Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/253/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVI/253/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) w związku z art. 2 i art. 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Dobrodzienia, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,50 zł;
2) przy zajęciu jezdni od 20% - 50% szerokości - 3,00 zł;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 6,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. W przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego, niewymienionych w ust. 1 i 2, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,40 zł.
4. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.
5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 25,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 20,00 zł.
3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości - 20,00 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury gazowej w wysokości 1,00 zł.
5. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, na drogowym obiekcie inżynierskim, wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735) ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości: 160,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6.
6. Przy umieszczaniu urządzeń sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej stosuje się stawki w wysokości 50% opłat, określonych w pkt 1 i 5.
7. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzenia prac i za wbudowanie urządzeń sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
8. Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokości rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości 0,50 zł;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów w wysokości 0,50 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy 1 m2 powierzchni reklamy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/133/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVI 253 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVI/253/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.
Wyniki imienne:
ZA(15):
Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Dorota Maleska, Radosław Zając, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):