Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 12 stycznia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji w zakresie podjęcia uchwały przez Radę Miejską dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe.

 2. Rozpatrzenie petycji w zakresie uchylenia zamiaru dymisji p. Agnieszki Hurnik dyrektora domu kultury i ogłoszenia konkursu na to stanowisko pod pretekstem przyłączenia biblioteki.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący komisji przedstawił treść petycji, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 15 grudnia 2020 roku. Petycja złożona została przez pana ……………….. zamieszkałego w …………...……ul. ……………....

Petycja dotyczy podjęcia uchwały przez Radę Miejską dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe oraz poddawania obywateli eksperymentom naukowym.

Radca prawny wskazał, że sam proces związany ze szczepieniem poprzedzony musi być analizą stanu zdrowia, co winne odzwierciedlać odpowiednie dokumenty i ostateczne zakwalifikowanie przez lekarza kwalifikującego do szczepienia. W pierwszej kolejności petycje winne odnosić się do spraw lokalnych i obejmować zakres zadań własnych gminy.

Radny Damian Karpinski zgodził się z pierwszą częścią petycji - przytoczył cytat z petycji „W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Dobrodzień z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.”

Radny Damian Karpinski stwierdził, że nie jest zgodne z jego sumieniem odniesienie się do argumentacji zawartej w petycji. Uważa, że należy wystąpić o uzupełnienie petycji poprzez udzielenie odpowiedzi, w jakim zakresie wnoszący petycję rozumie zastosowanie w treści petycji art. 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawanie obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody skoro szczepienie nie jest obowiązkowe, tylko dobrowolne.

Radny stwierdził, że gdyby petycja była na dzień dzisiejszy rozpatrywana bez art 39 Konstytucji RP to byłaby bezzasadna.

Komisja wnioskuje o wystąpienie o uzupełnienie petycji w treści art.39 Konstytucji RP.

 

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść petycji złożonej przez mieszkańców miasta i gminy Dobrodzień, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 23 grudnia 2020r. i jest skierowana do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

W dniu 23 grudnia 2020r. Pani………………………... złożyła w sekretariacie urzędu 4 pisma:

Pismo skierowane do Burmistrza Miasta Andrzeja Jasińskiego, w którym przedłożono dokumenty związane ze sprzeciwem i protestem mieszkańców:

1/ Pismo główne wraz z 408 podpisami mieszkańców

2/ Drugi egzemplarz pisma głównego wraz z 102 podpisami mieszkańców

3/ Protest wraz z 103 podpisami mieszkańców

Pisma te zostały przekazane do Burmistrza i do wiadomości do Referatu Organizacyjno-Samorządowego.

W dniu 29 grudnia 2020r. Burmistrz wystąpił z pismem do pani. ……………..informując, iż do pisma z dnia 23 grudnia 2020r. w przedmiocie sprzeciwu i protestu mieszkańców, którego częścią składową są 3 pisma, nie zostało załączone pismo ( pkt 3) pod nazwą „Protest wraz z 103 podpisami mieszkańców”.

Ze względu na powyższą okoliczność Burmistrz prosił o uzupełnienie wskazanego w pkt 3) pisma.

W dniu 31 grudnia 2020r. Pani. ………….przedłożyła wyjaśnienie do otrzymanego pisma, o następującej treści: „W związku z pismem z dnia 29.12.20 przedkładam wyjaśnienie. Zaszła omyłka przy zszywaniu dokumentów. Powinno być następująco:

 1. Pismo główne wraz z 408 podpisami mieszkańców, a omyłkowo do tej listy dołączono jeszcze listę z 12 podpisami, które powinny dotyczy petycji. Przedkładam ksero listy, którą należy dołączyć do petycji.

 2. Omyłkowo jedna lista z 22 podpisami nie została dołączona. Przedkładam ją wraz z obecnym pismem.

  W konsekwencji pismo składa się z:

 • Pismo główne wraz z 408 podpisami mieszkańców

 • Drugi egzemplarz pisma głównego wraz z 102 podpisami mieszkańców

 • Drugi egzemplarz pisma głównego wraz z 102 podpisami mieszkańców

  W sumie 613 podpisów.”

 

Komisja poprosiła Burmistrza o przybycie na posiedzenie Komisji.

Burmistrz przedstawił Komisji dokumenty, które zostały dołączone do pisma przewodniego skierowanego do Burmistrza.

Reasumując, Burmistrz otrzymał pismo główne + 3 załączniki, natomiast do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wpłynęła petycja.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że petycja nie została podpisana, stąd Komisja nie posiada informacji, kto jest podmiotem wnoszącym petycję, Zwrócił także uwagę, że wątpliwości wzbudzają dołączone strony z podpisami, które nie posiadają nagłówka, pod czym te podpisy zostały zebrane.

Radny Damian Karpinski zastanawiał się, czy Rada jest właściwym adresatem tej petycji.

Stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Burmistrz powiedział, że Rada zasugerowała, ogłoszenie konkursu, a komisja oświaty przecież nie podjęła uchwały.

Radny Damian Karpinski zapytał czy petycja ponownie złożona nie powinna być skierowana do Burmistrza.

Radny uważa, że nie ma konfliktu interesu, dyrektor biblioteki przeszła na emeryturę i jest osoba pełniąca obowiązki dyrektora.

Odnośnie rozpatrywanej petycji radny Damian Karpinski uważa, że należy pozostawić ją bez rozpatrzenia, gdyż zgodnie z ustawą o petycjach nie spełnia wymogów petycji.

Dokument ten ma formę poparcie dla pozostawienia dyrektora DOKiS-u na stanowisku dyrektora nowo tworzonej instytucji kultury.

Jednocześnie Radca prawny wyjaśnił, że z obecnym dyrektorem trzeba rozwiązać stosunek pracy, po konkursie z nowo wybranym dyrektorem dokonać powołania.

Przypomniał, że w gestii Burmistrza jest określenie formy powołania dyrektora.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że szkoda, że Burmistrz nie skorzystał ze swojego prawa powołując dyrektora bez konkursu.

Przypomniał, że chodziło o oszczędności, koordynację zadań, możliwości pozyskania więcej środków, fakt, ze biblioteka i dom kultury są w jednym pomieszczeniu, miało to przynieść pozytywne efekty a przyniosło co widać.

 

WNIOSEK KOMISJI:

 

W dniu 23 grudnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wpłynęła petycja mieszkańców miasta i gminy Dobrodzień.

Zgodnie z procedurą określoną w art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje petycje składane przez obywateli. Niniejszą petycją zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tut. Rady, zwana w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Komisją”. Przedmiotem petycji była kwestia związana z oceną zasadności przeprowadzenia przyszłego trybu dotyczącego powołania dyrektora na nowo tworzoną instytucję kultury. Komisja zgodnie z posiadanymi kompetencjami na wstępie ustaliła kwalifikację pisma jako petycję skierowaną do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

W dalszym ciągu Komisja dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870), zwana dalej „ustawą”, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustalenia Komisji :

1) adresatem petycji jest Rada Miejska w Dobrodzieniu, co jest zgodne z przepisami art.9 ust.2 ustawy,
2) jednakże wniesiona petycja nie spełnia niżej wskazanych trzech warunków:
a) nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmioty wnoszące petycję, o czym stanowi art. ust.2 pkt 1 ustawy;

b) nie zawiera miejsca zamieszkania podmiotów wnoszących petycję oraz adresu do korespondencji, o czym stanowi art.4 ust.2 pkt 2 ustawy;

c) nie została podpisana.


W takim stanie sprawy zastosowanie znajduje przepis art.7 ustawy, który reguluje skutki stwierdzenia braków formalnych petycji. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Konkludując, złożona petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej grupę osób oraz adresu do korespondencji, a więc ma braki nieusuwalne ( w razie ich stwierdzenia nie ma zastosowania procedura wezwania do uzupełniania braków) . Oznacza to, że nie spełnia wymogów określonych w art.4 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy i dlatego też na podstawie art.7 ust.1 ustawy należy pozostawić ją bez rozpatrzenia.
W związku z tym, należało rozstrzygnąć niniejszą sprawę jak w treści uchwały i pozostawić petycję bez rozpatrzenia.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 12 stycznia 2021.pdf (910,67KB)