Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVI/245/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020 r. pod nazwą Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:
1) są członkami wspólnoty samorządowej;
2) zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych;
3) zamieszkują w gospodarstwach domowych, w których są niepełnosprawni z orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stopniem niepełnosprawności z powodu trudności w poruszaniu się i związaną z tym faktem koniecznością korzystania z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;
4) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia;
5) są repatriantami w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r. poz.1472)”.;
2) w § 7 dodaje się ust. 5 i 6, które otrzymują brzmienie:
„5. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy mogą być również wynajmowane osobom na czas trwania stosunku pracy w szczególności osobom, które zatrudnione są w instytucjach gminnych, służbie zdrowia, oświacie lub praca ich jest stała i związana z zadaniami realizowanymi na rzecz Gminy Dobrodzień.
6. W przydziale mieszkań na czas trwania stosunku pracy, o których mowa w ust. 5 nie uwzględnia się kryterium dochodowego i mają zastosowanie obowiązujące w mieszkaniach komunalnych stawki czynszowe”.;
3) w § 9 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Dobrodzienia. po akceptacji właściwej Komisji Rady Miejskiej może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż wymienione w niniejszych zasadach o ile jest to uzasadnione ważnym interesem społeczności lokalnej”.;
4) § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą pod warunkiem, że spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3”.;
5) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku pozostania po zgonie najemcy takich osób w lokalu, które nie wstąpiły w jego najem na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego, zawarcie umowy najmu może nastąpić z inną osobą niż wymienione w § 10 ust.1, która spełni łącznie następujące warunki:
1) stale i do chwili śmierci zamieszkiwała z najemcą w tym lokalu;
2) nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3;
3) nie posiada zaległości wobec wynajmującego za korzystanie z lokalu”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVI 245 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVI/245/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.
Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Robert Kobus, Damian Karpinski, Joachim Wloczyk, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):