Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.28.2021

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.28.2021
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lutego 2021r.
w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 15 ust.1 i ust. 6 pkt 4, ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późń. zm.), w związku z art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Odwołuję Panią Agnieszkę Hurnik ze stanowiska Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu zwanego dalej „DOKiS”.

  2. Przyczyną odwołania jest brak możliwości realizacji przez Panią Agnieszkę Hurnik umowy zawartej z Organizatorem określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności DOKiS oraz programu jego działania z uwagi na połączenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z   Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu oraz utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu”.

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 maja 2021r.

§ 3

Od odwołania ze stanowiska Dyrektora DOKiS przysługuje prawo odwołania do Sądu Rejonowego w Opolu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 45-368 Opole ul. Ozimska 60 A, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2021.pdf

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia Nr S.0050.28.2021 z dnia 15 lutego 2021r.
w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

 

Przyczyną odwołania Pani Agnieszki Hurnik ze stanowiska Dyrektora DOKiS jest  brak możliwości realizacji przez Panią Agnieszkę Hurnik umowy zawartej z organizatorem określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności DOKiS oraz programu jego działania z uwagi na połączenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i  Sportu w  Dobrodzieniu z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu oraz utworzeniem nowej samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu”.

Podjęcie w dniu 27 listopada 2020r. przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwały Nr XXIV/207/ 2020 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury skutkuje utworzeniem z dniem 1 czerwca 2021r. nowej samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu”. Połączenie instytucji kultury jest de facto odrębną od likwidacji formą zakończenia bytu instytucji kultury. Fakt, iż instytucje podlegające łączeniu zostają wykreślone z rejestru instytucji kultury stanowi prostą konsekwencję zakończenia ich bytu prawnego.

W sytuacji utworzenia nowej instytucji w wyniku połączenia akt powołania na dyrektora jednej z łączonych instytucji kultury nie stanowi podstawy dla sprawowania obowiązków dyrektora instytucji powstałej w wyniku ich połączenia. Akt powołania na dyrektora jednej z łączonych instytucji kultury nie obejmuje bowiem podmiotu utworzonego w wyniku łączenia. W takiej sytuacji organizator ma obowiązek przeprowadzić postępowanie mające na celu wyłonienie dyrektora nowo powstałej instytucji. Dlatego też z w/w obiektywnych przyczyn Pani Agnieszka Hurnik jako Dyrektor DOKiS nie jest w stanie zrealizować umowy zawartej z organizatorem określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności DOKiS oraz programu jego działania z uwagi na połączenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu, które skutkuje utratą bytu prawnego DOKiS.

Dla zachowania procedury opartej na przepisie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.  U. z  2020r. poz. 194 z późń. zm.) Burmistrz Dobrodzienia wystosował przed wydaniem zarządzenia o  odwołaniu Pani Agnieszki Hurnik ze  stanowiska Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu zwanego dalej „DOKiS” wnioski o wydanie opinii do stowarzyszeń twórczych oraz zawodowych właściwych ze  względu na rodzaj działalności prowadzonej przez DOKiS. W odpowiedzi na wnioski Burmistrza wpłynęło łącznie 10 opinii. Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszki Hurnik w DOKiS nie działają związki zawodowe.

Mając powyższe na uwadze niniejsze zarządzenie jest konieczne i uzasadnione.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński