Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2021


UCHWAŁA NR XXX/299/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku


UCHWAŁA NR XXX/298/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXX/297/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej


UCHWAŁA NR XXX/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r


UCHWAŁA NR XXX/295/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji


UCHWAŁA NR XXX/294/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego


UCHWAŁA NR XXX/293/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrodzień na lata 2020-2025


UCHWAŁA NR XXX/292/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXIX/291/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.


UCHWAŁA NR XXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.


UCHWAŁA NR XXIX/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


UCHWAŁA NR XXIX/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.


UCHWAŁA NR XXIX/287/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.


UCHWAŁA NR XXIX/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczek długoterminowych.


UCHWAŁA NR XXIX/285/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrodzień na rok szkolny 2021/2022.


UCHWAŁA NR XXIX/284/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Inicjatywie Mieszkaniowej.


UCHWAŁA NR XXIX/283/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


UCHWAŁA NR XXIX/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Dobrodzienia.


UCHWAŁA NR XXIX/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.


UCHWAŁA NR XXIX/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.


UCHWAŁA NR XXIX/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.


UCHWAŁA NR XXIX/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.


UCHWAŁA NR XXIX/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.


UCHWAŁA NR XXIX/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.


UCHWAŁA NR XXIX/275/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania.


UCHWAŁA NR XXVIII/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


UCHWAŁA NR XXVIII/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


UCHWAŁA NR XXVIII/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.


UCHWAŁA NR XXVIII/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


UCHWAŁA NR XXVIII/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.


UCHWAŁA NR XXVIII/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.


UCHWAŁA NR XXVIII/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne


UCHWAŁA NR XXVIII/267/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu


UCHWAŁA NR XXVII/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXVII/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.


UCHWAŁA NR XXVII/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 2 marca 2021 roku


UCHWAŁA NR XXVII/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXVII/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXVII/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXVII/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku


UCHWAŁA NR XXVII/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXVII/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/240/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXVII/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Błachów na południe od ul. Opolskiej i w rejonie obwodnic drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901


UCHWAŁA NR XXVII/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrodzień, Warłów, Rzędowice wzdłuż ul. Oleskiej przy drodze wojewódzkiej nr 901


UCHWAŁA NR XXVI/254/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia


UCHWAŁA NR XXVI/253/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXVI/252/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Prokuratury Okręgowej w Opolu dotyczącym Uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym


UCHWAŁA NR XXVI/251/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu


UCHWAŁA NR XXVI/250/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXVI/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.


UCHWAŁA NR XXVI/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepionek na COVID-19


UCHWAŁA NR XXVI/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie


UCHWAŁA NR XXVI/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia


UCHWAŁA NR XXVI/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXVI/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień do projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE


UCHWAŁA NR XXVI/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXVI/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXVI/241/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXVI/240/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXVI/239/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej