Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/241/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVI/241/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2021 roku tworzy się Gminny Żłobek "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu, przy ulicy Piastowskiej 17a, zwany dalej "Żłobkiem", w formie gminnej jednostki budżetowej.
§ 2. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Dobrodzień.
§ 3. Żłobkowi ustala się statut, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVI 241 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVI/241/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Radosław Zając