Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
położonych na terenie Gminy Dobrodzień

 

Ogłasza się ustny przetarg nieograniczony na niżej wskazane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Dobrodzień.

 

Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 15 kwietnia 2021 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1 – sala nr 109 / sala konferencyjna / na I piętrze.

Przetarg niniejszy zostanie przeprowadzony również w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.).

1) niniejszy przetarg będzie przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , zapewniających :

a) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć

- z zachowaniem poufności, integralności i dostępności przekazywanych informacji, a także możliwości identyfikacji uczestników przetargu i członków komisji przetargowej.

2). Przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmować będzie otwarcie przetargu, wywołania i postąpienia ceny, a także zamknięcie przetargu i ogłoszenie imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy osoby, która przetarg wygra.

3) Na co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zmieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

4) W komunikacji z uczestnikami przetargu korzystać się będzie ze środków komunikacji elektronicznej, których właściwości techniczne są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użytku.

5) Przed otwarciem przetargu nastąpi weryfikacja danych i dokumentów, dostarczone przez uczestników przetargu w wyznaczonym terminie, które będą niezbędne do identyfikacji uczestników i przeprowadzenia przetargu.

6) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje przerwanie przetargu, komisja przetargowa niezwłocznie jednak nie później niż na 14 dni od dnia następującego po usunięciu awarii, wyznaczony zostanie termin do kontynuowania przetargu oraz, nie później niż na 3 dni robocze przez wyznaczonym terminem, zawiadomieni o powyższym zostaną uczestnicy postępowania.


I. Przedmiot sprzedaży :

I. Nieruchomość gruntowa położona w Dobrodzieniu ul. Dębowa, o powierzchni 0,3022 ha, opisana w ewidencji gruntów 2610/2, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie pod numerem OP1L/00041200/3;

2) opis nieruchomości : nieruchomość położona w granicach terenu zabudowanego i gruntów rolnych, przy drodze relacji Dobrodzień-Lubliniec-Częstochowa, lokalizacja średnia, teren obniżony, dojazd z drogi asfaltowej, uzbrojenie : sieć elektryczna, wodociągowa; sąsiedztwo : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa; kształt nieregularny, teren grząski, nieopodal rzeka Myślinka,

3) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami podstawowymi,

4) cena wywoławcza : 90.000,00 złotych, plus należny podatek od towarów i usług, wysokość wadium 6.000,00 złotych.

 

II. Nieruchomość gruntowa położona w Turzy, o powierzchni 0,8401 ha, opisana w ewidencji gruntów jako działka nr 61/3 , opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie po numerem OP1L/00049529/1;

1) opis nieruchomości: nieużytek, lokalizacja przeciętna, za linią zabudowy , dojazd z drogi asfaltowej, Uzbrojenie: brak, sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kształt nieregularny,

2) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium teren do zalesienia;

3) cena wywoławcza : 84.000,00 złotych , plus należny podatek od towarów i usług, wysokość wadium 9.000,00 złotych.

 

III. Nieruchomość gruntowa położona w Makowczycach, o powierzchni 0,0554 ha, opisana w ewidencji gruntów jako działka nr 371/56, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie pod numerem OP1L/00042034/5;

1) opis nieruchomości : nieruchomość położona w granicach terenu zabudowanego i gruntów rolnych, przy drodze gminnej ul. Wiejska, lokalizacja średnia, teren obniżony, dojazd z drogi asfaltowej, uzbrojenie : sieć elektryczna, wodociągowa;

2) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami podstawowymi

3) cena wywoławcza : 25.000,00 złotych, plus należny podatek od towarów i usług, wysokość wadium 2.500,00 złotych.

 

IV. nieruchomość gruntowa położona w Rzędowicach, o powierzchni 3.0380 ha, opisana w ewidencji gruntów jako działki nr 76, 180/78, 179/77, 178/75 / nowy numer działki 251 /, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie po numerem OP1L/00042671/2;

1) opis nieruchomości: użytek rolniczy, leśny, lokalizacja przeciętna, za linią zabudowy , dojazd z drogi asfaltowej, Uzbrojenie: brak, sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kształt nieregularny,

2) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

3) cena wywoławcza : 150.000,00 złotych , plus należny podatek od towarów i usług, wysokość wadium 10.000,00 złotych.

 

V. Lokal mieszkalny

1/ Lokal mieszkalny położony w Pludrach przy ulicy Leśnej 2A/16

- powierzchnia lokalu mieszkalnego 49,67 m2, piwnica o powierzchni 7,21 m2 551/10.000 udział w gruncie, KW OP1L/00055638/3,

Opis nieruchomości:

nieruchomość lokalowa zlokalizowana na działce nr 356 obręb Pludry

Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena lokalu w Pludrach przy Leśnej 2A/16 - 60.000,00 złotych + należny podatek VAT,

 

Wymagania dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 5.000,00 złotych


Forma sprzedaży: na własność. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy powiadomieni zostaną o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie ww. terminu spowoduje przepadek wadium.
Forma zapłaty: 100 % wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu :

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/ Dobrodzień nr rachunku

57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 roku.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać :

Wadium na sprzedaż nieruchomości nr działki lub pozycji /… /


Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Wadium przepada na rzecz Gminy Dobrodzień w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty :

1) osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEDiG), umowę spółki cywilnej, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich sześciu miesięcy) odpis z KRS,

2) cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3) cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,

4) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

5) osoby fizyczne (lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

6) z uwagi na charakter nieruchomości (nieruchomość rolna) do zbycia tych nieruchomości dojdzie z zachowaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z tymi przepisami nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki określone w art.6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przedłożą Komisji przetargowej przez przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy.

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której nie ma miejsca zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

7) że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Komisja dopuszcza do licytacji tych tylko uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia jak wyżej przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobrodzień.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenia granic.
Przetarg przeprowadzony zostanie z godnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2017 r., poz.2278). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.


BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Dobrodzień 26.02.2021 r.

 

PDFOgłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień.pdf (753,47KB)