Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, dnia 04.03.2021 r.

GK.6220.1.30.2019

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ), a także na podstawie § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1839), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: Eko-energo Projekt, Sp. z o.o., ul. Okulickiego 42/44 lok. 7, 42-218 Częstochowa, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

orzekam

I. 1. określić środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne, obejmujące rozbudowę istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych, zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego w południowej części granic administracyjnych miejscowości Pludry, gmina Dobrodzień, powiat oleski. Teren przedmiotowej instalacji zlokalizowany jest na działkach o nr 101/1, 147/1, 148/1, 151/1, 1524/3, 1584/1, 2144/1.

Teren objęty inwestycją na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie graniczy:

- od strony północnej - teren planowanego przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio terenami przemysłowymi, dalej tory kolejowe linii Opole - Częstochowa, w odległości ok. 110 m Skrzydłowicki Potok. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 82 m w kierunku północnym od granic zakładu;

- od strony wschodniej - przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z terenami przemysłowymi za którymi w odległości ok. 280 m przebiega Aleja Wyzwolenia (DW 901). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 230 m w kierunku wschodnim od granic terenu planowanego przedsięwzięcia.

- od strony południowej - teren przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio z ul Tartaczna, las Nadleśnictwa Zawadzkie, w odległości 450 m rzeka Smolina i zbiorniki wodne;

- od strony zachodniej - teren przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio z terenami przemysłowymi, następnie w odległości 335 m Skrzydłowicki Potok, dalej las Nadleśnictwa Zawadzkie.

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów prawnie chronionych w tym obszaru NATURA 2000. W rozpatrywanym bezpośrednim zasięgu oddziaływania Inwestycji, nie występują obszary przyrodnicze chronione, w tym obszary NATURA 2000 oraz obiekty budowlano - architektoniczne podlegające ochronie konserwatorskiej.

2) istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

Przedsięwzięcie realizowane będzie i eksploatowane zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności zawartymi w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie polegało wyłącznie na wyposażeniu istniejącej zabudowy w niezbędne maszyny i urządzenia konieczne do przeprowadzenia procesów odzysku zużytych podkładów kolejowych. Nie przewiduje się budowy nowych budynków jak również dróg dojazdowych w stosunku do stanu obecnego.

Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji będzie polegało na użytkowaniu przez Inwestora już istniejących obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z ich przeznaczeniem. Działalność zakładu oprócz obecnie prowadzonego procesu impregnacji drewna, głównie dla potrzeb kolejnictwa, konserwacji słupów teletechnicznych oraz zbrojenia podkładów w akcesoria stalowe, będzie poszerzona o dodatkowy proces odzysku (R3, R12, R13) zużytych podkładów kolejowych w ramach procesu ciśnieniowego i kontenerowego. Ponadto, inwestycję należy zaprojektować w sposób nie powodujący ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności oraz zapewniający ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania jednego z istniejących ciągów technologicznych stosowanych obecnie do impregnacji olejem kreozotowym i wykorzystanie go w procesie odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych oraz zastosowanie procesu kontenerowego, instalacji zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18. W ramach planowanego przedsięwzięcia, planowane jest przetwarzanie odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych o kodzie 17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe). Instalacja prowadzona przez Nasycalnię Podkładów Sp. z o.o. wykorzystywana jest obecnie do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej oraz produkcji tartacznej. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zmianę sposobu użytkowania jednego z istniejących ciągów technologicznych stosowanych obecnie do impregnacji olejem kreozotowym (proces ciśnieniowy) oraz zastosowanie procesu kontenerowego w celu uruchomienia ciągu technologicznego do przetwarzania - odzysku zużytych podkładów kolejowych (proces odzysku R3, R12, R13). Instalacja będzie pracowała w trybie 2 zmianowym, czyli 16 godzin dziennie w godzinach 6-22.

Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady magazynować selektywnie, w odpowiednich do danego rodzaju odpadów pojemnikach lub kontenerach, w miejscach zadaszonych, posiadających szczelną, betonową posadzkę oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

Zabrania się, w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przekształcania istniejącej powierzchni terenu w sposób negatywnie oddziaływujący na środowisko gruntowo-wodne, powierzchnię ziemi i krajobraz w obrębie planowanej inwestycji i na terenach sąsiednich

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27,

Nie dotyczy

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

Nie dotyczy

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

Nie dotyczy

6) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;

 

Nie dotyczy

2. w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:

1) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji,

Nie dotyczy

2) stwierdzić konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

Przedmiotowa instalacja powoduje wzrost ilości różnorodnych odpadów, zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które zbierane i magazynowane będą w pojemnikach, workach, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy, w celu ich dalszego zagospodarowywania. Wielkość emisji odpadów jest monitorowana poprzez bieżące prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej powstających odpadów, zgodnie z istniejącym porządkiem prawnym.

Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, obowiązany jest do prowadzenia ich ewidencji z zastosowaniem następujących dokumentów:

1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

2) karty przekazania odpadu.

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty i zobowiązany jest je okazywać na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.

Jednocześnie, zgodnie z art. 76 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów i sposobach gospodarowania nimi.

3. w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

Nie dotyczy

4. przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,

Nie dotyczy

5. może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją przedstawić;

Nie dotyczy

6. w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - nakłada obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją przedstawić;

Nie dotyczy

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2019 r do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”

W związku z powyższym Burmistrz Dobrodzienia pismem znak: GK.6220.1.2019 z dnia 22.02.2019 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W ramach procedury, art. 77 OOŚ, pismami z dnia 22.02.2019 r., znak: GK.6220.1.2019 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu sprawy jedna ze stron a mianowicie LIGNA-PROD Sp. z o.o., 46-375 Pludry ul. Tartaczna 4, złożyła swój sprzeciw dla proponowanej rozbudowy i realizacji przedsięwzięcia, który został przesłany organom opiniującym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią sanitarną z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.03.2019 r.) znak: NZ.4315.6.2019.LŚ, po rozpatrzeniu wniosku, o zaopiniowanie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”uzgodnił inwestorowi środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr ew. 101/1, 147/1, 148/1, 151/1, 1524/3, 1584/1, 2144/1 w miejscowości Pludry, gmina Dobrodzień, powiat oleski – bez uwag.

Uzasadniając tym, iż planowane przedsięwzięcie pod względem uciążliwości nie ograniczy funkcji terenów przyległych i interesów osób trzecich. Zgodnie z obliczeniami, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza terenem inwestycji przekroczenia dopuszczalnych norm. Zakład nie będzie wywierał bezpośredniego wpływu na wody podziemne, gdyż nie projektuje się urządzeń służących do poboru wód podziemnych.
Z instalacji nie ma zrzuty ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe z budynku administracyjnego będą podczyszczone przez biologiczną oczyszczalnie ścieków typoszereg BEWA-BIOK 2-16. Ustalono, że działalność zakładu nie wpłynie ponadnormatywnie na klimat akustycznych terenów chronionych w jej otoczeniu w porze dziennej i nocnej.
Z załączonego do wniosku „Raportu…” o planowanym przedsięwzięciu, wynika iż przedsięwzięcie nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości i nie wpłynie ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi. Przy realizacji przedsięwzięcia stosowane będą procedury chroniące środowisko przed ewentualnym negatywnym ne nie oddziaływaniem. P
lanowane przedsięwzięcie, przy zastosowaniu wariantu proponowanego przez inwestora nie powinno spowodować pogorszenie standardów jakości środowiska i nie powinno wpływać ujemnie na zdrowie i życie ludzi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem nr: GL.ZZO3..435.49.1.2019.DB z dnia 13.03.2019 r. (wpływ do tut. urzędu 25.03.2019 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

2) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi;

3) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe;

4) na etapie realizacji i eksploatacji odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie ogrodzonym, zadaszony, szczelnym i utwardzonym oraz zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych;

5) zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;

6) ewentualne (awaryjne) wycieki substancji ropopochodnych punktowo neutralizować przy użyciu odpowiednich sorbentów;

7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

8) system wodno-ściekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska wodnego:

1) wszelkie zbiorniki, kanały, rurociągi i studzienki, zaprojektować w technologii zapewniającej ich szczelność, z materiałów dostosowanych do ich właściwości chemicznych chroniących środowisko wodno-gruntowe;

2) w planowanych obiektach zaprojektować szczelne posadzki, odporne na agresywne środowisko;

3) przeprowadzenie prób szczelności zbiorników, kanałów, rurociągów i studzienek przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wniósł, pismem nr: WOOŚ.4221.14.2019.JGD.1 z dnia 01.04.2019 r o uzupełnienie wniosku nr GK.6220.1.2019 z dnia 22.02.2019 r. o wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku. Zaświadczenie o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przesłana dnia 12.04.2019 r. pismem z dnia 10.04.2019 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr: WOOŚ.4221.14.2019.JGD.2 z dnia 02.04.2019 r. wezwał inwestora do złożenia w terminie do dnia 10.05.2019 r., uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi inwestor przesłał 15.05.2019 r. przedłożył stosowne wyjaśnienia.

Burmistrz pismem nr: GK.6220.01.2019 z dnia 09.04.2019 r. zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z:

- wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Pana Szymona Skowronek, pełnomocnika reprezentującego spółkę NASYCALNIA PODKŁADÓW Sp. z o.o. z siedzibą: 46-375 Pludry, Al. Wyzwolenia 18, do złożenia uzupełnienia raportu
o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,

- pismami LIGNA-PROD Sp. z o.o. w sprawie wszczętego postępowania.

Burmistrz pismem nr: GK.6220.01.2019 z dnia 04.06.2019 r. zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z:

- ujednoliconym raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr: WOOŚ.4221.14.2019.inicjały z dnia 13.06.2019 r. poinformował, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje w terminie do 15.07.2019 r, o czym zostały powiadomione strony postępowania.

W nawiązaniu do zawiadomienia o ujednoliconym raporcie oddziaływania na środowisko LIGNA-PROD Sp. z o.o., 46-375 Pludry ul. Tartaczna 4, złożyła swój kolejny sprzeciw dla proponowanej rozbudowy i realizacji przedsięwzięcia, który został przesłany organom opiniującym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr: WOOŚ.4221.14.2019.JGD z dnia 10.07.2019 r. poinformował, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje w terminie do 30.08.2019 r, o czym zostały powiadomione strony postępowania.

Inwestor w związku z postępowaniem administracyjnym dnia 07.08.2019 r złożył ujednolicony raport oddziaływania na środowisko z prośbą o przesłanie do Marszałka Województwa Opolskiego w związku z wymaganą opinią. Raport został przesłany do Marszałka Województwa Opolskiego dnia 08.08.2019 r pismem nr: GK.6220.1.2019 z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pismem nr: DOŚ-III.7220.17.2019.JW z dnia 22.08.2019 r. wezwał Burmistrza Dobrodzienia aby uzupełniony został wniosek o wydanie opinii. Po czym organ prowadzący niniejsze postępowanie w tym zakresie uzupełnił wniosek 23.08.2019 r. wraz z pismem nr: GK.6220.1.2019.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr: WOOŚ.4221.14.2019.JGD z dnia 28.08.2019 r. odmówił NASYCALNI PODKŁADÓW Sp. z o.o. z siedzibą: 46-375 Pludry al. Wyzwolenia 18 uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Cyt.: „Rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy al. Wyzwolenia 18”.

Podstawę wydania niniejszego postanowienia stanowią:

1. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : „Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w pludrach przy al. Wyzwolenia 18” opracowany w lutym 2019 r., przez zespół w składzie: Piotr Rduch, i Waldemar Tułodziecki (dalej raport ooś);

2. Uzupełnienie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, które wpłynęło do RDOŚ w Opolu 15.04.2019 r.

3. Uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przekazane do RDOŚ w Opolu 15.05.2019 r. wraz z ujednoliconą wersją raportu ooś opracowaną w maju 2019 r. (dalej raport ooś w wersji ujednoliconej)

4. Uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przekazane do RDOŚ w Opolu 05.08.2019 r.

Zadaniem organu prowadzącego postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest weryfikacja raportu ooś w kontekście spełnienia wymogów formalnych, tj. zgodności treści raportu z przepisami określającymi sposób jego sporządzania, jego logiczności, spójności oraz prawidłowości przyjętych danych wyjściowych.

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, po dwukrotnym uzupełnieniu treści raportu ooś tut. organ ustalił, że w rozpatrywanym raporcie w dalszym ciągu występują braki i niejasności. Przedmiotowy raportu ooś, nie spełnia wszystkich wymagań określonych w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania Burmistrz Dobrodzienia na wniosek inwestora z dnia 12.09.2019 r. (wpływ do tutejszego urzędu 13.09.2019 r.) zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pismem nr: DOŚ-III.7220.17.2019.JW z dnia 20.09.2019 r. wezwał Pana Szymona Skowronka – pełnomocnika NASYCALNI PODKŁADÓW Sp. z o.o. do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko. Ujednolicony raport oddziaływania na środowisko został przesłany wraz z pismem z dnia 12.11.2019 r.

Dnia 14.11.2019 r. do tutejszego urzędu wraz z pismem z dnia 13.11.2019 r. inwestor dostarczył ujednolicony raport oddziaływania na środowisko. Burmistrz Dobrodzienia obwieszczeniem z dnia 02.12.2019 r. podał ten fakt do publicznej wiadomości, zawiadomił strony postępowania oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pismem nr: DOŚ-III.7220.17.2019.JW z dnia 13.12.2019 r. wezwał Pana Szymona Skowronka – pełnomocnika NASYCALNI PODKŁADÓW Sp. z o.o. do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko e terminie do 10 stycznia 2020 r. Wyjaśnienia zostały przekazane dnia 31.01.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią sanitarną z dnia 03.01.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 08.01.2020 r.) znak: NZ.4315.6.2019.LŚ, uzgodnił inwestorowi „Ujednolicony raport...”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem nr: GL.RZŚ.436.37.2019.KK z dnia 14.01.2020 r. (wpływ do tut. urzędu 23.01.2020 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia i podtrzymał warunki z postanowienia GL.ZZO3..435.49.1.2019.DB z dnia 13.03.2019 r. (wpływ do tutejszego urzędu 25.03.2019 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr: WOOŚ.4221.70.2019.DF/JGD z dnia 05.02.2020 r. wezwał inwestora do złożenia w terminie do dnia 10.03.2020 r., uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi inwestor przesłał 15.05.2019 r. przedłożył stosowne wyjaśnienia.

Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr: DOŚ-III.7220.17.2019.JW z dnia 11.02.2020 r. poinformował, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje w terminie do 31.03.2020 r, o czym zostały powiadomione strony postępowania.

Pismem z dnia 09.03.2020 r. inwestor zwrócił się do RDOŚ z prośbą o przedłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie do dnia 10.04.2020 r.

Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr: DOŚ-III.7220.17.2019.JW z dnia 19.03.2020 r. poinformował, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje w terminie do 30.04.2020 r, o czym zostały powiadomione strony postępowania.

Pana Szymona Skowronka – pełnomocnika NASYCALNI PODKŁADÓW Sp. z o.o., w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, zwrócił się do RDOŚ o wydłużenie terminu przedłożenia wymaganych dodatkowych informacji w postępowaniu. Po czym 29.05.2020 r. został dostarczony Aneks nr 1 do ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko, który został przesłany do organów opiniujących.

Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr: DOŚ-III.7220.17.2019.JW z dnia 24.06.2020 r. wzywa Pana Szymona Skowronka – pełnomocnika NASYCALNI PODKŁADÓW Sp. z o.o. do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w terminie do 31 lipca 2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr: WOOŚ.4221.70.2019.JGD z dnia 25.06.2020 r. ponownie wezwał inwestora do złożenia w terminie do dnia 31.07.2020 r., uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, pismem z dnia 24.06.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 29.06.2020 r.) znak: NZ.4315.6.2019.LŚ, po zapoznaniu się z Aneksem nr 1 do ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko, podtrzymuje wydaną opinię sanitarną nr NZ.4315.6.2019.LŚ z dnia 03.01.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem nr: GL.RZŚ.436.37.2019.KK1 z dnia 07.07.2020 r. (wpływ do tut. urzędu 15.07.2020 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25.07.2020 r. (znak: WOOŚ.4221.70.2019.JGD) w sprawie uzupełnienia Raportu, inwestor 16.07.2020 r. złożył wyjaśnienia, które zostały przesłane do instytucji opiniujących.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, pismem z dnia 11.08.2020 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 13.08.2020 r.) znak: NZ.4315.6.2019.LŚ, po zapoznaniu się z uzupełnieniami raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia podtrzymuje wydaną opinię sanitarną nr NZ.4315.6.2019.LŚ z dnia 03.01.2020 r.

Dnia 18.08.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17.08.2020 r., w którym tamtejszy Organ uzgodnił NASYCALNI PODKŁADÓW Sp. z o.o. z siedzibą: 46-375 Pludry, al. Wyzwolenia 18 realizację, w wariancie A - inwestorskim, przedsięwzięcia pn. Cyt.: „Rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w pludrach przy al. Wyzwolenia 18” i określam następujące warunki jego realizacji:

1. Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

a) prace budowlano-montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. Od 6.00 do 22.00;

2. Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

a) do zakładu, w celu przetwarzania, przyjmować nie więcej niż 46 640 Mg/rok odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*, w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych;

b) masę przyjmowanych odpadów ustalać wagowo;

  1. c) operacje przygotowania wsadu, polegające na separacji drewnianych podkładów kolejowych od zanieczyszczeń (np. oczyszczanie z gruzu, ziemi, elementów metalowych, plastikowych), rozdziale na odpowiednie frakcje (podkłady całe, uszkodzone, strzępy podkładów) oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przed przetwarzaniem prowadzić na istniejącym placu składowym o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2.

d) przetwarzanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04 *prowadzić w procesie:

ciśnieniowym w instalacji o maksymalnej zdolności przerobowej nie większej niż 32 400 Mg/rok (108 Mg/d; 6,75 Mg/h);

kontenerowym w instalacji o maksymalnej zdolności przerobowej nie większej niż: 10000 Mg/rok (32 Mg/d, 1,95 Mg/h);

e) w procesie odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych metodą:

ciśnieniową - stosować roztwór frakcjonujący, nie zawierający lotnych związków organicznych;

kontenerową – stosować biopreparat bakteryjny nie zawierający lotnych związków organicznych,

f) roztwór frakcjonujący, po każdym procesie ciśnieniowym, poddawać regeneracji polegającej na: oczyszczaniu w zespole filtracyjnym o skuteczności redukcji zanieczyszczeń nie mniejszej niż 80%, uzupełnianiu związków powierzchniowo czynnych EDTA oraz wody procesowej;

g) przed i po filtracji przeprowadzać badania roztworu frakcjonującego w zakresie co najmniej zawartości związków: EDTA, naftalenu i fenolu;

h) roztwór frakcjonujący, w którym po procesie filtracji zawartość naftalenu będzie wynosiła 600 mg/kg s. m. lub więcej, kierować do biodegradacji;

i) regenerację zespołu filtracyjnego przeprowadzać w zależności od jego zanieczyszczenia, jednak nie rzadziej niż, co 5 cykli regeneracji roztworu frakcjonującego;

j) przetworzone odpady magazynować na terenie magazynu podkładów przetworzonych;

k) po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości materiału drzewnego (odpadu o kodzie 19 12 10) po procesie odzysku R12, przesączonego roztworem frakcjonującym, przewidzieć jego rozdrabnianie przy pomocy rozdrabniacza do drewna o zdolności produkcyjnej do 20 Mg/h;

l) wysegregowane ze strumienia dostarczonych do zakładu odpadów, odpady o kodach:
19 12 02, 19 12 04, 19 12 09, 19 12 11* wstępnie, czasowo magazynować w pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach w obrębie magazynu odpadów do przetworzenia.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy OOŚ należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

a) do prowadzenia segregacji drewnianych podkładów kolejowych i tymczasowego ich magazynowania przed przetwarzaniem przewidzieć, nie mniejszą niż 1000m2, powierzchnię istniejącego placu składowego, wyposażoną w nawierzchnię mineralno-asfaltową z izolacją poziomą i pionową wykonaną z folii olejoodpornej, zabezpieczonej krawężnikami oraz uzbrojoną w kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego bezodpływowego zbiornika na odcieki o pojemności 60 m3;

b) do ciśnieniowego przetwarzania odpadów przewidzieć jedną z dwóch, istniejących
w Zakładzie, linii technologicznych do impregnacji nawierzchni drewnianych olejem kreozotowym w składzie:

cylinder ciśnieniowy - zbiornik o pojemności 95 m³,

podgrzewacz roztworu frakcjonującego - zbiornik o pojemności 75 m³,

miernik - zbiornik o pojemności 15 m³,

zbiornik sprężonego powietrza, o pojemności 3 m³,

zbiornik sprężonego powietrza, o pojemności 15 m³,

zbiornik ciśnieniowy stały, o pojemności 1 m³,

śrubowy agregat sprężarkowy, przeznaczony do wytwarzania sprężonego powietrza dla potrzeb technologicznych,

śrubowy agregat sprężarkowy, przeznaczony do wytwarzania sprężonego powietrza dla potrzeb technologicznych,

kompresor i pompa próżniowa,

zbiornik do wytwarzania próżni, o pojemności 31 m³,

rurarz technologiczny przeznaczony do przesyłania roztworu frakcjonującego pomiędzy zbiornikami;

c) przewidzieć montaż następujących projektowanych urządzeń:

zespołu filtracyjnego (2 szt.) w składzie: separator olejów wraz z filtrami piaskowymi o różnych złożach sorpcyjnych,

wytwornicy ozonu (2 szt.),

bioreaktora do produkcji biopreparatu – dwa zbiorniki o pojemności roboczej 10 m3 każdy,

zbiornika wody procesowej, o pojemności roboczej 45 m3,

zbiornika preparatu frakcjonującego o pojemności 45 m3,

zbiornika mieszającego o pojemności 50 m3;

d) przewidzieć adaptację trzech istniejących na terenie zakładu zbiorników, o pojemności roboczej odpowiednio: 67 m3, 58 m3 i 45 m3, przeznaczonych do prowadzenia procesów biodegradacji roztworu frakcjonującego, cieczy po regeneracji filtrów oraz odcieków z placów magazynowych;

e) na magazyn podkładów przetworzonych, przewidzieć adaptację istniejącej na terenie zakładu szczelnej betonowej nawierzchni, o powierzchni około 1 000 m2, z izolacją poziomą i pionową wykonaną z folii olejoodpornej, zabezpieczonej krawężnikami i jest uzbrojonej w kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika bezodpływowego,

f) do rozdrabniania materiału drzewnego po procesie odzysku R12 (odpadu o kodzie 19 12 10), przesączonego roztworem frakcjonującym, przewidzieć rozdrabniacz do drewna o zdolności produkcyjnej do 20 Mg/h;

g) zgromadzone w zbiorniku bezodpływowym wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych: magazynu odpadów do przetworzenia, magazynu odpadów po przetworzeniu oraz magazynu podkładów po nasączeniu, paczkowalni, przepompowywać do reaktorów procesu biodegradacji i po oczyszczeniu wykorzystywać w procesie produkcji roztworu frakcjonującego, biopreparatu lub w procesie kontenerowym.

h) przewidzieć laboratorium zakładowe.

II. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,
o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy.

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy OOŚ.

2. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy OOŚ.

Podstawę uzgodnienia stanowią:

1. Opracowanie pn. „Ujednolicony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w pludrach przy al. Wyzwolenia 18” opracowany w listopadzie 2019 r., przez zespół w składzie: Piotr Rduch i Waldemar Tułodziecki;

2. Uzupełnienie raportu ooś przekazane przy piśmie Pana Szymona Skowronek z 27.05.2020 r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu 29.05.2020 r.);

3. Uzupełnienia raportu ooś przekazane przy piśmie Pana Szymona Skowronek z 14.07.2020 r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu: 16.07.2020 r.);

4. uzupełnienie raportu ooś przekazane przy piśmie z 29.07.2020 r. - odpowiedź na wezwanie MW z 24.06.2020 r. nr DOŚ-III.7220.17.2029.JW (data wpływu do RDOŚ w Opolu: 03.08.2020 r.)

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest realizacja instalacji przetwarzania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04* (odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi), należącej do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Poz. 1839). Zgodnie z brzmieniem art. 4 tego rozporządzenia „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy dotychczasowe”
.

Wnioskowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 41 (instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

Planowane zamierzenie zlokalizowane będzie na terenie istniejącego zakładu - Nasycalni Podkładów Sp. z o.o., tj.: na działkach o nr: 101/1, 147/1, 148/1, 151/1, 1524/3, 1584/1, 2144/1, położonych przy Al. Wyzwolenia 18 w miejscowości Pludry, gm. Dobrodzień.

Teren inwestycyjny zagospodarowany jest istniejącymi obiektami (portiernia, suszarnia, kotłownia z częścią socjalną, budynek administracyjno – biurowy z częścią socjalną, warsztat, budynek administracyjno - biurowy produkcji, budynek nasycania olejem, maszynownia impregnacyjna (hala produkcyjna), stacja TRAFO, stolarnia, magazyny, stanowisko paczkowania wyrobów gotowych, wiata poimpregnacyjna) oraz uzbrojony w infrastrukturę techniczną: sieci wodociągową, kanalizacji ściekowej, elektroenergetyczną, teletechniczną. Otoczenie ww. nieruchomości stanowią:

- od strony północnej - tereny przemysłowe, dalej tory kolejowe linii Opole - Częstochowa, w odległości ok. 40 m i 82 m zabudowa mieszkaniowa, a w odległości ok. 110 m Skrzydłowicki Potok;

- od strony wschodniej - tereny przemysłowe, za którymi w odległości 230 m zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, a w odległości około ok. 280 m przebiega Aleja Wyzwolenia (DW 901);

- od strony południowej - ul Tartaczna, las Nadleśnictwa Zawadzkie, w odległości 450 rzeka Smolina i zbiorniki wodne;

- od strony zachodniej - tereny przemysłowe, w odległości ok. 335 m Skrzydłowicki Potok, dalej las Nadleśnictwa Zawadzkie.

Zgodnie z pismem, nr RG.6727.57.2019 z 08.04.2019 r., Z-cy Burmistrza, działającego z upoważnienia Burmistrza Dobrodzienia, dla terenu realizacji przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nasycalnia Podkładów w Pludrach zajmuje się konserwacją drewna dla potrzeb kolejnictwa oraz produkcją tartaczną. W cyklu produkcyjnym stosuje się impregnację podkładów kolejowych metodą próżniowo - ciśnieniową Rupinga. Proces impregnacji olejem kreozotowym realizowany jest w 2 niezależnych ciągach technologicznych o następującym składzie: cylinder impregnacyjny (2 szt.), podgrzewacz (2 szt.), zbiornik miernik (2 szt.), zbiorniki magazynowe oleju kreozotowego zewnętrzne (4 szt.), zbiorniki magazynowe oleju kreozotowego wewnętrzne (2 szt.), zbiorniki instalacji sprężonego powietrza.

Planowane przedsięwzięcie polega na wyłączeniu jednego z ww. Ciągów technologicznych stosowanych obecnie do impregnacji olejem i wykorzystanie go do prowadzenia procesu przetwarzania odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych, drewnianych podkładów kolejowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również zastosowanie procesu kontenerowego do przetwarzania strzępów podkładów w specjalnych kontenerach.

Zdolność przerobowa ww. instalacji wyniesie odpowiednio (warunek pkt I.2.d)):

- instalacji z procesem ciśnieniowym - 32 400 Mg/rok (108 Mg/d, 6,75 Mg/h);

- instalacji kontenerowej - 10 000 Mg/rok (32 Mg/d, 1,95 Mg/h).

Proces odzysku odpadów niebezpiecznych (17 02 04*) prowadzony będzie w organizacyjnie i technologicznie wyodrębnionych sektorach:

dostawy i przyjęcia odpadów - zużyte podkłady drewniane będą dostarczane do Zakładu samochodami ciężarowymi. Na wadze najazdowej ustalana będzie masa przyjmowanych odpadów (rejestracja w automatycznym systemie wagowym). Następnie transport kierowany będzie do magazynu odpadów do przetworzenia, o pojemności magazynowej ok. 1 480 Mg, gdzie samochody będą rozładowywane. Magazyn odpadów do przetworzenia, o powierzchni ok. 1 000 m2, zlokalizowany będzie na istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowej z izolacją poziomą i pionową wykonaną z folii olejoodpornej, zabezpieczonej krawężnikami. Nawierzchnia ta uzbrojona jest w kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do bezodpływowego zbiornika na odcieki o pojemności 60 m3

sortowania materiału wsadowego – odpady po wyładunku z naczepy samochodu ciężarowego będą układane w stosy przy pomocy koparki przeładunkowej z specjalistycznym chwytakiem do drewna. Podczas mechanicznej segregacji podkładów usuwane z nich będą drobne frakcje drewna (strzępy), kamienie i ziemia (19 12 09).

Ponadto, w razie potrzeby, ręcznie usuwane będą elementy stalowe przytwierdzeń szyn (1912 02) oraz elementy plastikowe (podkładki podszynowe – 19 12 04). Materiał wsadowy będzie dzielony na 3 frakcje:

- podkłady całe - kierowane bezpośrednio do procesu ciśnieniowego (wózki otwarte),

- podkłady uszkodzone - kierowane do procesu ciśnieniowego (kosze/wózki ażurowe),

- strzępy podkładów - kierowane do procesu kontenerowego.

Załadunek podkładów całych do wózków otwartych odbywać się będzie przy pomocy wózków widłowych, które będą przewoziły podkłady z magazynu odpadów do przetworzenia do strefy załadunku podkładów a następnie będą układane na wózkach. Załadunek podkładów uszkodzonych do koszy/wózków ażurowych odbywać się będzie bezpośrednio w magazynie odpadów do przetworzenia, następnie kosze/wózki ażurowe będą przewożone w całości do strefy załadunku podkładów. Załadunek strzępów podkładów do koszy/wózków ażurowych odbywać się będzie bezpośrednio w magazynie odpadów do przetworzenia, następnie kosze/wózki ażurowe będą transportowane do wyznaczonego miejsca odkładczego w obrębie magazynu odpadów do przetworzenia.

odzysku odpadów w autoklawie (proces ciśnieniowy) proces, polegający na wymywaniu pod ciśnieniem oleju kreozotowego z elementów drewnianych, prowadzony będzie w instalacji, zlokalizowanej wewnątrz hali produkcyjnej (budynek nasycania olejem, maszynownia impregnacyjna), składającej się z

- istniejących elementów, w składzie:

1. cylinder ciśnieniowy (autoklaw) - zbiornik o pojemności 95 m³ (1 szt.), pojemność odpadów - 40-54 m³,

2. podgrzewacz roztworu frakcjonującego (oleju) - zbiornik o pojemności 75 m³ (1 szt.),

3. miernik - zbiornik o pojemności 15 m³, przeznaczony do pomiar ilości roztworu frakcjonującego pochłanianego przez drewno.

4. zbiornik sprężonego powietrza, o pojemności 3 m³, przeznaczony do gromadzenia powietrza do przepompowywania roztworu frakcjonującego w procesie ciśnieniowym,

5. zbiornik sprężonego powietrza, o pojemności 15 m³, przeznaczony do gromadzenie powietrza do doszczelniania zbiorników w procesie ciśnieniowym,

6. zbiornik ciśnieniowy stały, o pojemności 1 m³, przeznaczony do gromadzenia powietrza pod ciśnieniem do celów technologicznych.

7. śrubowy agregat sprężarkowy, przeznaczony do wytwarzanie sprężonego powietrza dla potrzeb technologicznych,

8. śrubowy agregat sprężarkowy, przeznaczony do wytwarzania sprężonego powietrza dla potrzeb technologicznych,

9. kompresor i pompa próżniowa, przeznaczone do wytwarzania próżni w procesie ciśnieniowym,

10. zbiornik do wytwarzania próżni, o pojemności 31 m³, przeznaczony do wytwarzania próżni w procesie elementów,

11. rurarz technologiczny – przeznaczony do przesyłania roztworu frakcjonującego pomiędzy zbiornikami,

12. reaktor procesu biodegradacji - trzy zbiorniki, o pojemności roboczej odpowiednio:
67 m
3, 58 m3 i 45 m3, przeznaczone do prowadzenia procesów biodegradacji roztworu frakcjonującego, cieczy po regeneracji filtrów oraz odcieków z placów magazynowych.

- projektowanych elementów, w składzie:

zespół filtracyjny (2 szt.) - obejmujący: separator olejów wraz z filtrami piaskowymi przeznaczony do oczyszczania roztworu frakcjonującego z zanieczyszczeń stałych i związków chemicznych,

wytwornica ozonu (2 szt.) - przeznaczona do zwiększania efektywności procesu regeneracji zespołów filtracyjnych,

bioreaktor do produkcji biopreparatu – dwa zbiorniki o pojemności roboczej 10 m3 każdy, przeznaczone do produkcji biopreparatu na potrzeby procesu biodegradacji oraz procesu kontenerowego,

zbiornik wody procesowej, o pojemności roboczej 45 m3, przeznaczony do magazynowania wody procesowej,

zbiornik preparatu frakcjonującego - zbiornik o pojemności 45 m3, przeznaczony do magazynowania preparatu frakcjonującego na potrzeby procesowe,

zbiornik mieszający – projektowany zbiornik o pojemności 50 m3, przeznaczony do

przygotowania roztworu frakcjonującego.

Zużyte podkłady (całe, uszkodzone) wprowadzane będą do autoklawu za pomocą wciągarki linowej na wózkach szynowych otwartych, koszach/wózkach ażurowych.
Po zamknięciu oraz doszczelnieniu autoklawu, prowadzone będą następujące operacje:

- wytwarzania i utrzymywania w cylindrze próżni 0,6-0,8 bar przez 15 minut;

- zalewania wsadu roztworem frakcjonującym, podgrzanym do temperatury 60÷100°C

- z podgrzewacza roztwór frakcjonujący będzie spływał do autoklawu grawitacyjnie wypierając powietrze do podgrzewacza;

- wytwarzania i utrzymywania ciśnienia 7÷8 bar roztworu frakcjonującego przez 30 minut - ciśnienie w autoklawie wytwarzane będzie za pomocą agregatu sprężarkowego; podczas operacji roztwór wodny wtłaczany będzie do światła przestrzeni komórkowych jednocześnie rozpuszczając i wypłukując pozostałości oleju kreozotowego;

- opróżniania cylindra z roztworu frakcjonującego, oraz wytwarzania i utrzymywania próżni 0,6-0,8 bar przez 15 minut - roztwór frakcjonujący przepompowywany będzie do podgrzewacza; operacja osuszana ma na celu usunięcie roztworu frakcjonującego ze światła przestrzeni komórkowych;

- powtórnego zalewania podkładów roztworem frakcjonującym, wytwarzania i utrzymywania ciśnienia 7÷8 bar przez 30 minut;

- opróżniania cylindra i osuszania wsadu - roztwór frakcjonujący przepompowywany jest poprzez separator oraz stację filtrów (zespół filtracyjny) do podgrzewacza. W cylindrze wytwarzana jest próżnia 0,6-0,8 bar przez 60 minut, której celem jest osuszenie podkładów przed ich wyładunkiem z cylindra.

Wózki z podkładami wyprowadzane będą z autoklawu pod zadaszenie wiaty wyjazdowej, a następnie przez strefę rozładunku podkładów do magazynu podkładów przetworzonych. Rejon torowiska po wiatą jest skanalizowany, ewentualne odcieki odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego na odcieki.

Stosowany w procesie roztwór frakcjonujący będzie zawierał w swoim składzie detergent powierzchniowo-czynny EDTA, w stężeniu odpowiednim (4% +/-0,2%) dla efektywnego wymywania oleju kreozotowego z podkładów. Po każdym zastosowaniu roztwór frakcjonujący będzie oczyszczany (regenerowany) w zespole filtracyjnym o skuteczności redukcji zanieczyszczeń nie mniejszej niż 80%. W procesie autoklawizacji roztwór frakcjonujący będzie wykorzystany co najmniej dwukrotnie, maksymalnie
10 - krotnie (po każdorazowej regeneracji). Przed i po filtracji roztwór frakcjonujący będzie badany w zakresie pomiaru stężeń wybranych związków, wchodzących w skład oleju kreozotowego oraz pomiaru stężenia substancji powierzchniowo – czynnej. Po analizie otrzymanych wyników, roztwór frakcjonujący będzie uzupełniony o odpowiednią ilość substancji powierzchniowo – czynnej lub skierowany do biodegradacji. O przydatności procesowej roztworu frakcjonującego będzie decydowała zawartość naftalenu. Jeżeli zawartość naftalenu w roztworze frakcjonującym, po filtracji, będzie wynosiła 600 mg/kg s.m. i więcej (50% średniej zawartości naftalenu w zużytych podkładach kolejowych), to roztwór ten będzie kierowany do reaktorów procesu biodegradacji.

W zależności od zanieczyszczenia (zakolmatowania) zespołu filtracyjnego będzie prowadzona jego regeneracja, jednak nie rzadziej niż co 5 cykli. Sprawność filtrów będzie określana na podstawie badań roztworu frakcjonującego na „wejściu” i „wyjściu”. Regeneracja złoża piaskowego będzie prowadzona z zastosowywaniem płukania wodno - powietrznego (ze sprężarką o wydajności 85 Nm3/h o nadciśnieniu tłoczenia 1,0 MPa) lub napowietrzania mechanicznego z wykorzystaniem preparatu bakteryjnego BACT-o-CREOsol Zanieczyszczona woda z płukania filtrów będzie odprowadzana do reaktorów biodegradacji.

reaktory procesu biodegradacji - w reaktorach prowadzone będą procesy:

- magazynowania zanieczyszczonego roztworu frakcjonującego;

- biodegradacji wykorzystanego/zużytego roztworu frakcjonującego oraz cieczy po regeneracji filtrów przy użyciu mikroorganizmów namnażanych w bioreaktorze;

- biodegradacji odcieków z placów magazynowych oraz strefy rozładunku podkładów/stanowiska paczkowania wyrobów gotowych.

Do reaktora procesu biodegradacji będzie dawkowany biopreparat bakteryjny, produkowany w węźle produkcji biopreparatu (w ilości ustalanej w zależnej od objętości cieczy, tempa procesu, temperatury itd.) oraz stosowane będzie natleniania procesu przy użyciu dmuchaw (o przepływie 181 m3/h i ciśnieniu różnicowym na poziomie 650 mbar). Tempo biodegradacji będzie monitorowane w czasie z wykorzystaniem kolorymetrycznych pomiarów na spektrofotometrze. Inwestor zakłada prowadzenie procesu w czasie do 24 godzin. Po procesie biodegradacji (redukcja zanieczyszczeń w zakresie 80-100%) woda procesowa będzie wykorzystana w procesie ciśnieniowym po uzupełnieniu substancji powierzchniowo-czynnej, w procesie namnażania biopreparatu lub procesie kontenerowym. Zawiesina bakteryjna (osad), po sedymentacji na dnie zbiornika, odprowadzona będzie do węzła produkcji biopreparatu. W przypadku nadmiaru osadu bakteryjnego osad zostanie wykorzystany bezpośrednio w technologii przetworzenia materiału zrębkowanego w procesie kontenerowym. Biopreparat bakteryjny nie będzie powodował emisji odorów.

Węzeł produkcji biopreparatu (bioreaktor).

produkcji biopreparatu (bioreaktor) - biopreparat produkowany będzie w bioreaktorze wyposażonym w mieszadło mechaniczne oraz system napowietrzania z wykorzystaniem wody procesowej pochodzącej z procesu biodegradacji zużytego roztworu frakcjonującego oraz z biodegradacji cieczy po regeneracji złoży filtracyjnych. W razie konieczności woda będzie uzupełniana z wodociągu. Namnażanie prowadzone będzie w temperaturze 20-240 C z wykorzystaniem podłoża organicznego i mineralnego przez czas 24-72 godzin do osiągnięcia odpowiedniej gęstości optycznej.

magazynowania podkładów po przetworzeniu - magazyn zlokalizowany będzie na istniejącej szczelnej betonowej nawierzchni z izolacją poziomą i pionową wykonaną z folii olejoodpornej, zabezpieczonej krawężnikami. Powierzchnia wynosi 1000 m2 i jest uzbrojona w kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości materiał drzewny po procesie odzysku będzie rozdrabniany przy pomocy rozdrabniacza do drewna o zdolności produkcyjnej do 20 Mg/h.

biodegradacji strzępów podkładów w specjalnych kontenerach pofragmentowane podkłady kolejowe będą umieszczane w specjalnych szczelnych kontenerach a następnie zalewane biopreparatem bakteryjnym w stosunku objętościowym 1:1. Proces biodegradacji będzie prowadzony w czasie 24-72 godziny wraz z stosowaniem mieszania mechanicznego i natleniania procesu, a tempo biodegradacji będzie monitorowane w czasie z wykorzystaniem kolorymetrycznych pomiarów spektrofotometrycznych. Za zadowalające będą uznawane wyniki stopnia biodegradacji zanieczyszczeń w zakresie 80-100%. Po procesie biodegradacji roztwór wodny (tzw. woda procesowa) będzie ponownie wykorzystana w procesie kontenerowym. Elementy drewniane wolne od zanieczyszczeń zostaną odsączane od nadmiaru roztworu wodnego, który także zostanie wykorzystany ponownie w procesie kontenerowym. Z każdej partii oczyszczonych fragmentów drewna zostanie pobrana próba w celu przeprowadzenia badań stężenia zanieczyszczeń w laboratorium akredytowanym.

Inwestor przewiduje uruchomienie laboratorium wewnętrznego, które będzie wykonywało badania odpadów na miejscu na potrzeby prowadzonej działalności.

Przewidywane zużycie mediów wyniesie: woda na potrzeby socjalno - bytowe ok. 500 m3/rok, na potrzeby technologiczne ok. 2 000 m3/rok, energia elektryczna ok. 200 kWh.

W raporcie ooś rozpatrywano następujące warianty:

- wariant 1 - proponowany przez wnioskodawcę, opisany powyżej, polegający na przetwarzaniu zużytych podkładów kolejowych z wykorzystaniem terenów, budynków i obiektów infrastruktury przemysłowej,

- wariant 2 – polegający na zastosowaniu różnego osprzętu technologicznego i urządzeń pomocniczych,

- wariant 3 - racjonalny wariant alternatywny, polegający na wybudowaniu nowych obiektów budowlanych przy istniejącej zabudowie zakładowej. W ramach niniejszego wariantu, w celu prowadzenia procesów odzysku podkładów kolejowych na terenie istniejącego zakładu, konieczna będzie budowa nowych hal przemysłowych i magazynowych oraz dostawa identycznych urządzeń wykorzystywanych obecnie w produkcji nasycania podkładów kolejowych.

W analizie wariantowej, w formie punktowej określono przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska wariantu najkorzystniejszego - proponowanego przez wnioskodawcę, oraz racjonalnego wariantu alternatywnego z uwzględnieniem etapu budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. W ramach ww. analizy, w dokumentach sprawy wykazano, że wybrane rozwiązanie - wariant realizacyjny, stanowiący również wariant najkorzystniejszy dla środowiska, spełnia cel zaplanowanej inwestycji przy jak najmniejszych negatywnych skutkach środowiskowych.

Realizacja przedsięwzięcia w racjonalnym wariancie alternatywnym (wariancie 3) wymagałaby zajęcia większej powierzchni terenu i wykonania wykopów pod nowe obiekty budowlane, a tym samym oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia byłoby bardziej uciążliwe w stosunku do wariantu inwestorskiego.

W rozpatrywanej analizie wariantowej organ nie brał pod uwagę wariantu 2, polegającego na zastosowaniu różnego osprzętu technologicznego i urządzeń pomocniczych, z uwagi na zbyt ogólne, abstrakcyjne sformułowanie ww. rozwiązania.

Biorąc pod uwagę fakt, że proponowany przez wnioskodawcę wariant inwestorski zapewnia dotrzymanie standardów jakości środowiska, w niniejszym postanowieniu, w oparciu o informacje zawarte w „Raporcie...”, i jego uzupełnieniach określono warunki w zakresie ochrony środowiska, jakie inwestor musi uwzględnić w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również działania, jakie musi podjąć na etapie przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia w celu minimalizacji jego oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, co następuje:

Realizacja przedsięwzięcia nie obejmuje prowadzenia prac rozbiórkowych Przedsięwzięcie będzie polegało na wykorzystaniu obecnie istniejącej zabudowy (pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, magazynów itp.), infrastruktury technicznej oraz adaptacji istniejącej linii nasycania podkładów kolejowych wraz z wyposażeniem jej w dodatkowe maszyny i urządzenia potrzebne do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów. W czasie realizacji zadania może wystąpić konieczność drobnych, naprawczych prac budowlanych.

Źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów, na etapie realizacji inwestycji, będą jedynie pojazdy transportujące niezbędne maszyny i urządzenia do montażu. Emisja, pochodząca z ww. czynności, nie wpłynie w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji, tj.: prowadzenia procesów odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych, nie przewiduje się emisji LZO do powietrza, jak również innych zanieczyszczeń zawartych w podkładach. Zanieczyszczenia usunięte z podkładów kolejowych wymywane i zatrzymywane będą w roztworze frakcjonującym, który będzie oczyszczany z zanieczyszczeń stałych i związków chemicznych, za pomocą zespołu filtracyjnego (2 szt.), składającego się z separatora olejów wraz z filtrami piaskowymi o skuteczności oczyszczania nie niższej niż 80% (warunek pkt I.2.f)).

Ponadto, przewiduje się regenerację ww. zespołu filtracyjnego, która prowadzona będzie w systemie zamkniętym (warunek pkt I.2.i)), co również oznacza brak emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z tego procesu.

Roztwór frakcjonujący, w którym po procesie filtracji zawartość naftalenu będzie wynosiła 600 mg/kg s.m. lub więcej, kierowany będzie do biodegradacji (warunek pkt I.2.h)).

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM 10. W ramach planowanej instalacji nie przewiduje się emisji benzo(a)pirenu do powietrza atmosferycznego, tym samym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego w tym zakresie. Równocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że materiał drzewny (odpad o kodzie 19 12 10), po procesie odzysku R12, przesączony będzie roztworem frakcjonującym, nie przewiduje się emisji pyłu podczas procesu jego rozdrabniania (warunek pkt I.2.k)).

Planowane przedsięwzięcie będzie eksploatowane na terenie istniejącego zakładu, który zajmuje się głównie nasycaniem podkładów kolejowych olejem kreozotowym. Przewiduje się równoczesne prowadzenie obu ww. procesów .

Najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w otoczeniu instalacji będzie miała emisja z obecnie prowadzonych procesów nasycania podkładów kolejowych olejem kreozotowym (emisja LZO – fenol, węglowodory aromatyczne - naftalen). W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - tj. uruchomienia instalacji do odzysku podkładów kolejowych nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji LZO (w niewielkich ilościach może powstawać para wodna lub dwutlenek węgla).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyniki dołączonych do raportu OOŚ obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym (uwzględniające wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń z terenu zakładu), z których wynika, że poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jego realizacji.

Jak podano powyżej, najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 40 m w kierunku północnym od granic zakładu.

Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z emisją hałasu związanego z drobnymi pracami budowlano – montażowymi oraz z pracą samochodów ciężarowych dostarczających materiały budowlane. Emisja hałasu związana z prowadzonymi pracami będzie miała

charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Eksploatacja inwestycji nie będzie się wiązała z powstaniem nowych istotnych źródeł emisji hałasu. Źródłem hałasu będzie ruch pojazdów ciężkich i lekkich poruszających się po terenie zakładu, związany z dostawą/odbiorem surowców i towarów. Przewiduje się, że w związku z eksploatacją instalacji, nastąpi zwiększenie ruchu pojazdów o około 25% (o maksymalnie 8 pojazdów na dobę).

W celu określenia oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wykonano obliczenia propagacji hałasu w środowisku, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy wszystkich źródeł hałasu, oraz prowadzonych operacji związanych z dostawą materiałów i surowców itp. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia poziomu hałasu w trzech punktach obliczeniowym zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej, tj.:

- P1 - na północny-zachód od inwestycji;

- P2 - na północ od inwestycji;

- P3 - na północny-wschód od inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń propagacji hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej, stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniająca założenia przyjęte w raporcie ooś dotyczące poziomów mocy akustycznych projektowanych źródeł, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na terenach chronionych akustycznie.

W raporcie ooś i jego uzupełnieniach przedstawiono planowany sposób gospodarowania odpadami, jak również miejsca i sposób ich magazynowania. Odpady sklasyfikowano zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace adaptacyjno - montażowe prowadzone będą na terenie już zagospodarowanym oraz wewnątrz istniejących już obiektów i nie będą wiązały się z przekształceniem zewnętrznej warstwy powierzchni ziemi. Podczas dostawy maszyn i urządzeń oraz wykonywania drobnych prac naprawczo - budowlanych wytwarzane będą odpady o kodach: 17 01 01, 17 04 05, 17 09 04, w szacunkowej, sumarycznej ilości około 16 Mg. Obowiązek zagospodarowania powstałych odpadów spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. Wytworzone odpady będą gromadzone w: pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie inwestycji i sukcesywnie przekazywany uprawnionym odbiorcom

Przyjmowane do zakładu odpady niebezpieczne (17 02 04*), w ilości około 46 700 Mg/rok (warunek pkt I.2.a)), będą poddawane procesom odzysku: R12 – odzysk/regeneracja rozpuszczalników oraz R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.

Dostarczone na teren zakładu odpady do przetworzenia zostaną tymczasowo magazynowane (przed ich przetworzeniem) na istniejącym placu składowym o powierzchni około 1 000 m2, zaadoptowanym na potrzeby gospodarowania odpadami - (warunek pkt I.2.c) i I.3. a)).

W procesie wstępnej segregacji, szacunkowo zostanie wysegregowanych ok. 10% (ok. 4 500 Mg/rok) odpadów takich jak: 19 12 02, 19 12 04, 19 12 09, 19 12 11*. Odpady te będą czasowo magazynowane w obrębie magazynu odpadów do przetworzenia a następnie przekazywane uprawnionym firmom do zagospodarowania poza Zakładem.

Szacowana ilość odpadów po przetworzeniu (19 12 10) w procesie ciśnieniowym wyniesie 32 400 Mg/rok, natomiast w procesie kontenerowym do 10 000 Mg/rok.

W wyniku regeneracji wodno-powietrznej zespołu filtracyjnego powstaną odpady o kodach: 19 02 07*, 19 08 10*, 19 11 05*, w sumarycznej ilości ok. 460 Mg/rok, które zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zagospodarowywania tego typu odpadów. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Aneksie nr 1 do raportu ooś, odpady te będą wywożone sukcesywnie w chwili regeneracji zespołu filtracyjnego.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady 15 02 02* oraz 15 02 05 związane z utrzymaniem ruchu instalacji

Przewidywane zapotrzebowanie wody na potrzeby funkcjonowania Zakładu wynosi około 2 500 m3/rok. Woda pobierana jest z lokalnego wodociągu na podstawie podpisanej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Uruchomienie i eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów nie zmieni ilości i sposobu zagospodarowania ścieków bytowych. Ścieki bytowe z budynku biurowego, zlokalizowanego na działce nr 1584/1, podczyszczane są w biologicznej oczyszczalni ścieków BEWA BIOK2 - 16 ze złożem biologicznym zatopionym i osadem czynnym. Oczyszczone ścieki, odprowadzane są kanalizacją sanitarną do rowu melioracji wodnej szczegółowej U-1 i dalej do rzeki Smoliny. Ścieki bytowe powstające w budynku biura mistrzów i budynku produkcyjnym odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, do którego wprowadzane są również wody opadowe ze składowiska węgla. Ścieki bytowe powstające na terenie zakładowej kotłowni odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika. Ścieki ze wszystkich ww. zbiorników wywożone są cyklicznie wozem asenizacyjnym do studzienki zbiorczej przy biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku biurowym.

Instalacja przetwarzania odpadów nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. z uwagi na ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody w procesach: produkcji roztworu frakcjonującego, produkcji biopreparatu oraz procesu kontenerowego.

Teren zakładu jest terenem skanalizowanym. Wody opadowe i roztopowe z terenu przeznaczonego na magazyn odpadów do przetworzenia, magazyn odpadów po przetworzeniu oraz magazynem podkładów po nasączeniu zbierane będą do istniejącego podziemnego zbiornika bezodpływowego (zbiornik na odcieki o pojemności 60 m3).

Wody opadowe i roztopowe zbierane z powierzchni stanowiska paczkowania wyrobów gotowych odprowadzane są do pionowego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 10 m3.

Woda zgromadzona w zbiornikach bezodpływowych przepompowywana będzie następnie do reaktorów procesu biodegradacji, gdzie po oczyszczeniu wykorzystywana będzie w procesie produkcji roztworu frakcjonującego i/lub biopreparatu i/lub w procesie kontenerowym. (warunek pkt I.2. g)).

Wody opadowe i roztopowe zbierane z dachów (czyste) odprowadzane są poprzez zbiornik retencyjny o pojemności 38 m3, zlokalizowany pomiędzy warsztatem, a magazynem. Trafiają do niego czyste wody opadowe i roztopowe odprowadzane z części dachu budynku produkcyjnego, biura mistrzów i magazynu. Część tych wód jest retencjonowana w tym zbiorniku, natomiast ich nadmiar jest odprowadzany kanalizacją deszczową do rowu U-1.

Zgodnie z aktualną Mapą Zagrożenia Powodziowego i Mapą Ryzyka Powodziowego, realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach kwalifikowanych jako tereny szczególnie zagrożone powodzią tudzież ryzykiem powodziowym.

Zakład nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub o dużym ryzyku jej wystąpienia, ze względu na fakt, iż nie są spełnione kryteria, dotyczące obecności na obiekcie substancji w ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).

Ponadto dokonano analizy potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na: krajobraz w tym krajobraz kulturowy, zmiany klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, w kompleksie terenów zabudowy przemysłowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na zmianę istniejącego krajobrazu.

Eksploatacja zakładu nie wpłynie również na zmiany klimatu, oraz nie jest podatna na ryzyka związane z klęskami żywiołowymi.

Na podstawie analiz prawdopodobieństwa wystąpienia określonych katastrof na terenie Polski, znajdujących się na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (styczeń 2013) stwierdzono brak ryzyka związanego z powodzią, osuwiskami, lawinami śnieżnymi. W ostatnich latach na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano również nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych, natomiast spośród istotnych zjawisk występowały głównie ulewy, grad i silniejsze powiewy wiatru. Biorąc pod uwagę prawidłowo wykonane prace budowalne oraz konstrukcję stalową hali należy wykluczyć możliwości wystąpienia zagrożeń katastrofą budowlaną, a tym bardziej katastrofą naturalną. Hala jest tak skonstruowana, aby zagrożenia powodowane gradem, wiatrem, ulewą nie wpływały na konstrukcję obiektu.

Na terenie, na którym planowana jest rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych nie funkcjonują inne przedsięwzięcia oraz nie są planowane żadne inne przedsięwzięcia. Zasięg oddziaływania planowanej instalacji ograniczony jest do terenu przedsięwzięcia, zatem nie będzie oddziaływania skumulowanego.

Zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (pkt 5 podpkt 1) b), - Dz. U. z 2014 r. poz.1169), planowane przedsięwzięcie związane jest z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 66 ust. 5 cyt. ustawy ooś, w raporcie ooś, zawarto porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). Przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT, zawartych w Konkluzjach BAT - Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r. w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4,7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w jego granicach nie występują stanowiska chronionych gatunków oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Nasycalnia podkładów zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z raportem przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na krajobraz. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność nakładania na inwestora obowiązku podjęcia działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

Eksploatacja zakładu nie będzie stwarzać znaczących, negatywnych oddziaływań (hałas, odory, zanieczyszczenie powietrza) odczuwalnych, a w szczególności szkodliwych dla okolicznych mieszkańców z uwagi na dotrzymanie standardów ochrony środowiska.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego zakładu) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż:

- zamieszczone w raporcie dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;

- realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na środowisko. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu, w związku z czym wystąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko, ale z przedstawionych w Raporcie obliczeń propagacji hałasu do środowiska oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że funkcjonowanie zakładu po uruchomieniu planowanej instalacji, nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska;

- przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, pismem z dnia 19.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.08.2020 r.) znak: NZ.4315.6.2019.LŚ, po zapoznaniu się z uzupełnieniami raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia podtrzymuje wydaną opinię sanitarną nr NZ.4315.6.2019.LŚ z dnia 03.01.2020 r.

Dnia 21.08.2020 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia Marszałka Województwa Opolskiego, w której po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych, zlokalizowanej w Pludrach, złożonego przez Pana Szymona Skowronka – pełnomocnika NASYCALNI POKDŁADÓW Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedłożony wniosek w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej przez Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych, na terenie istniejącej instalacji prowadzonej przez Nasycalnię Podkładów Sp. z o. o. w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18.

Po analizie przedmiotowego wniosku wraz ze wszystkimi uzupełnieniami organ stwierdził co następuje:

NASYCALNIA PODKŁADÓW Sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Starosty Oleskiego nr OŚR.6222.1.2015 z 29 lutego 2016 r. dla instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny, zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18.

Na terenie Spółki planowana jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”. Jak wynika z raportu oddziaływania na środowisko, przedmiotem wniosku jest realizacja przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. instalacja do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 tj.) jako instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla której organem właściwym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Opolskiego. W związku z powyższym mając na uwadze art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to dla takiej instalacji organem właściwym do wydania opinii jest również marszałek województwa.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zaświadczeniem RG.6727.57.2019 z 8 kwietnia 2019 r. wydanym przez Burmistrza Dobrodzienia. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 101/1, 147/1, 148/1, 151/1, 1524/3, 1584/1, 2144/1, które stanowią własność NASYCALNI POKDŁADÓW Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wyłączeniu jednego z istniejących ciągów technologicznych stosowanych obecnie do impregnacji olejem kreozotowym i wykorzystaniu go w procesie odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych, które klasyfikowane są jako odpady o kodzie 17 02 04*. Inwestor planuje także prowadzić tenże proces z wykorzystaniem technologii kontenerowej (proces ten będzie procesem uzupełniającym).

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie obecnie istniejącej zabudowy (ciągu technologicznego, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, magazynów itp.) oraz infrastruktury technicznej obejmującej sieć wodociągową, sieć kanalizacji ściekowej, sieć elektroenergetyczną i sieć teletechniczną. Nowymi urządzeniami będą:

- zespół filtracyjny (2 sztuki) służący do oczyszczania roztworu frakcjonującego z zanieczyszczeń stałych i związków chemicznych;

- wytwornica ozonu (2 sztuki) mająca zwiększyć efektywność procesu regeneracji zespołów filtracyjnych;

- bioreaktor do produkcji biopreparatu (2 sztuki) na potrzeby reaktora procesu biodegradacji oraz procesu kontenerowego;

- zbiornik o poj. 45 m3 do magazynowania preparatu frakcjonującego;

- zbiornik mieszający o poj. 50 m3 do przygotowywania preparatu frakcjonującego.

Zużyte podkłady kolejowe dostarczane będą na teren Zakładu samochodami ciężarowymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dot. transportu odpadów niebezpiecznych. Po wjeździe na teren Nasycalni, samochody będą ważone, a następnie rozładowywane w magazynie odpadów do przetworzenia o powierzchni 1 000 m2 i pojemności 1480 Mg, gdzie odpady układane będą w stosy przy pomocy koparki przeładunkowej. Przed poddaniem odpadów właściwemu procesowi odzysku będą wstępnie segregowane i dzielone na trzy frakcje:

- podkłady całe, które kierowane będą bezpośrednio do procesu ciśnieniowego,

- podkłady uszkodzone również kierowane do procesu ciśnieniowego,

- strzępy podkładów, które ze względu na duże rozdrobnienie kierowane będą do procesu kontenerowego.

Instalacja będzie pracowała w trybie 2-zmianowym, czyli 16 godzin dziennie w godzinach 6-22. Szacowana ilość odpadów o kodzie 17 12 04* do przetworzenia w ramach planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 46 700 Mg/rok (proces R3). W procesie wstępnej segregacji (proces R12) zużytych podkładów kolejowych wysegregowanych zostanie ok. 4 240 Mg/rok (10%) odpadów o kodach 19 12 02 (metale żelazne), 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma), 19 12 09 (minerały np. piasek, kamienie) i 19 12 11* (inne odpady zawierające substancje niebezpieczne). Po segregacji ok. 32 400 Mg/rok (70%) odpadów kierowanych będzie do procesu ciśnieniowego, a ok. 10 000 Mg/rok (30%) do procesu kontenerowego. W związku z tym zdolność produkcyjna planowanej instalacji będzie wynosiła:

- proces ciśnieniowy - 108 Mg/d tj. 6,75 Mg/h,

- proces kontenerowy - 32 Mg/d tj. 1,95 h.

Odzysk zużytych podkładów kolejowych metodą wykorzystującą proces ciśnieniowy (autoklawizacja) polegał będzie na umieszczeniu w autoklawie zużytych podkładów (całych i uszkodzonych) za pomocą wyciągarki linowej na wózkach szynowych otwartych lub koszach/wózkach ażurowych. Następnie w autoklawie wytwarzana i utrzymywana będzie próżnia 0,6-0,8 bar przez 15 minut, a potem podkłady zalewane będą roztworem frakcjonującym (detergent powierzchniowo-czynny EDTA w stężeniu 4% +/- 0,2%), który po podgrzaniu w podgrzewaczu do temp. 60-100℃, będzie spływał do autoklawu grawitacyjnie, wypierając powietrze do podgrzewacza. Ciśnienie roztworu frakcjonującego w autoklawie na poziomie 7-8 bar, wytwarzane za pomocą agregatu sprężarkowego, utrzymywane będzie przez 30 minut. W czasie tej operacji roztwór wodny wtłaczany jest do światła przestrzeni komórkowych jednocześnie rozpuszczając i wypłukując pozostałości oleju kreozotowego. Później roztwór frakcjonujący przepompowywany jest do podgrzewacza, a w autoklawie wytwarzana jest próżnia 0,6-0,8 bar, która utrzymywana będzie przez 15 minut, a jej efektem będzie usunięcie roztworu frakcjonującego ze światła przestrzeni komórkowych. Następnie podkłady ponownie zalewane będą roztworem frakcjonującym, wytwarzana będzie próżnia na poziomie 7-8 bar utrzymywana przez 30 minut, a potem rozwór frakcjonujący przepompowywany będzie przez separator i stację filtrów piaskowych do podgrzewacza.
W autoklawie wytwarzana będzie próżnia 0,6-0,8 bar przez 60 minut w celu osuszenia podkładów przed ich wyładunkiem z niego. Skuteczność redukcji zanieczyszczeń w cieczy frakcjonującej wynosi ok. 80%. Przed i po procesie filtracji mierzone będzie stężenie wybranych związków wchodzących w skład oleju kreozotowego metodą kolorymetryczną. Ponadto, przed procesem autoklawizacji i po procesie filtracji mierzone będzie stężenie EDTA metodą kolorymetryczną.

Proces uzupełniający biodegradacji strzępków podkładów polegał będzie na umieszczeniu w specjalnych, szczelnych kontenerach pofragmentowanych podkładów kolejowych, a następnie zalaniu ich biopreparatem bakteryjnym w stosunku objętościowym 1:1. Proces ten będzie prowadzony przez 24-72 godziny z zastosowaniem mieszania mechanicznego i natleniania. Tempo biodegradacji monitorowane będzie w wykorzystaniem kolorymetrycznych pomiarów spektrofotometrycznych. Stopień biodegradacji zanieczyszczeń w zakresie 80-100% uznawany będzie za zadowalający. Elementy drewniane wolne od zanieczyszczeń zostaną odsączone od nadmiaru roztworu.

Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości materiału drzewnego po procesie jego oczyszczania, będzie on rozdrabniany przy pomocy rozdrabniacza o zdolności produkcyjnej do 20 Mg/h, a następnie transportowany do instalacji prowadzących proces odzysku R1 (wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii). Natomiast podkłady całe (ok. 20%), nadające się do powtórnego wykorzystania, będą sprzedawane jako deski, przekładki, kliny i mała architektura (proces odzysku R3 – recykling).

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że w następstwie realizacji planowanej inwestycji wzrosną ilości wykorzystywanej wody oraz energii. Zużycie wody wykorzystywanej do celów technologicznych wzrośnie z 300 m3/rok na 3000 m3/rok, wody na cele bytowo-socjalne z 200 m3/rok na 500 m3/rok, natomiast energii elektrycznej z 175 MWh na 200 MWh. Ilość wykorzystywanego węgla i biomasy do opalania kotłów pozostanie bez zmian.

Zgodnie z raportem wraz z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami, w oparciu o przeprowadzone badania technologiczne - pilotażu w skali półtechnicznej, wnioskodawca jednoznacznie określił, że w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
tj. uruchomienia instalacji do odzysku podkładów kolejowych nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji LZO (w niewielkich ilościach może powstawać para wodna lub dwutlenek węgla).

W związku z tym nie nastąpi wzrost obecnie emitowanych substancji do powietrza wynikających z instalacji do produkcji nasycania podkładów kolejowych olejem krezolowym. Nie przewiduje się także zwiększenia produkcji istniejącej instalacji nasycania podkładów kolejowych olejem krezolowym.

Źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów, na etapie realizacji inwestycji, będą jedynie pojazdy transportujące, niezbędne maszyny i urządzenia do montażu. Emisja pochodząca z ww. czynności, nie wpłynie w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji, tj.: prowadzenia procesów odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych, nie przewiduje się emisji LZO do powietrza, jak również innych zanieczyszczeń zawartych w podkładach. Zużyte podkłady kolejowe kierowane do autoklawizacji same w sobie nie będą zawierać substancji mogących powodować emisję do powietrza w tym związków LZO ze względu na fakt, że ich ulotnienie nastąpiło całkowicie w trakcie procesów nasycania lub/i w trakcie ich wieloletniego użytkowania. W procesie odzysku zużytych drewnianych podkładów kolejowych metodą ciśnieniową stosowany będzie roztwór frakcjonujący, nie zawierający LZO. Zanieczyszczenia usunięte z podkładów kolejowych wymywane i zatrzymywane będą w roztworze frakcjonującym, który będzie oczyszczany z zanieczyszczeń stałych i związków chemicznych, za pomocą zespołu filtracyjnego, składającego się z separatora olejów wraz z filtrami piaskowymi o skuteczności oczyszczania nie niższej niż 80%.

W ramach przedmiotowej instalacji przewiduje się regenerację ww. zespołu filtracyjnego. Proces regeneracji zespołu filtracyjnego podzielony będzie na dwa etapy (etap pierwszy: złoże filtracyjne płukane będzie wyłącznie cieczą bez dostępu powietrza, etap drugi: spulchnianie zregenerowanego (oczyszczonego) złoża powietrzem). Oba etapy prowadzone będą w systemie zamkniętym, proces będzie hermetyczny, co oznacza brak emisji zanieczyszczeń do powietrza. Roztwór frakcjonujący kierowany będzie do biodegradacji.
W procesie tym nastąpi namnażanie bakterii a wykorzystywany biopreparat bakteryjny także nie będzie zawierał LZO.

Na podstawie informacji przekazanych od inwestora również proces zrąbkowania drewna nie będzie powodować emisji pyłu do powietrza. Stopień zawilgocenia drewna roztworem rakcjonującym przeznaczonego do zrąbkowania całkowicie ograniczy możliwość pylenia w trakcie prowadzonego procesu.

W związku z powyższym określono, że zarówno przed jak i po procesie odzysku zużytych podkładów kolejowych nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie prowadzonych testów na etapie badań laboratoryjnych nie stwierdzono emisji odorów przy zastosowaniu biopreparatu BACTREM. Przedłożony raport nie zawierał informacji dotyczących wyników badań w zakresie zmierzonych emisji do powietrza podczas ww. badań technologicznych dla planowanej instalacji.

Do raportu dołączono obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza uwzględniające wszystkie źródła emisji z terenu Zakładu, z których wynika, że poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych.

W przesłanej dokumentacji wnioskujący dokonał analizy oddziaływania akustycznego urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu oraz przewidywanych do realizacji w przedmiotowej inwestycji, tj. ciągu technologicznego do odzysku podkładów kolejowych. Wnioskujący przedstawił wszystkie źródła hałasu wraz z rozkładem ich czasu pracy dla doby z uwzględnieniem przewidywanych wariantów pracy. Raport zawierał zestawienie wszystkich źródeł hałasu położonych na terenie fermy wraz z ich czasem pracy w czasie odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie następującym
i jednej najmniej korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00). W dokumentacji wnioskujący przedstawił wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku pochodzącego od źródeł instalacji, z których wynikało, że oddziaływanie instalacji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych. Teren zakładu oraz tereny sąsiadujące nie posiadają aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na które może oddziaływać instalacja, Burmistrz Dobrodzienia jako organ właściwy w piśmie nr PP.6727.101.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. ustalił rodzaje terenów chronionych położonych w sąsiedztwie Zakładu, na które może oddziaływać przedmiotowa instalacja.

W przedłożonej analizie Wnioskujący odniósł się do wymagań zapobiegania i ograniczania emisji hałasu od instalacji. Analiza propagacji hałasu w środowisku od instalacji z uwzględnieniem eksploatacji źródeł eksploatowanych na terenie zakładu nie wykazała wystąpienia uciążliwości na terenach objętych ochroną. W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, prowadzący instalację będzie zobowiązany do opracowania i wdrożenia planu zarządzania hałasem w ramach systemu zarządzenia środowiskowego;

Planowane przedsięwzięcie wymaga zaopatrzenia w wodę do procesu nasycania materiałów drzewnych olejem kreozotowym (zużycie wody w kotłowni do wytwarzania pary na potrzeby podgrzewania oleju kreozotowego i roztworu frakcjonującego) oraz do uzupełniania wody procesowej w procesie odzysku zużytych podkładów. Woda na powyższe cele będzie pobierana z wodociągu, od dostawcy zewnętrznego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji, Zakład będzie prowadził bieżący monitoring ilości wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji.

Funkcjonowanie instalacji nie będzie źródłem emisji ścieków do środowiska. Odcieki oleju kreozotowego z surowca wprowadzanego do autoklawu w procesie konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej oraz produkcji tartacznej będą gromadzone w wannach i zawracane do procesu. Również roztwór wodny powstały w procesie biodegradacji roztworu frakcjonującego zanieczyszczonego kreozotem powstały w procesie odzysku zużytych podkładów kolejowych, będzie zawracany do produkcji.

W zakresie emisji odpadów Wnioskujący określił rodzaje i ilości powstających odpadów na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia wraz ze sposobami postępowania z nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z danych zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie realizacji inwestycji powstawać będą odpady typowe dla prac związanych z montażem instalacji - głównie odpady budowlane z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz niewielka ilość zmieszanych odpadów komunalnych. Wnioskodawca określił, że obowiązek zagospodarowania odpadów powstających podczas budowy przedsięwzięcia spoczywać będzie na wykonawcy robót.

W wyniku eksploatacji instalacji do odzysku zużytych podkładów kolejowych tj. w procesie kontenerowym i ciśnieniowym powstawać będzie odpad o kodzie 19 12 10. Ponadto w wyniku regeneracji wodno-powietrznej zespołu filtracyjnego powstawać będą odpady z grupy 19 tj. odpady o kodach 19 02 07*, 19 08 10 * i 19 11 05*, które stanowić będą lekkie frakcje olejowe oraz frakcje części filtracyjnej. Oprócz tego w wyniku utrzymania instalacji w sprawności powstawać będą odpady o kodach 15 02 02* i 15 02 03. Wszystkie powstające odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom do dalszego przetwarzania.

W przypadku całkowitej likwidacji instalacji Wnioskodawca określił szacunkowo ilości oraz rodzaje odpadów możliwych do wytworzenia na tym etapie. Obowiązek ich zagospodarowania spoczywać będzie na wykonawcy robót.

Biorąc pod uwagę fakt wprowadzenia konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, jeśli instalacja jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, to zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy ooś, raport powinien zawierać szczegółową analizę i propozycję zastosowania wszystkich metod i technik związanych z przetwarzaniem odpadów. Planowana inwestycja zaliczana jest do działalności polegającej na odzyskiwaniu odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie obejmującej obróbkę fizyczno-chemiczną i recykling/odzysk materiałów nieorganicznych innych niż metale lub związki metali.

Wnioskujący w złożonym raporcie odniósł się do wymagań dotyczących:

- ogólnych konkluzji dotyczących BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów (BAT 1) powiązanych z BAT 2, BAT 3, BAT 12 i BAT 17 - prowadzący instalację przedstawił działania jakie będą wdrażane w celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej oraz poinformował, że w momencie uruchomienia instalacji będzie posiadał sporządzony system zarządzania środowiskowego. Poinformował także, że plan zarządzania odorami (BAT 12) oraz plan zarządzania hałasem (17) zostaną opracowane gdy obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub hałasu;

- ogólnej efektywności środowiskowej zespołu urządzeń (BAT 2) - z przedłożonego raportu wynika, że na terenie instalacji zostaną opracowane i wdrożone wszystkie procedury dotyczące odbioru odpadów i system zarządzania jakością odpadów z przetworzenia. Dostarczane do Zakładu odpadu są wstępnie sortowane.

- ograniczania emisji do wody i powietrza (BAT 3) - prowadzący przedstawił wykaz strumieni, jednocześnie prowadzący instalację jednoznacznie określił, że w wyniku przetwarzania odpadów nie będzie występować emisja do powietrza;

- magazynowania odpadów (BAT 4) - na terenie Zakładu wyznaczono odpowiednie miejsce do magazynowania odpadów niebezpiecznych, dla którego zapewniona zostanie bezpieczna

obsługa;

- przemieszczania i postępowania z odpadami (BAT 5) - wnioskujący poinformował, że z chwilą uruchomienia instalacji będzie posiadał opracowane i wdrożone wszelkie procedury dotyczące postępowania i przemieszczania odpadów;

- emisji do wody i jej monitorowania (BAT 6 i 7) - prowadzony proces odzysku podkładów kolejowych nie będzie powodował istotnych emisji do wody;

- monitorowania emisji zorganizowanych do powietrza (BAT 8), rozproszonych związków organicznych (BAT 9) i odorów (BAT 10) - wnioskodawca nie określił monitorowania z uwagi na fakt, że planowana instalacja nie będzie powodować ww. emisji do powietrza,

- monitorowania zużycia mediów (BAT 11) - wnioskujący poinformował, że na bieżąco monituje zużycie wody, energii i wykorzystywanych surowców;

- zapobiegania emisjom odorom (BAT 13) - w celu eliminacji odorów czas magazynowania odpadów ograniczony będzie do niezbędnego minimum;

- zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, związków organicznych i odorów (BAT 14) - prowadzący przedstawił, że na terenie instalacji nie przewiduje się emisji rozproszonych, jednak w celu zapobiegania ww. emisjom wnioskodawca planuje zastosować wszystkie techniki zawarte w konkluzji BAT 14;

- zapobiegania emisjom hałasu i wibracjom (BAT 18) - emisja hałasu ograniczana będzie poprzez umiejscowienie linii technologicznych oraz innych urządzeń wewnątrz budynków, których ściany i dach tłumią rozprzestrzenianie hałasu do środowiska, stosowanie środków operacyjnych (zamknięcie drzwi i otworów hali produkcyjnej, bieżąca kontrola maszyn i urządzeń) oraz stosowanie urządzeń o niskim poziomie mocy akustycznej;

- zoptymalizowania zużycia wody i zmniejszenia ilości wytwarzanych ścieków (BAT 19 i BAT 20) – na terenie zakładu zostanie wprowadzony plan optymalizacji zużycia wody, następował będzie rozdział wód opadowych i roztopowych;

- zapobiegania skutkom awarii i incydentów (BAT 21) - prowadzący instalację poinformował, że na terenie zakładu zostanie wprowadzony rejestr/dziennik służący do prowadzenia ewidencji wszystkich awarii, incydentów, zmian procedur i wyników inspekcji oraz procedury identyfikacji, reagowania i uczenia się na podstawie takich incydentów i awarii;

- efektywnego zużycia energii (BAT 23) - na terenie zakładu zostanie wprowadzony plan racjonalizacji zużycia energii oraz rejestr bilansu energetycznego;

- monitorowania odpadów dostarczanych do przetworzenia w ramach procedur poprzedzających odbiór oraz procedur odbioru (BAT 40) - wszystkie dostarczone do zakładu zużyte podkłady kolejowe, przed ich przetworzeniem, będą poddawane badaniom.

- ograniczania emisji pyłu, związków organicznych oraz NH3 (BAT 41) - prowadzący instalacje poinformował, że instalacja nie będzie powodować emisji pyłu, NH3 oraz innych związków organicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Marszałek Województwa Opolskiego niniejszym zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej przez Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem nr: GL.RZŚ.436.37.2019.KK2 z dnia 25.08.2020 r. (wpływ do tut. urzędu 28.08.2020 r.) uzgodniło realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

2) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi;

3) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe;

4) na etapie realizacji i eksploatacji odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie ogrodzonym, zadaszony, szczelnym i utwardzonym oraz zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych;

5) zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;

6) ewentualne (awaryjne) wycieki substancji ropopochodnych punktowo neutralizować przy użyciu odpowiednich sorbentów;

7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

8) wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie pozwoleniami;

9) zbiorniki magazynujące ścieki i wody deszczowe powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenikanie szkodliwych substancji do gruntu;

10) nie dopuścić do przepełnienia się zbiorników magazynujących ścieki i wody deszczowej;

11) system wodno-ściekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska wodnego:

1) wszelkie zbiorniki, kanały, rurociągi i studzienki, zaprojektować w technologii zapewniającej ich szczelność, z materiałów dostosowanych do ich właściwości chemicznych chroniących środowisko wodno-gruntowe;

2) w planowanych obiektach zaprojektować szczelne posadzki, odporne na agresywne środowisko;

3) przeprowadzenie prób szczelności zbiorników, kanałów, rurociągów i studzienek przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

W ocenie Organu planowane działanie w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipce 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. Poz. 310 ze zm.) a ustanowionych w „Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016. poz. 1967).

Burmistrz Dobrodzienia pismem z dnia 17.09.2020 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Postanowieniem GK.6220.1.2019 z dnia 27.10.2020 r. Burmistrz Dobrodzienia zawiadomił strony że z przyczyny dużej ilości zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu, przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Eko-energo Projekt, Sp. z o.o., ul. Okulickiego 42/44 lok. 7, 42-218 Częstochowa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”, ustala się na dzień 27.01.2021 r.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów
zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wnios
ku, ujednolicony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w pludrach przy al. Wyzwolenia 18” opracowany w listopadzie 2019 r., jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, organu właściwego do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

 

POUCZENIE

  1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDF04.03.2021 r. Decyzja.pdf (5,00MB)