Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 1 lutego 2021

Protokół

z posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny.
Obrady rozpoczęto 01-02-2021 o godz. 15:06, a zakończono o godz. 17:57 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:
1. Tomasz Miazga
2. Jacek Skibe
3. Piotr Kapela
4. Gabriel Kukowka
5. Krzysztof Bula
6. Damian Karpinski
7. Rajmund Lichota
8. Robert Kobus
9. Radosław Zając
10. Rafał Chwalczyk
Nieobecny radny Proft Jerzy

Porządek posiedzenia:
    1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej.
    3. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
    4. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.
    7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu
z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonego w Pludrach, przy ulicy Leśnej 2A/16.
    8. Zaopiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, przy ulicy Osiedle Robotnicze 18.
    9. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów :
       - nr 2631, 2633, 2636 w Dobrodzieniu ;
       - nr 655/123 w Pietraszowie;
       - nr 191/17 w Bzinicy Nowej;
       - nr 476, 481, 216, 218 w Dobrodzieniu;
       - 2502, 2498, 2496, 2353, 2354 w Dobrodzieniu.
    10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień.
    11.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021rok;
    • zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
    • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;
    • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.
    12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
    13. Sprawy różne.

Punkt 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Komisji.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft
Punkt 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej  ( działka za rondem) wynika z ustaleń podjętych podczas rozmowy z inwestorem, który zakupił działkę. Inwestor poprosił, by z planu wykreślić zapis dotyczący drogi wewnętrznej na działce, którą zakupił, gdyż pomniejsza ona możliwość zabudowy. Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Trzeba będzie jeszcze przeanalizować zapis KDL, który dotyczy drogi wewnętrznej dojazdowej łączącej ul. Oleską z ul. Rzędowicką.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Radosław Zając, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft
Punkt 3.
Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonego w Pludrach, przy ul. Leśnej 2A/16.
Komisja po zapoznaniu się  z wnioskiem w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonego w Pludrach, przy ulicy Leśnej 2A/16 zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.
Głosowanie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonego w Pludrach, przy ul. Leśnej 2A/16.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Radosław Zając, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft
Punkt 4.
Zaopiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, przy ul. Osiedle Robotnicze 18.
Przewodniczący Komisji powrócił do tematu, który był omawiany na posiedzeniu Komisji w miesiącu grudniu 2020 roku. Mieszkaniec bloku przy ul. Osiedle Robotnicze 18 w Pludrach wraz z kilkoma sąsiadami jest zainteresowany wykupem zajmowanych przez nich mieszkań. Są to mieszkania zakładowe, które zostały  przekazane Gminie Dobrodzień nieodpłatnie przez Przedsiębiorstwo Państwowe Nasycalnię Podkładów.
W wykazie, który stanowi załącznik do uchwały budynek ten nie jest przeznaczony do sprzedaży. Gmina i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiadają środków na ocieplenie budynku i wymianę dachu. Radny zastanawia się czy nie przeznaczyć lokali do sprzedaży. Warunkiem byłoby wykupienie lokali w 60%, by mogła powstać wspólnota.
Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że nie wie jak przewodniczący Komisji wyobraża sobie wyegzekwowanie sprzedaży w tej ilości, by powstała wspólnota. Przypomniał, że były uzgodnienia i powstał wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży. Uważa, by przeczekać 1- 2 lata, jeszcze raz dokonać weryfikacji lokali przeznaczonych do sprzedaży.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że budynki zostały przejęte nieodpłatnie przez Gminę 25 lat temu na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ( Dz.U. Nr 119, poz.567).
Biorąc po uwagę zasiedlenie tj. 15 lokali jest zasiedlonych przez osoby, które w momencie wybudowania budynku stali się ich najemcami,  na 78 lokali ogółem. Jest to stan faktyczny na dzień dzisiejszy.
Radny Rajmund Lichota stwierdził, że gminy nie stać na ocieplenie budynku, wymianę dachu.
Radny Gabriel Kukowka odniósł się do wypowiedzi radnego Lichoty i stwierdził, że stawki czynszowe, które do tej pory obowiązywały nie pozwalały na racjonalne gospodarowanie środkami. Jeżeli okaże się, że  przy stawce, która będzie obowiązywała z czynszów będą wpływały większe środki to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako administrator będzie mógł stopniowo te budynki remontować.
Uważa, że należy na komisji przyjąć strategię, podjąć uchwałę .
Na pytanie radnego Tomasza Miazgi ile wpłynęło wniosków, inspektor Gabor poinformował, że wpłynęły 4 wnioski z 1 bloku.
Zastępca Burmistrza przypomniał, że ustalony został plan sprzedażowy, biorąc pod uwagę stan techniczny budynków. Uważa, że nowe budynki przy odpowiednim zainwestowaniu mogą jeszcze długo służyć.
Uważa, że przy dużej ilości zainteresowania wykupem lokali można się zastanowić, biorąc pod uwagę plan sprzedażowy ustalono także plan remontów.
Budynki w Pludrach są w miarę nowe i te budynki w pierwszej kolejności należy przeznaczyć do  wykonania termomodernizacji.  
Poinformował, że  Pludrach przy ul. Leśnej 2a powstała wspólnota i lokale mieszkaniowe w tym budynku są sprzedawane i po obrysie granicy zostały wydzielono działki. Teraz przychodzą pisma, by wyremontować wjazd na posesję. Zwrócił uwagę, że przy ul. Osiedle Robotnicze także po obrysie zostały wydzielone działki.
Radny Radosław Zając zapytał czy gmina może pozyskać środki na dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji tego budynku.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że realnie taka szansa istnieje.
Burmistrz przypomniał, że już na poprzednim posiedzeniu komisji wspomniał, że w przypadku zainteresowania 60% mieszkańców wykupem lokalu skłaniałby się do sprzedaży tych lokali. Stwierdził, że budynki wspólnoty wyglądają jednak inaczej, lepiej.
Uważa, że należy mieć świadomość, że po podwyżce czynszu wpływy nie będą zbyt wysokie, by wykonywać remonty. ZGKiM nie może wziąć kredytu na wykonywanie remontów, tylko może wziąć gmina.
Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że patrząc na plan sprzedaży, gdzie wykup lokalu przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 30.000,00 - 40.000,00 zł i dana osoba nie jest w stanie zdecydować się na wykup,to wątpi czy po założeniu wspólnoty przeznaczyć większe środki na remont. Uważa, że należy powrócić do tematu po zakończeniu pandemii.
Radny stwierdził, że gdyby ZGKiM był zakładem posiadającym większość środków prywatnych to może pozyskać środki i wyglądałoby to inaczej.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że złożono 4 wnioski o wykup lokalu mieszkalnego, ale gdyby była informacja na ten temat, to nie wiadomo ile osób by było zainteresowanych wykupem.
Jeżeli będzie informacja, że jest możliwość wykupu lokalu, to może będzie większe zainteresowanie.
Obecnie wszystkie lokale mieszkaniowe są wynajmowane, ale nie wiadomo co będzie za 5- 6 lat, mogą być pustostany.
Przewodniczący Rady stwierdził, że mówi się bardzo dużo na ten temat, ale może warto zainteresować się jaki % mieszkańców jest zainteresowany wykupem. ( może 60-70%) i wtenczas jest za wnioskiem przedstawionym przez Burmistrza i Przewodniczącego Komisji. Jednak musi być zastosowany jeden warunek – sprzedaż nie może odbywać się według obrysu budynku , sprzedać nie tylko budynek ale także plac przylegający do budynku, by nie okazało się, że plac zostanie gminie.

Głosowanie w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, przy ul. Osiedle Robotnicze 18.
Wyniki imienne:
ZA(2):
Robert Kobus, Rajmund Lichota
PRZECIW(4):
Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Piotr Kapela
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Tomasz Miazga
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Komisja  po zapoznaniu się  z wnioskami mieszkańców w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, przy ul. Osiedle Robotnicze 18 oraz materiałami zgromadzonymi przez tutu. Urząd podtrzymuje stanowisko o nie przeznaczaniu do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w tym budynku.

Punkt 5.
Zaopiniowanie wniosków w sprawie przedłużenia umów dzierżaw gruntów nr 2631, 2633, 2636 położonych w Dobrodzieniu;   nr 655/123/ w Pietraszowie;   nr 191/17 w Bzinicy Nowej;   nr 476, 481, 216, 218 w Dobrodzieniu;  2502,2498, 2496, 2353, 2354 w Dobrodzieniu.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskami o wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów:   nr 2631, 2633, 2636 w Dobrodzieniu;
-nr 655/123 w Pietraszowie;  nr 191/17 w Bzinicy Nowej;  -nr 476, 481, 216, 218 w Dobrodzieniu; 2502, 2498, 2496, 2353, 2354 w Dobrodzieniu zaproponowała, by umowy przedłużyć w trybie bezprzetargowym do 15 września 2021 roku.
Także  pozostałe umowy dzierżawy kończące się w 2021 roku zaproponowała, by przedłużyć w trybie bezprzetargowym do 15 września 2021 roku.
Po tym terminie  dzierżawy gruntów wydzierżawiane będą  w drodze przetargu nieograniczonego na okres 5 lat.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosków w sprawie przedłużenia umów dzierżaw gruntów nr 2631, 2633, 2636 położonych w Dobrodzieniu; nr 655/123/ w Pietraszowie; nr 191/17 w Bzinicy Nowej; nr 476, 481, 216, 218 w Dobrodzieniu; 2502,2498, 2496, 2353, 2354 w Dobrodzieniu  -  do daty wygaśnięcia umowy wyrażamy zgodę na dzierżawę, po tym okresie bez umownie na dzierżawę do 15 września 2021r, a następnie przeznaczone do przetargu nieograniczonego na 5 lat.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Rajmund Lichota
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Punkt 6.
Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Dobrodzień
Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego

    1. …………………..– 1+ dziecko zam. w Dobrodzieniu, ul. ………….. (nie posiada dochodu)

Głosowanie w sprawie wniosku o najem lokalu mieszkalnego Pani ………………….
Wyniki imienne:
ZA(9):
Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Jacek Skibe
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Tomasz Miazga, Jerzy Proft

    2. ………………….. - 1 osoba, zam. Dobrodzień , ………………….. - przydział mieszkania na czas nieoznaczany.

Głosowanie w sprawie wniosku o najem lokalu mieszkalnego p. …………………...
Wyniki imienne:
ZA(10):
Damian Karpinski, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Piotr Kapela, Jacek Skibe
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Punkt 7.
Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego:

    • ……………………….. – 3 osoby +, propozycja zasiedlenia Pludry, ……………. , ogólna powierzchnia lokalu  59,33m 2 ( zamiana )

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia lokalu ……………………………...
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Radosław Zając

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

    • ………………….. – 1 osoba, propozycja zasiedlenia Błachów ul. ……………., ogólna powierzchnia lokalu 28,47m2 ( zamiana )

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia lokalu mieszkalnego ……………………...
Wyniki imienne:
ZA(1):
Rajmund Lichota
PRZECIW(8):
Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Robert Kobus, Tomasz Miazga
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Chwalczyk
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

    • ………………... – 1 osoba+, propozycja zasiedlenia Dobrodzień, ul. ………………. ogólna powierzchnia 27,32m2

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia lokalu mieszkalnego ……………………..
Wyniki imienne:
ZA(9):
Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Radosław Zając
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

    • ………………..  - 1 osoba, najem na czas nieoznaczony Dobrodzień, ………………... ogólna powierzchnia 27,32m2

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia lokalu mieszkalnego ………………….
Wyniki imienne:
ZA(10):
Damian Karpinski, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Punkt 8.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy  Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia.
Zastępca Burmistrz wyjaśnił, że podpisana została umowa z Wojewodą, który dofinansowuje remont oraz wyposażenie lokalu.
W zakresie gminy pozostają koszty związane z tłumaczeniem, zakupem prowiantu przez okres 2 tygodni, ogólna pomoc bezpośrednia po przyjeździe.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy znamy wiek osób, które przyjadą oraz czym się zajmują, Zastępca Burmistrz poinformował, że jest to rodzina 4 osobowa z Kazachstanu, małżeństwo 37 i 36 lat ( on kierowca, ona prawnik), dwóch synów 15 i 11 lat.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Głosowanie  projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Jacek Skibe
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft
Punkt 9.
W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody opolskiego, w którym stwierdził nieważność części uchwały Nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień tj. w załączniku do niniejszej uchwały : § 6 ust.1, ust.2 i ust.3;   § 7 ust.5;  § 9 ust.4;  § 9 ust.7 pkt 1 i 2;  § 10 ust.1 pkt 5 lit. b;  § 10 ust.2 pkt 1 i 3 z powodu istotnego naruszenia prawa.
Inspektor Anna Lis omówiła kolejne §, które zostały wykreślone. Porównała zapisy zawarte w Uchwale Nr XXIII/204/2020 po zmianie i uwagach nadzoru jakie zostały ujęte w projekcie uchwały.
Radny Radosław Zając zapytał co będzie jeżeli po miesiącu okaże się, że osoba posiada tytuł prawny do innego lokalu.
Inspektor Anna Lis wyjaśniła, że osoba składa oświadczenie o stanie majątkowym, gdzie na końcu jest zapis, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia.
Poza tym zgodnie z art. 11 ust.3 pkt 2. "Właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem: miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego"
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Radosław Zając, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft
Punkt 10.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień został przyjęty Uchwałą Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r.  Zgodnie
z zapisami programu rewitalizacji, dopuszcza się aktualizowanie dokumentu. W listopadzie 2020 r. przystąpiono do prac nad aktualizacją Lokalnego Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień
w zakresie poszerzenia listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dodając nowe projekty mające wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji (strona 78 LPR – pozycja 13 i 14 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów planowanych do realizacji, tj. utworzenie skateparku w parku miejskim
w Dobrodzieniu  oraz utworzenie lodowiska w Dobrodzieniu).
Aktualizacja LPR dla miasta Dobrodzień została poprzedzona przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzono w związku z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020r. Nr S.0050.184.2020 poprzez zamieszczenie projektu aktualizacji  „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień” na stronie internetowej www.bip.dobrodzien.pl w zakładce REWITALIZACJA oraz  na stronie www.dobrodzien.pl w zakładce Gospodarka i Komunikacja – Rewitalizacja  informacje (https://dobrodzien.pl/1457/7540/rewitalizacja-informacje.html ), a także udostępnienie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, w celu wyrażenia uwag, opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.  Konsultacje przeprowadzane były w dniach 9-17 grudnia 2020 r.  Uwagi, sugestie, opinie należało zgłaszać pisemne w terminie do dnia 17 grudnia 2020r.  na specjalnie przygotowanym formularzu udostępnionym razem z projektem programu. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do w/w Projektu.
Dokument poddano opiniowaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu, w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi uzyskano opinię pozytywną.
Aktualizacja LPR-u została przygotowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju dnia 2 sierpnia 2016 r. i stanowi narzędzie do programowania i koordynowania procesu rewitalizacji na terenie miasta Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Piotr Kapela, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Burmistrz poinformował, że istnieje możliwość zakupu działki położonej w Myślinie przy budynku gminnym, która została wystawiona na sprzedaż. Jest oferta właściciela działki. Wycena zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu komisji i jeszcze raz nastąpi formalne zapytanie odnośnie zakupu tej działki.
Radni nie wnieśli sprzeciwu i zaproponowali, by nadać bieg  sprawie.
Radny Radosław Zając poinformował, że działka przylega do działki klubu i jest tak zlokalizowana, że będzie tworzyć ładny park.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że będzie można realizować projekty, będzie to dobre miejsce dla mieszkańców.

Punkt 11.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
a. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok, które przedstawiają się następująco:
1. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 695.6060,95 zł jednocześnie zwiększając środki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o 350.000,00 zł i zakup usług o 345.606,95 zł.

2. W związku z ustawowym wstrzymaniem w 2021r. poboru opłaty targowej likwiduje się plan dochodów z tego tytułu zmniejszając dochody o 25.000,00 zł. Z tytułu utraconych dochodów gminie przysługuje rekompensata. Podstawę wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej uzyskane w 2019r., dlatego też wprowadza się plan w § 2680 w wysokości 31.027,00 zł.

3. Zwiększenie wydatków majątkowych to:
- wprowadzenie środków na wykupy gruntów w kwocie 20.000,00 zł,
- wprowadzenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ścieżki pieszo – rowerowej do DW 901 w kwocie 21.033,00 zł
- zwiększenie środków na rewitalizacji o 5.000,00 zł. ( w 2020 wprowadzono te środki do WPF a obecna zmiana to korekta budżetu na 2021r.)

4. Po zmianie harmonogramu spłaty pożyczki z Funduszu Dostępności ( w związku ze zmianą kwoty zaciągniętej pożyczki) zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o 20.000,00 zł.

5. Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek o 60.000,00 zł ( jedno ze stowarzyszeń w ostatnich dniach ubiegłego roku spłaciło pożyczkę).

6. W celu zrównoważenia budżetu zwiększa się wolne środki o 80.006,00 zł.

7. W związku ze zmianą kwoty dotacji przedmiotowej dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj. zwiększenie dotacji o 350.000,00 zmniejszenie wpływów z tytułu usług o 330.000,00 zł i zwiększenie kosztów o 20.000,00 zł.

8. Zabezpieczono środki na wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy sołeckiej na kwotę 6.000,00 zł w tym:
- w rozdz. 90015 -1.000,00,
- w rozdz. 90095 -1.000,00,
- w rozdz. 92109 -2.000,00,
- w rozdz. 92195 -1.000,00,
- w rozdz. 92695 -1.000,00.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;
Wyniki imienne:
ZA(10):
Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Radosław Zając
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
Wyniki imienne:
ZA(10):
Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Radosław Zając
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;

Proponuje się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej „ Bieg Majowy” organizowanej przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

d. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.
Proponuje się udzielić z budżetu Gminy Dobrodzień pomocy rzeczowej dla Województwa Opolskiego w wysokości 21.033,00 zł w formie opracowania dokumentacji dla zadania „ Włączenie ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków – Dobrodzień do DW 901”.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Punkt 12.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wyniki imienne:
ZA(10):
Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jerzy Proft

Punkt 13.
Sprawy różne.
    • Radni zapoznali się z treścią pisma  ZGKiM w Dobrodzieniu w sprawie kosztów utrzymania i przychodów otrzymywanych z czynszów budynku przy Placu Wolności 2 w Dobrodzieniu.   ( pismo w załączeniu)
      Radny Jacek Skibe zapytał dlaczego od trzech lat na pytanie jakie są dochody i wydatki na danym budynku nie można otrzymać odpowiedzi. W dalszym ciągu nie zmieniono metod księgowania, a powinno się do tego dążyć, by wiedzieć jakie są dochody i wydatki.
      Skarbnik wyjaśniła, że księgowość urzędu prowadzona jest szczegółowo, jest bardzo rozbudowana, ale też wszystkiego nie da się rozbudować. Natomiast w zakładzie  niedawno zmieniła się księgowa,  zakład przechodzi na inny nowy program księgowania,  księgowość będzie bardziej rozbudowana.
      Skarbnik stwierdziła, że jeżeli radni chcą innej analityki to bardzo prosi, by określić teraz, ale uważa, że nie jest to konieczne.
      Radny Jacek Skibe stwierdził, że na każdym posiedzeniu komisji jest problem, by uzyskać informacje ile kosztuje utrzymanie danego budynku, uważa, że powinno być to widoczne.
      Skarbnik stwierdziła, że może trzeba to zasygnalizować, gdyż jest nowa księgowa. W zakładzie prowadzona jest analityka, ale nie zawsze jest wszystko widoczne.
      Przewodniczący Komisji zaproponował, by na posiedzenie komisji zaprosić księgową ZGKiM, by przedstawiła wdrożony program księgowania.
      Na pytanie radnego Jacka Skibe czy analityka jest sprawą zamkniętą czy otwartą, Skarbnik wyjaśniła, że nowy program przez ½ roku będzie przeksięgowywany i jest czas na wprowadzenie zmian, jeżeli dokumenty księgowe na to pozwolą.
    • Radny Damian Karpinski poruszył sprawę zalegającego śniegu i lodu na drogach. Zapytał kto wysyła piaskarki i określa kiedy i gdzie będą jeździły, gdy  drogi są w fatalnym stanie szczególnie na wioskach. Poinformował, że starsze osoby mają problem z poruszaniem się.
      Radny Robert Kobus stwierdził, że główne drogi w Dobrodzieniu są odśnieżane, natomiast na wioskach jest jeden lód.
      Burmistrz wyjaśnił, że główne drogi zostały rozjeżdżone. Sypane są drogi w zakresie rynku i zna stan dróg na wioskach. Na stanie jest jedna piaskarka z traktorem, jeżeli jest taka potrzeba to zostanie ona zadysponowana. Przypomniał, że w poprzednich latach drogi nie były posypywane tylko odgarniane. Problemem na wioskach jest brak chodników.
      Radny Damian Karpinski stwierdził, że zima jest rzadko, jak jest śnieg to nie ma problemu, natomiast problemem jest lód i mieszkańcy prosili, by przekazać ten problem.
      Przewodniczący Komisji poprosił o zwrócenie uwagi na ten problem, gdyż jest bardzo ciężka sytuacja na drogach. Mieszkańcy sołectwa Kolejka także zwrócili uwagę na bardzo śliskie drogi, także w Pludrach jest bardzo ślisko.
      Burmistrz poinformował, że drogi w Warłowie były posypane piaskiem bez soli i po pewnym czasie nie było już śladu piasku.
      Radny Radosław Zając stwierdził, że samo posypywanie jest drugorzędne, należałoby skupić się na pracy pługów, by robiły dobrą robotę.
      Radny Karpinski stwierdził, że odśnieżający nie mogli tego zrobić dobrze, gdyż padał śnieg.
      Zastępca Burmistrza poinformował, że po otrzymaniu informacji na miejsca szczególnie niebezpieczne wysyłana jest piaskarka. Przedstawił standardy zimowego utrzymania dróg.
      Radny Damian Karpinski zapytał co słychać w sprawie znaku zakazu jazdy ciężarówek, temat miał być zakończony do kończony roku 2020.
      Burmistrz  wyjaśnił, że dwa razy w tygodniu dzwoni w tej sprawie, w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w ZDP, w czwartek odbędzie się komisja GDDKiA, na której miała być wydana zgoda na projekt. Po otrzymaniu zgody na piśmie będzie można zakupić znaki i je zamontować.
      Radny  wnioskował także o zwiększenie ilości patroli w obrębie skrzyżowania obwodnicy Dobrodzienia i ul. Piastowskiej w związku z niestosowaniem się kierowców do znaku STOP przy dojeździe do obwodnicy od centrum miasta.
      
    • Radny Jacek Skibe zgłosił wniosek w zakresie interwencji w Związku Międzygminnym „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu odnośnie dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
      Harmonogramy z sołectw Gminy Dobrodzień rozprowadzane są na terenie Dobrodzienia i na odwrót.
    • Radny Robert Kobus zgłosił wniosek w zakresie wystąpienia z pismem do mieszkańców zamieszkujących budynek w Pludrach przy ul. Osiedle Robotnicze 18 w temacie zainteresowania wykupem swojego lokalu mieszkalnego.
    • Radny Krzysztof Bula wnioskował, by wystąpić z pismem do Komisariatu Policji, by zwrócili uwagę na sposób parkowania samochodów po lewej stronie na ulicy Lublinieckiej
w Dobrodzieniu, gdyż chodnik nie służy do parkowania pojazdów.
    • Na pytanie radnego Jacka Skibe co z oświetleniem na Błachowie, Burmistrz wyjaśnił, że są dwa rozwiązania albo znajdą się środki na realizację oświetlenia albo postawiona zostanie lampa solarna- oświetlenie wjazdu.
       Radny uważa, że 2 lamy wystarczą.
      Zastępca Burmistrza poinformował, że wystąpiono z pismem do ZDW, otrzymaliśmy odpowiedź, że inwestycja została zakończona, jednak będziemy jeszcze próbować ponownie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 1 lutego 2021.pdf (950,43KB)