Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVI/242/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu w wysokości:
1) 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień;
2) 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkałych poza Gminą Dobrodzień.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 obniża się o 50% w stosunku do drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, które korzysta z usług Gminnego Żłobka „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu.
3. W przypadku uczęszczania do Gminnego Żłobka „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko wynosi 50% opłaty określonej w § 1.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka, korzystającego z opieki w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu w wysokości 12,00 zł dziennie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/350/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dobrodzieniu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVI 242 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVI/242/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.
Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Robert Kobus, Piotr Kapela, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Sara Pruska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):