Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Hurnik zamieszkała w Kolejce.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Hurnik spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.

 

O wyborze kandydata zadecydowała przedstawiona koncepcja oraz przygotowanie merytoryczne, którego odzwierciedleniem jest uzyskanie wyniku 92 z 105 możliwych punktów.

Kandydat wykazał się wiedzą i umiejętnościami do objęcia w/w stanowiska.

 

Dobrodzień, dnia 23 marca 2021r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

PDFinformacja o wynikach naboru.pdf (75,03KB)

 


 

Zarządzenie Nr S.0050.16.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu oraz określenie regulaminu pracy Komisji Konkursowej

 

 

BURMISTRZ DOBRODZIENIA OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRODZIENIU

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i  Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Dyrektora powołuje się na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2026r.

I. Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora;

  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5. brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środków publicznych o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  6. wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu kulturoznawstwa, sportu, bibliotekoznawstwa, zarządzania);

  7. co najmniej 5 - letni staż pracy (preferowane w dziedzinach kultury, sportu bądź czytelnictwa);

  8. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, ustawy o bibliotekach, finansów publicznych, prawa pracy oraz samorządu terytorialnego.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w organizowaniu wydarzeń w szczególności imprez plenerowych (kulturalnych, sportowych), koncertów, festiwali, pozostałych projektów artystycznych oraz imprez o charakterze masowym w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

  2. znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej;

  3. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności menadżerskie, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, dyspozycyjność;

  4. doświadczenie w zarządzaniu finansami, w tym w szczególności finansami publicznymi;

  5. doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami;

  6. znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. zarządzanie całokształtem działalnością instytucji oraz zapewnienie ochrony jej mienia,

 3. organizowanie i kierowanie pracą merytoryczną i administracyjną instytucji;

 4. przedstawienie władzom gminy Dobrodzień oraz właściwym instytucjom rocznych planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych, a także propozycji inwestycyjnych,

 5. wydawanie regulaminów, instytucji i zarządzeń wewnętrznych,

 6. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

 7. współpraca z instytucjami i placówkami kulturalnymi, z jednostkami oświatowymi, sekcjami i klubami sportowymi, organizacjami poza-rządowymi, lokalnymi twórcami, zespołami amatorskimi, i artystycznymi oraz mieszkańcami gminy Dobrodzień,

 8. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Dobrodzień, w tym ze stowarzyszeniami mniejszości narodowych i etnicznych oraz z miastami partnerskimi gminy Dobrodzień,

 9. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania,

 10. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla potrzeb kultury, sportu, rekreacji i czytelnictwa.

III. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

 1. list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora wraz z danymi kontaktowymi (adres do korespondencji, adres email oraz nr telefonu),

 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

 3. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju dla nowo powstałej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu w oparciu o poziom dotacji organizatora z roku 2019 dla obecnych instytucji kultury tj. DOKiS oraz MGBP oraz możliwe do pozyskania środki z innych źródeł (zwany dalej: „autorską koncepcją”) obejmujący w szczególności:

 1. przedstawienie koncepcji organizacyjnej funkcjonowania nowej instytucji, w tym zagadnień związanych z zatrudnieniem, efektywnością pracy i wynagradzaniem pracowników;

 2. określenie rozwoju nowej instytucji w kontekście pozyskania szerokiego grona odbiorców, w tym przygotowania młodego pokolenia do uczestnictwa w kulturze, sporcie, czytelnictwie;

 3. określenie mocnych i słabych stron instytucji, które wpłyną na potencjalne możliwości jej rozwoju;

 4. koncepcja pozyskiwania środków na funkcjonowanie instytucji ze źródeł innych niż dotacja organizatora.

 1. kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie, umiejętności, staż pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 2. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 6. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko dyrektora.

W przypadku realizacji ust. 3 informacje nt. poziomu dotacji organizatora można powziąć z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

https://bip.dobrodzien.pl/download/attachment/15600/uchwala-nr-xiv-124-2019.pdf

Załączniki odnośnie pkt 5-9 do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

(www.bip.dobrodzien.pl).

Do oferty mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

IV. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu” w terminie do  1 marca 2021r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46 - 380 Dobrodzień.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Oferty, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Inne niezbędne informacje:

 1. Do przeprowadzenie postępowania konkursowego Burmistrz Dobrodzienia powoła Komisję Konkursową odrębnym zarządzeniem.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 1. I etap:

1 marca 2021r. o godz. 1415 – otwarcie i analiza złożonych ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

 1. II etap

od 9 marca 2021r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania podstawowe (formalne) oraz ocena autorskiej koncepcji funkcjonowania instytucji, przedstawionej przez kandydatów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 24 marca 2021r.

 2. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać z informacjami na temat funkcjonowania obecnych instytucji kultury tj. Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu na stronie www.dokis.info, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu www.dobrodzien.pl .

 3. Wszelkie informacje na temat warunków konkursu będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (tel. 343575100 w. 38) w godzinach pracy urzędu. Sprawę prowadzi Sekretarz Gminy-Waldemar Krafczyk.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dobrodzien.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Pl. Wolności 1.

Kandydat wyłoniony w drodze Konkursu, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych - zdolności do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora.

Dobrodzień, dnia 26.01.2021r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFKonkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.pdf (659,58KB)

DOCkwestionariusz osobowy kandydata.doc (36,50KB)

DOCwzor oswiadczenia dot. spelnienia warunkow-zbiorczy.doc (27,00KB)

DOCinformacja dot. przetwarzania danych osobowych.doc (35,50KB)