to była umowa na rok. W roku 2021 DOKiS nie przekazał środków na media.

Radny Kukowka stwierdził, że gdyby sprawę opłat za media udało się rozwiązać wtenczas klub poradziłby sobie z finansami.

Radny odnosząc się do sprawozdania i kwestii awansu drużyny siatkówki zapytał, czy gdyby udało się wygospodarować kwotę 150000,00 zł to czy zawodnicy byli by chętni reprezentować klub i miasto na arenie krajowej.

Pan Sikora stwierdził, że  było to parę dekad temu, ale fajnie by było sukces powtórzyć. Uważa, że jeżeli warunki będą sprzyjać i udało by się wywalczyć awans to jest jednak jeden problem a mianowicie brak hali sportowej.

Przewodniczący Komisji poprosił, by w przypadku informacji o awansie przekazać  ją Komisji Oświaty, która będzie starała się pomóc w pozyskaniu środków w ramach promocji miasta.

Punkt 3.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
a. w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Bożena Gaś poinformowała, że w związku z budową gminnego żłobka w Dobrodzieniu trzeba podjąć na najbliższej sesji RM 3 uchwały, dlatego na dzisiejsze posiedzenie Komisji skierowano projekty uchwał.
Wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych określa jak należy postąpić w związku z likwidowaną gminną jednostką budżetową, w tym przypadku z Gminnym Żłobkiem w Dobrodzieniu. Ustawa określa co z mieniem likwidowanego żłobka, co dzieje się z dokumentacją, należnościami i zobowiązaniami likwidowanego żłobka, wypisem i wpisem do ewidencji.
Likwidacja żłobka będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Radosław Zając, Robert Kobus, Dorota Maleska, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Joachim Wloczyk

b. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka " Kraina Uśmiechu"  w Dobrodzieniu.
Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że utworzenie Gminnego Żłobka opiera się na ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Poinformowała, że sugestią obecnego Dyrektora Żłobka było, by w statucie określić kogo dotyczy pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka oraz prośba o możliwość powołanie Rady Rodziców.
Zmiana dotyczy również warunków przyjmowania dzieci do żłobka. Do tej pory rekrutacji dokonywała komisja ( było tylko 12 miejsc w żłobku). Obecnie miejsc jest 40 i jest propozycja w statucie, by naboru dokonywała Dyrektor Żłobka. Zmianie uległa także data rekrutacji – do 15 marca  deklarację o chęci kontynuowania pobytu dziecka w żłobku w następnym roku szkolnym składają rodzice uczęszczających do żłobka dzieci.
Natomiast rekrutacja na nowy rok szkolny z wyjątkiem dzieci już uczęszczających do żłobka, trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka " Kraina Uśmiechu"  w Dobrodzieniu poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Jacek Skibe, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Radosław Zając
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Joachim Wloczyk

c. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.
Dyrektor ZEASiP poinformowała, że zmienione zostały zasady odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Opłata za pobyt dziecka w żłobku bez wyżywienia wynosiła do tej pory 13,00 zł/ dzień, co przy liczbie średnio 22 dni w miesiącu daje kwotę 286,00 zł.
I. Proponuje się, by miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiłaby:
1) 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień;
2) 17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkałych poza Gminą Dobrodzień;
2. Wysokość opłaty  obniża się o 50% w stosunku do drugiego  i kolejnego dziecka z danej rodziny, które korzysta z usług Gminnego Żłobka „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu.
3. W przypadku uczęszczania do Gminnego Żłobka „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko wynosi 50% opłaty określonej w pkt.I

II. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka, korzystającego z opieki w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu w wysokości 12,00 zł dziennie. ( stawka ta nie może być większa) Burmistrz  poinformował, że zastanawia się nad 15% wysokością minimalnego wynagrodzenia, gdyż wtedy opłata będzie wynosić 420,00 zł, może wydawać się dużo, ale gmina przystąpiła do Programu „Maluch +” i wnioskowano o dotację dla 40 dzieci. Dotacja będzie wynosić  80,00 zł/ 1 dziecko. Wtenczas koszt na jedno dziecko wyniósłby 420,00 zł – 80,00 zł = 340,00 zł.
Poinformował, że koszty funkcjonowania żłobka są wyższe i ponosi je gmina. Dotacja w wysokości 80,00 zł i opłata miesięczna w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia nie pokryje kosztów  utrzymania 1 dziecka.  Burmistrz zastanawia się  czy dla dzieci spoza Gminy Dobrodzień nie podnieść opłaty  z 17% na 18% minimalnego wynagrodzenia z uwagi na fakt, że gmina zbyt dużo dopłaca do żłobka.
Proponuje opłaty za pobyt dziecka w żłobku : 15% minimalnego wynagrodzenia za pobyt dziecka z terenu Gminy Dobrodzień i 18% za pobyt dziecka spoza Gminy Dobrodzień.
Radny Robert Kobus zapytał czy do jednego dziecka rodzic otrzymuje 500+, uważa, że nie jest to duża kwota, rodzice mogą pracować i z 500+ dofinansować opłatę za pobyt w żłobku. Radny opowiedział się za  miesięczną opłatą  za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15%  i 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Radny odniósł się do sprawy odnośnie rezygnacji z komisji ds. Rekrutacji. Do tej pory rekrutacji dokonywała komisja. Obecnie jest propozycja w statucie, by naboru dokonywała Dyrektor Żłobka.
Uważa, że naboru powinna dokonywać komisja, by uniknąć  niepotrzebnych oskarżeń w stosunku do dyrektora żłobka i dyrektora ZEASiP.
Przewodniczący RM podał przykład Gorzowa Śląskiego, gdzie opłata wynosi 19% minimalnego wynagrodzenia. Zaproponował, by zorientować się jakie są opłaty w żłobkach ale bliżej Dobrodzienia.
Przewodniczący RM zapytał czy wiadomo jak będzie wyglądała struktura zatrudnienia w żłobku i ile osób przejdzie do gminnego żłobka z obecnego żłobka.
Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś odniosła się do sprawy komisji rekrutacyjnej. W obecnym przedszkolu było 12 miejsc i dużo więcej podań dlatego komisja  zajmowała się rekrutacją.
Poinformowała, że z otrzymanej informacji od dyrektora żłobka wynika, że w żłobku 12 miejsc + 8 lista rezerwowych +12 z terenu gminy = 32 dzieci + 3 dzieci spoza gminy, +  5, które można przyjąć = 40 dzieci na dzień 1 kwietnia.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że był członkiem komisji rekrutacyjnej i zgada się z dyrektor ZEASiP. Przy mocno ograniczonych możliwościach żłobka konieczne było wybranie spośród wielu złożonych wniosków tylko kilkunastu. Odbywało się to poprzez losowanie, a zadaniem komisji było, sprawdzenie poprawności wniosków i czuwanie nad losowaniem. W tej chwili wydaje się to bez zasadne. Wszystkie inne uregulowania zawarte zostały w statucie.
Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że do tej pory nie było  problemów, dokumentacja była przedstawiana przez rodziców a komisja była świadkiem losowania.
Następnie Dyrektor odniosła się do sprawy zatrudnienia w żłobku. Zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat wymagany jest 1 opiekun na 8 dzieci. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne oraz w przypadku, gdy nie ukończyło pierwszego roku życia wtenczas na 5 dzieci przypada 1 opiekun.  Obecnie jest etat dyrektora oraz 2 x 1,5  etatu.
W przypadku nowego żłobka przy 40 dzieci  zatrudnionych zostanie 5 opiekunów, dyrektor, pokojowe i pomoce do dzieci  - 3 etaty.  Dyrektor posiada także kwalifikacje, by zostać opiekunem. Przewidziane są także 2 godziny dla konserwatora – osoba w chwili obecnej pracuje na Orliku,  zatrudnienie znajdzie woźna, która pracuje w szkole i po pracy będzie pracować jako sprzątaczka w żłobku – 2 godz.
Jeżeli w żłobku przebywa powyżej 20 dzieci musi być zatrudniona pielęgniarka, ale nie będzie ona na stałe, może zostać zatrudniona na umowę zlecenie np. 2 godziny tygodniowo.
Poinformowała także odnośnie wyżywienia –  po stronie szkoły jest gotowanie i wydawanie posiłków, natomiast przewóz jest po stronie żłobka.
Dyrektor ZEASiP zapytała czy ulegną zmienia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku to znaczy 15% i 17%.
Burmistrz zaproponował 15% dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień i 18% dla dzieci spoza gminy.
Wyliczono wysokość miesięcznych opłat za pobyt dziecka w żłobku przy zastosowaniu:
    • 15% minimalnego wynagrodzenie       -  stawka  420,00 zł   bez wyżywienia
    • 17%                                                 -  stawka  476,00 zł      „          „
    • 18% dla dzieci spoza gminy               -  stawka  504,00 zł      „          „
    • 21%                spoza gminy               - stawka  588,00 zł       „          „

Przewodniczący RM zasugerował, by zorientować się czy w Ciasnej funkcjonuje już żłobek i jakie stawki tam obowiązują. Zastanawia się czy 18% to nie jest za dużo mimo, że kwota zostanie pomniejszona o dotację w wysokości 80,00 zł.
Burmistrz wyjaśnił, że patrzy na opłaty pod kątem budżetu gminy, gdyż będzie trzeba dużo dokładać do funkcjonowania żłobka.
Radny Jacek Skibe stwierdził, że nikt nie mówi, by mniej płacić, należy zorientować się w Ciasnej, by nie było u nas taniej, bo wtedy dzieci będą dowożone do Dobrodzienia i trzeba będzie powołać komisję rekrutacyjną.
Burmistrz poinformował, że w  żłobku w Oleśnie obowiązuje opłata w wysokości 12,5% dla dzieci z Gminy i 17% dla dzieci spoza gminy.  Zaproponował także, by sprawdzić jakie są stawki w Ciasnej, gdyż może okazać się, że będzie tam drożej i może być problem u nas w żłobku.
Dyrektor Bożena  Gaś wyjaśniła, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z tereny gminy Dobrodzień, a dopiero w drugiej kolejności spoza gminy.
Radny Jacek Skibe uważa, że lepiej przyjąć dzieci z naszej gminy, zabezpieczając się poprzez informację jaki jest koszt w żłobku w Ciasnej.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że jest określony termin naboru i w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu gminy a dopiero później spoza terenu wg  wpływających zgłoszeń.
Dyrektor ZEASiP poinformowała o kosztach utrzymania żłobka: plan budżetu na 2020 rok wyniósł wynosi 202 500,00 zł, z czego 135 700,00 zł stanowią wynagrodzenia.
Wynagrodzenia za styczeń 2021r. wyniosły  9 650,00 zł, a nowe etaty to około 10 etatów x 2.800,00 zł (przynajmniej minimalne wynagrodzenie musi zostać zapewnione), to już jest kwota 28 000,00 zł – będzie to spory koszt + dochodzą jeszcze wszystkie media.
Budynek będzie ogrzewany przez szkołę podstawową i trzeba będzie zwiększyć środki na opał. Pani dyrektor na chwilę obecną nie jest w stanie określić jakie to będą koszty.
Radny Robert Kobus uważa, że należy patrzeć na budżet, skłania się do propozycji Burmistrza  tj. wysokość 15% i 18% od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. od kwoty 2 800,00 zł
Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie imienne:
1. za propozycją  wysokości opłaty miesięcznej za pobyt w żłobku dziecka zamieszkałego na terenie gminy Dobrodzień w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, głosowali: Kukowka Gabriel, Pruska Sara, Chwalczyk Rafał, Kapela Piotr, Kobus Robert, Miazga Tomasz, Maleska Dorota, Skibe Jacek, Wołowczyk Dorota, Zając Radosław
 2. za propozycją  wysokości opłaty miesięcznej za pobyt w żłobku dziecka zamieszkałego poza gminą Dobrodzień w wysokości 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, głosowali: Kukowka Gabriel, Pruska Sara, Chwalczyk Rafał, Kapela Piotr, Kobus Robert, Miazga Tomasz, Maleska Dorota, Skibe Jacek, Wołowczyk Dorota, Zając Radosław

Na pytanie Zastępcy Burmistrza w jaki sposób naliczana jest zniżka dla drugiego i kolejnego dziecka czy już chodzącego do przedszkola oraz czy oprócz wysokości zniżek na drugie i kolejne dziecko jest konieczna zniżka dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, Dyrektor Gaś wyjaśniła, że w § 1 ust.2   mówi się o dzieciach korzystających z usług żłobka  czyli w tym samym czasie uczęszczających do żłobka.  Sugerując się uchwałą przedszkolną umieszczony został zapis o częściowym zwolnieniu dzieci niepełnosprawnych.  Jeżeli uważa, że zapis nie jest konieczny to można go usunąć
Burmistrz uważa, że zapis powinien pozostać, gdyż powinno się pomagać, wychowanie dziecka niepełnosprawnego jest bardzo trudną rolą.
W Programie Maluch+ można wnioskować, by otrzymać powiększoną dotację na dzieci niepełnosprawne. Dotacja na jedno dziecko wynosi 80,00 zł nie nie musimy tej kwoty obniżać tylko włożyć w koszty funkcjonowania żłobka.
Na pytanie radnego Jacka Skibe czy będzie taki przypadek, Burmistrz wyjaśnił, że nie ma takich informacji, był przeprowadzany sondaż i wiadomo, że jest chętnych 40 dzieci przed podaniem kosztów. Przypomniał, że jeden opiekun jest na 5 dzieci.
Radny Jacek Skibe stwierdził, że nie usuwał by tego zapisu, gdyż należy wyjść naprzeciw dzieciom niepełnosprawnym a nie im utrudniać.
Przewodniczący RM stwierdził, że § 1 ust.3 będzie stosowany sporadycznie.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że był cel, by powstał żłobek, gdyż wiele dzieci nie mogło skorzystać ze żłobka będzie wiadomo w trakcie roku budżetowego ile trzeba będzie do żłobka dopłacać.
Zastępca Burmistrza – rekrutacja na 2021 rok trwa od 1 do 30 kwietnia. Zgłosił sugestię, by dyrektor rozważył termin wcześniejszy np.  w miesiącu lutym.
Dyrektor Bożena Gaś wyjaśniła, że do 15 marca składają deklaracje rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka. W tym roku od 1 kwietnia będą przyjęte dzieci z obecnego żłobka 12 + 8 z listy rezerwowej + 12 złożone nowe podania + 3 spoza terenu gminy + 5 z terenu gminy = 40
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że sprawa o której radni dyskutują tzn. Sprawa rekrutacji będzie miała miejsce na rok 2022.
Dyrektor podejmie decyzję, by z dniem 1 kwietnia były miejsca zagospodarowane.
Dyrektor Gaś poinformowała, że rekrutacja odbywa się na każdy rok oddzielnie, gdyż część dzieci przejdzie do przedszkola.
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego data 1 kwietnia a nie 1 września??
Radny Robert Kobus wyjaśnił, że żłobek zostaje otwarty z dniem 1 kwietnia i chodziło o to, by na wolne miejsca w marcu ogłosić nabór. Zapytał czy nie można ogłosić naboru na wolne miejsca już od 1 kwietnia ( np. w marcu), a w połowie lutego pojawiła by się informacja o ilości wolnych miejsc.
Przewodniczący Komisji – rekrutacja na 2020/2021 rok odbyła się we wrześniu Pomimo, że dokumentacja była kompletna trzeba było dużo wniosków odrzucić. Część dzieci uczęszcza do żłobka a część jest na liście rezerwowej. Do tego dochodzą jeszcze dzieci chętne. Uważa, ze nie jest potrzebny nabór na rok na który już nabór się odbył.
Radny Tomasz Miazga przypomniał, że dyrektor B. Gaś mówiła, że będzie 36 miejsc zajętych.
Dyrektor wyjaśniła, że jest 12 dzieci, 8 dzieci jest na liście rezerwowej + 12 dzieci nowych oraz dodatkowo 3 spoza terenu, 5 z naszej gminy.
Nabór na 2020/2021 już został przeprowadzony, okres przejściowy a od 1 do 30 kwietnia odbędzie się rekrutacja na 2021/2022.
Po uchwaleniu uchwały można przeprowadzić rekrutację.
Radny stwierdził, że z wypowiedzi Pani dyrektor wynika, że od 1 kwietnia będzie komplet dzieci.
Radny Robert Kobus stwierdził, że skoro jest już deklaracja, że jest komplet dzieci to wycofuje swoją propozycję o naborze.

Dyrektor ZEASiP zobowiązała się do rozpoznania sytuacji odnośnie obowiązującej odpłatności za pobyt w żłobku w Ciasnej.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Sara Pruska, Gabriel Kukowka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Joachim Wloczyk

Punkt 4.
Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Prokuratury Okręgowej w Opolu dot. uchwały nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokiej wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Prokuratury Okręgowej w Opolu, która wnosi o zmianę uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w zakresie § 1, § 3 ust.2, § 6 ust.1 pkt d, § 8 ust.1 lit. a, d i ust.2, § 9 ust.1 lit. a i ust 4 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych.
Burmistrz przypomniał, że uchwała została podjęta rok temu, organ nadzoru nie dopatrzył się wad prawnych i nie wszczął postępowania nadzorczego. Uważa, że Prokuratura nie może narzucić Radzie jakie kryteria ma przyjąć w uchwale, gdyż od tego są sądy administracyjne.
Prokuratura przedstawiła wiele argumentów i jeżeli uzna, że naruszono prawo może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W przypadku, gdy Sąd uzna, że zostało złamane prawo, powrócimy do tematu w sprawie zmiany uchwały.
Radny Radosław Zając zgodził się ze stanowiskiem Burmistrza i uważa, że Rada nie powinna ulegać presji.
Przewodniczący Rady Miejskiej także uważa, że rada nie powinna i nie ulegnie presji.
Poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji Stypendiów Sportowych. Złożonych zostało 6 wniosków ale tylko 2 wnioski spełniały  kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Oświaty potwierdził, że na podstawie Regulaminu przyznawania Stypendiów Sportowych wyłoniono osoby, które mogą otrzymać stypendium sportowe.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Prokuratury Okręgowej w Opolu.
Uzasadnienie stanowiska Rady zawarte zostało w uzasadnieniu do uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska  w sprawie wniosku Prokuratury Okręgowej w Opolu dotyczącym Uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Dorota Maleska, Piotr Kapela
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Joachim Wloczyk
Punkt 5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Sara Pruska, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Piotr Kapela
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Joachim Wloczyk

Punkt 6.
Sprawy różne.

 1. Radny Jacek Skibe zgłosił wniosek w zakresie interwencji w Związku Międzygminnym „ Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu odnośnie dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogramy z sołectw Gminy Dobrodzień rozprowadzane są na terenie Dobrodzienia i na odwrót.

Radni potwierdzili, że  harmonogramy wywozu śmieci były rozprowadzane nieprawidłowo, gdyż trafiały do niewłaściwych adresatów.

Zastępca Burmistrza poinformował, że harmonogramy wywozu odpadów są także dostępne w urzędzie i na stronie internetowej.

Także naklejki na popiół można pobrać w urzędzie, natomiast osoby, które wysyłają deklaracje elektronicznie otrzymują za pośrednictwem poczty naklejkę wraz z numerem konta.

Radny Jacek Skibe zwrócił uwagę, że w Myślinie na kubłach z popiołem naklejki robione są ręcznie. Zapytał czy jak Związek wchodził do innych gmin czy także tam panował chaos.

Poinformował, że prawdopodobnie nie wszyscy otrzymali numer konta, na które należy wpłacać za wywóz odpadów. Czy w takim przypadku można wynegocjować, że mieszkańcy nie będą płacili odsetek (termin płatności minął 31 stycznia br.) Radny Robert Kobus zwrócił uwagę, że kubły nie posiadają kółek i zostały rozrzucone Pludrach.

 1. Radna Sara Pruska poinformowała, że posiada dwa różne konta, na które ma uiszczać opłaty za wywóz nieczystości.
 2. Przewodniczący RM zwrócił uwagę na panujące zamieszanie  w sprawie harmonogramów odbioru odpadów. Sprawa ta bulwersuje mieszkańców ale uważa, że trzeba uzbroić się w cierpliwość a wszelkie pytanie kierować do Związku.
 3. Przewodniczący Komisji zaproponował stworzenie zakładki, na której znajdą się niezbędne informacje o Związku Międzygminnym  Czysty Region.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Promocji
Gabriel Kukowka

PDFProtokół z dnia 3 lutego 2021.pdf (1,46MB)