Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.209.2020


Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  S.0050.209.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.12.2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 65 000 złotych i nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 65 000 złotych i nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, tzn. oparte o zarządzenie Nr S.0050.98.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr S.0050.98.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.209.2020.pdf (1,17MB)