Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIV/2020

Protokół Nr XXIV/2020

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb obradowania ( na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym - Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn zm) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - DZ.U. z 2020r. poz. 1842 z późn.zm.). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Obrady rozpoczęto 27-11-2020 o godz. 15:09, a zakończono o godz. 18:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Sara Dyllong

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Jerzy Proft

7. Gabriel Kukowka

8. Krzysztof Bula

9. Damian Karpinski

10. Rajmund Lichota

11. Robert Kobus

12. Joachim Wloczyk

13. Dorota Maleska

14. Radosław Zając

15. Rafał Chwalczyk

W sesji udział wzięli:

 • Andrzej Jasiński Burmistrz - zdalnie

 • Michał Tul Zastępca Burmistrza - zdalnie

 • Gabriela Gaś Skarbnik - zdalnie

 • Piotr Więdłocha Informatyk

 • Barbara Orlikowska Kierownik Referatu ( protokólant)

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

 • połączenia samorządowych instytucji kultury;

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;

 • zmiany Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień;

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia;

 • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień;

 • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień;

 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;

 • uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu;

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 4. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Punkt 1.

Otwarcia XXIV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XXIV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Porządek obrad poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Radosław Zając, Jerzy Proft, Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 3.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami tj. od dnia 29 października 2020r. do dnia 27 listopada 2020 r.

2 i 3 listopada

– spotkanie w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

4 listopada

- udział w webinarium na temat „Propozycja rozwiązań w obszarze finansów JST w warunkach pandemii”

- odbiór drogi Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej

12 listopada

- spotkanie online z władzami Związku Międzygminnego Czysty Region

- spotkanie online z marszałkiem województwa opolskiego w sprawie realizacji projektu pomocy seniorom w okresie pandemii

17 listopada

- spotkanie z lokalnym przewoźnikiem w sprawie realizacji komunikacji w 2021 roku

- nieformalna rada budowy żłobka miejskiego

18 listopada

- spotkanie w urzędzie gminy w Ozimku w sprawie realizacji komunikacji w roku 2021

- spotkanie z lokalnymi developerami zainteresowanymi realizacją inwestycji mieszkaniowych

- podpisanie aktu notarialnego – gmina została właścicielem ulicy Kolejowej

19 listopada

- spotkanie z prezesem opolskiego PKS w w sprawie realizacji komunikacji w roku 2021

- live z mieszkańcami

20 listopada

- spotkanie online z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie projektu Laptopy dla szkół podstawowych województwa opolskiego

23 listopada

- udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

25 listopada

- udział w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

26 listopada

- spotkanie z lokalnym developerem w sprawie inwestycji

Projekty:

1. Budowa ulicy Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej – inwestycja zakończona

2. Budowa ulicy Szkolnej w Bzinicy – inwestycja zakończona

3. Budowa ulicy Gromadzkiej w Pietraszowie – termin realizacji 29 grudnia

4. Zagospodarowanie terenu wokół DOKiS – inwestycja zakończona w zakresie projektu rewitalizacji

5. Budowa żłobka – budowa w toku, przesunięcie terminu zakończenia

6. Budowa PSZOK – budowa w toku, przesunięcie terminu zakończenia

5. Groby powstańców śląskich na cmentarzu Walencinek – inwestycja zakończona w dniu dzisiejszym

6. Repatriacja – zadanie w toku, termin realizacji do końca roku

7. Transport publiczny w roku 2021 – wniosek złożony dnia 24 listopada

8. W związku z informacją o dodatkowym naborze w ramach działania 10.2 na wsparcie obiektów sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców przymierzamy się do aktualizacji Programu rewitalizacji

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie projekty uchwał były tematycznie przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty lub Komisji Budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXIV/206/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Wykonując dyspozycje przedmiotowego przepisu Uchwałą Nr XVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat przyjęto uregulowania w tym zakresie.

Proponowana obecnie nowa uchwała wynika ze zmian w zakresie faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę na wykonywanie usług opiekuńczych i to, że ostatnia kwota odpłatności za usługi nie była waloryzowana od 2012 roku oraz mając na uwadze podwyżki minimalnego wynagrodzenia, uzasadnionym jest dokonanie zmian stawek odpłatności za usługi opiekuńcze
i podjęcie przedmiotowej uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 2.

Nr XXIV/207/2020 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

Burmistrz poinformował o toku postępowania w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu, dla których organizatorem jest Gmina. W wyniku połączenia z dniem 1 czerwca 2021 roku powstanie jedna samorządowa jednostka kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu.

 1. W dniu 30 stycznia 2020r. została podjęta uchwała nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Dobrodzieniu w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XII/98/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

 2. W dniu 30 stycznia 2020r. została podjęta uchwała nr XVI/142/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

 3. W dniu 31 stycznia 2020r. Burmistrz Dobrodzienia podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu, dla których organizatorem jest gmina Dobrodzień, w jedną samorządową jednostkę kultury o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu.

 4. W dniu 17 lutego 2020r. wysłano pismo do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej połączenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.

 5. W dniu 20 marca 2020r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w sprawie połączenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.

 6. W dniu 27 marca 2020r. wysłano wniosek do Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej połączenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.

 7. W dniu 19 sierpnia 2020r. przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej Pani Dagmara Kawoń-Noga nawiązała kontakt w celu przeprowadzenia wywiadu na temat połączenia się instytucji kultury. Przesłała także listę pytań.

 8. W dniu 28 września 2020r. po wysłuchaniu opinii referenta KRB oraz zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu zaopiniowała wniosek pozytywnie.

 9. W dniu 9 października 2020r. wysłano wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na połączenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.

 10. W dniu 20 października 2020r. po zapoznaniu się z opiniami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu oraz Krajowej Rady Bibliotecznej, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie wyraził zgodę na połączenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminą Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.

Burmistrz wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego w jaki sposób odbędzie się wybór dyrektora samorządowej instytucji kultury, Burmistrz poinformował, że w statucie jest zapis, iż dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz. Ustawa przewiduje, iż można powołać dyrektora wybierając go w drodze konkursu lub bez konkursu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Burmistrz stwierdził, że jest zwolennikiem transparentnego i przejrzystego wyboru tak jak to miało miejsce przy wyborze dyrektorów szkół i dyrektora ZGKiM w drodze konkursu. Dlatego uważa, że winien odbyć się konkurs, należy opracować regulamin konkursu, a w skład komisji konkursowej powinien wejść przedstawiciel Rady Miejskiej.

Radny Gabriel Kukowka przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty wolą radnych było także przeprowadzenie postępowania konkursowego.

Radny Damian Karpinski przypomniał, że jest to wola radnych, ale jest to kompetencja Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, że jest to w gestii Burmistrza, ale uważa, że dobrze się stało, że rada wyraziła swoje zdanie.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Sara Dyllong, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 3.

Nr XXIV/208/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Wiadomo, że używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne. Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Szczególnie istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym. Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne, takie jak:

- naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego

- przestępczość

- wypadki samochodowe (ze statystyk policji wynika, że do 31.10.2020 r. mieliśmy 28 kierowców pod wpływem alkoholu)

-przemoc w rodzinie

- ubóstwo i bezrobocie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w gminie, opiera się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu programów profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie.

Wspólnie ze szkołami podstawowymi prowadzonych jest szereg kampanii profilaktycznych, aby uświadomić młodym ludziom jakie zagrożenie pociąga za sobą picie alkoholu, czy zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

Organizowane są konkursy literackie, plastyczne mówiące o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, a także zajęcia z profesjonalistami w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Ostatnio w 5 naszych szkołach podstawowych prowadzone były warsztaty profilaktyczne „Na smutek i frasunek nie pomoże trunek ani inny ekwipunek”.

Występujące problemy alkoholowe w naszej gminie rozwiązywane są przy udziale następujących jednostek:

1. Komisariat Policji w Dobrodzieniu.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Poradnia Odwykowa w Oleśnie

Na realizację gminnego programu profilaktycznego na rok 2021 przeznaczono 242.000,00 . (w tym na przeciwdziałanie narkomanii 20.000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 222.000,00 zł.)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Radosław Zając, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 4.

Nr XXIV/209/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Informacja do projektu uchwały została przedstawiona przy projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Radosław Zając, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Sara Dyllong, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 5.

Nr XXIV/210/2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Gmina Dobrodzień realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy.

Celem głównym przyjęcia programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, mające na celu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy, wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Przedmiotem współpracy Gminy jest realizacja zadań własnych określonych w ustawie. Takimi zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi są:

1) oświata, wychowanie oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

3) ochrona i promocja zdrowia

4) profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

6) turystyka i wypoczynek

7) rozwój i odnowa wsi

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert.

Gmina szacuje przeznaczyć środki finansowe określone w uchwale budżetowej na rok 2021 w wysokości 320.500,00 .

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art.19a ustawy, stanowić będzie nie więcej niż 20% dotacji planowanych w roku 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Dyllong, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Robert Kobus, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 6.

Nr XXIV/211/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

W związku z przeprowadzeniem reformy oświaty oraz Uchwałą nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu należy doprowadzić do właściwego określenia w drodze Uchwały Rady Miejskiej jednostek organizacyjnych, którym Gmina zapewniła wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną poprzez usunięcie Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu jako jednostki obsługiwanej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Dyllong, Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 7.

Nr XXIV/212/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

W związku z faktem, że Gmina Dobrodzień przystąpiła do Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu należy zmienić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony Regulamin.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 8.

Nr XXIV/213/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 9.

Nr XXIV/214/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2-15r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Sara Dyllong, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 10.

Nr XXIV/215/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 11.

Nr XXIV/216/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/66/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/66/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Sara Dyllong, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 12.

Nr XXIV/217/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Radosław Zając, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 13.

Nr XXIV/218/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Szemrowickiej za obwodnicą ( płn. - zach. strona ) dotyczy terenu około 6,5 ha, głównie na wniosek Pana ……………………….. , który posiada 5 działek przy samej ulicy. W tej powierzchni 6,5 ha są po 2 działki Gminy i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 2 – 3 właścicieli prywatnych. Stwierdził, że nie ma sensu zmieniać planu tylko dla tych 5 działek p……………... tylko całą w/w powierzchnię, gdyż w 2017 r. Rada Miejska uchwaliła zmianę Studium pod usługii działalność gospodarczą, więc tylko trzeba opracować plan. W budżecie przyszłego roku trzeba będzie znaleźć środki na opracowanie.

Podczas uchwalania planu dotyczącego ronda przy ul. Szemrowickiej – Wojska Polskiego w uchwale Rada ustaliła stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości działek w wysokości 15 %.

Pan E. Zajonc poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu zadano pytanie o wysokość maksymalnej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu. Maksymalnie taka opłata może wynieść ustawowo do 30 % , która jest naliczana w przypadku zbycia działek przez właściciela do 5 lat po uchwaleniu planu miejscowego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Sara Dyllong, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 14.

Nr XXIV/219/2020 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień dotyczy terenu w Klekotnej ( części działki nr 178/164 ) położonej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec. Jest to wzniesienie o pow. ok 10 ha położone ok. 800 m od najbliższej zabudowy ul. Cegielnianej w Klekotnej. Zmiana dotyczy przeznaczenia tego terenu pod eksploatację piasku planowanego do budowy drogi ekspresowej nr 11. Następnie trzeba podjąć uchwałę w sprawie opracowania planu miejscowego. Temat zmiany Studium podjęto uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.10 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień” - części działki nr 178/164 obręb Klekotna, a po przeprowadzeniu całej procedury z wyłożeniem do publicznego wglądu i dyskusją publiczną ( nikt zainteresowany się nie zgłosił ) możemy dzisiaj podjąć tę uchwałę o zmianie Studium.

Dodany załącznik stanowią dane przestrzenne nagrane na płytę CD/DVD w postaci pliku gml oraz geotiff, które wskazują odniesienie przestrzenne dokumentu – w tym przypadku do granic administracyjnych gminy w określonym układzie współrzędnych. Pomimo, iż rozporządzenie weszło w życie po etapie procedury poprzedzającej uchwalenie nowej edycji studium zasadne jest dodanie „Załącznika nr 4 – zbiory danych przestrzennych odnoszących się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień”, aby nie doszło do zakwestionowania legalności uchwały przez Urząd Wojewódzki w Opolu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 15.

Nr XXIV/220/2020 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza poinformował, że obecna uchwała o zwolnieniach obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt nowej uchwały będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wyjaśnił, że warunki zwolnienia od podatku od nieruchomości były zaprezentowane podczas Forum Gospodarczego i nie było słów sprzeciwu.

Maksymalny okres zwolnienia jest do 9 lat. Są mniejsze zwolnienia niż obecnie, ale nadal bardzo korzystne i dające nam dochody od 4 roku po zakończeniu inwestycji.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joachim Wloczyk, Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Rajmund Lichota

Podpunkt 16.

Nr XXIV/221/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że stawki w naszej gminie zostały podwyższone ale bardzo nieznacznie ze względu na obecną sytuację. Założenia były konsultowane z radnymi na posiedzeniu komisji, Wyjaśnił, że proponuje się dokonać drobnej korekty stawek w oparciu o stawki gmin sąsiadujących.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Sara Dyllong, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Podpunkt 17.

Nr XXIV/222/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.

Rada Miejska w miesiącu marcu br. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Dobrodzień pomocy rzeczowej dla Województwa Opolskiego w formie opracowania dokumentacji dla zadania „ Włączenie ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków – Dobrodzień do DW 901”.

W związku z rezygnacją w tym roku z realizacji zadania, proponuje się uchylenie tej uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 18.

Nr XXIV/223/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok:

1. Po sporządzeniu aneksów do umów na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się środki na ten cel w 2020r. o 70.000,00 zł.

2. Zgodnie z decyzją mieszkańców:

- sołectwa Pludry przenosi się 10.000,00 zł z zadania „Budowa remizy OSP w Pludrach” na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Pludrach

- sołectwa Kocury przenosi się 1.085,00 zł z oszczędności na zakupie urządzenia na plac zabaw (rozdz. 90095) na zakup pralki (rozdz. 92195)

Dodatkowo koryguje się klasyfikację wydatków na zakup tablicy upamiętniającej byłych sołtysów w sołectwie Główczyce z rozdz. 92195 na rozdz. 75095.

3. Zmniejsza się środki na odsetki od kredytów i pożyczek o 90.000,00 zł (bardzo niski WIBOR1M – na początku roku 1,63%, a obecnie 0,2%)

4. Po aktualizacji kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się dotację dla szkoły w Gosławicach o 50.985,00 zł

b) zwiększa się dotację dla przedszkola w Gosławicach o 5.500,00 zł

a) zwiększa się dotację dla przedszkola w Błachowie o 16.500,00 zł

5. Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci mieszkających na terenie naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 4.000,00 zł.

6. Zwiększa się środki na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych o 300.000,00 zł za m-ce listopad i grudzień. Na dzisiejszy dzień w planie pozostało 138. 000,00 zł.

7. Rezygnuje się w tym roku z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków-Dobrodzień do DW 901” stanowiącego pomoc rzeczową dla Województwa Opolskiego - zmniejszenie o 21.033,00 zł.

8. W tym roku nie zostanie również podpisana umowa na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury" - zmniejszenie o 159.200,00 zł

9. W związku z kosztorysowym rozliczeniem zagospodarowania terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, po dokonanych obmiarach, nastąpiła konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o 21.033,00 zł.

10. Zmienia się sposób wykorzystania środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z dotacji na wymianę pieców na utrzymanie zieleni – kwota 39.200,00 ( załącznik nr 5).

11. W związku z przesunięciem przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” terminu realizacji zadań, na które zaciągnięto pożyczki, a co za tym idzie przedłużeniem terminu otrzymania przez stowarzyszenie dofinansowania dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się przychody z tyt. spłat pożyczek o 32.185,00 zł (zaplanowana w tym roku spłata dwóch pożyczek nastąpi w roku przyszłym)

- zwiększa się rozchody z tyt. udzielonych pożyczek o 12.000,00 udzielono pożyczki krótkoterminowej, która po podpisaniu aneksu stanie się długoterminową

Zostaną podpisane aneksy przesuwające termin spłaty zaciągniętych pożyczek z 2020 na 2021r.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Radosław Zając, Sara Dyllong, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 19.

Nr XXIV/224/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Sara Dyllong, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwały od nr XXIV/206/2020 do nr XXIV/224/2020 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 6.

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej w dniu 26 października 2020 roku:

 • radny Gabriel Kukowka zgłosił wniosek w zakresie zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na temat podwyżki stawki czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego.

  Odpowiedź: poinformowano, że taka informacja nie została jeszcze nigdzie zamieszczona. Organ nadzoru orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Obecnie trwa rozstrzygnięcie nadzorcze w stosunku do kilku zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXIII/204/2020. Dopóki nie minie 30 dni, w których to Wojewoda ma możliwość wszczęcia rozstrzygnięcia nadzorczego również w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXIII//203/2020, mieszkańców o zmianach w czynszach.

  Jednocześnie poinformowano, że ZGKiM, jako administrator będzie miał obowiązek pisemnego wypowiedzenia aktualnego czynszu. W związku z tym bardziej zasadne wydaje się dokładne opisanie informacji na temat przyczyn, celów oraz możliwości obniżek w tym piśmie, gdyż otrzyma je każdy mieszkaniec zasobu. O treści, która zostanie przekazana bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom zostanie radny poinformowany odrębnym pismem.

  Jeżeli jednak nadal radny podtrzymuje konieczność poinformowania wszystkich mieszkańców o zamianie stawek czynszowych za pośrednictwem strony internetowej, to taka informacja zostanie zamieszczona.

 

 • Radni wnioskowali, by wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu o przesłanie informacji w zakresie doprecyzowania kosztów z rozbiciem na koszty energii, wydatki osobowe, usługi
  i inne związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego w Dobrodzieniu a także wskazanie zapotrzebowania na moc energetyczną.

  Należy przedstawić także koncepcję instalacji fotowoltaicznej ( zapotrzebowanie na moc, zysk finansowy z planowanej instalacji) oraz wystąpienie do kilku firm o dokonanie wyceny montażu instalacji fotowoltaicznej z określeniem mocy.

  Odpowiedź: Pismo ZGKiM zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 25 listopada 2020r - Wnioski radnych zostały przesłane do ZGKiM termin odp. 16 grudnia 2020r.

 

Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 23 listopada 2020 roku:

 • radny Radosław Zając stwierdził, że dwa miesiące temu został poinformowany przez pracownika Urzędu o facie, że w terminie kilku dni zostanie ustawione lustro w Myślinie na skrzyżowaniu ul. Parkingowej z ul. Sosnową. Niestety do dnia dzisiejszego lustro nie zostało zamontowane;

  Odpowiedź: Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie z wnioskiem ustawienie lustra. Na spotkaniu, w którym uczestniczył Dyrektor ZDP w tut. Urzędzie poinformował on, że lustro w ciągu kilku dni zostanie zamontowane i taka informacja trafiła do Radnego. Podczas kolejnego spotkania z Dyrektorem otrzymaliśmy informację, że wyczerpał się stan magazynowy luster w ZDP i muszą przeprowadzić zapytanie o cenę i po wyłonieniu Wykonawcy zostaną one zamówione i zakupione. W związku z powyższym cała procedura w znacznym stopniu wydłużyła finalny montaż lustra w Myślinie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy obecnie od ZDP, lustro zostanie zamontowane do 10.12.2020 roku.

 • radny Radosław Zając zaproponował wykup działki położonej w Myślinie przy budynku gminnym, która jest wystawiona na sprzedaż.

  Zaproponował, by przeznaczyć na to środki ze sprzedaży działki w Turzy przy ul. Leśnej, na której sprzedaż wpłynął wniosek.

  Odpowiedź: po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki w Turzy przy ul. Leśnej w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie wprowadzona zmiana do budżetu celem zakupu wnioskowanej działki.

   

 • radny Joachim Wloczyk poinformował, że w dalszym ciągu znaki z nazwą miejscowości pomiędzy Makowczycami a Szemrowicami nie zostały wymienione;

  Radny wnioskował także o dokonanie przeglądu tabliczek z nazwami ulic ( część tabliczek odpadło i wystarczy przykręcić), niektóre nadają się do wymiany.

  Odpowiedź: Słabo czytelne tablice z nazwami miejscowości na terenie gminy zostały już częściowo wymienione w ramach bieżącego budżetu. Pozostałe między innymi Makowczyce i Szemrowice zostaną wymienione na początku roku w ramach nowego budżetu. W budżecie na rok 2021 zaplanowano środki na naprawę lub wymianę tablic
  z nazwami ulic.

Punkt 7.

Wnioski i interpelacje - w formie pisemnej.

 1. Radny Joachim Wloczyk w związku z informacją otrzymaną od mieszkańców Główczyc a dotyczącą uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Burmistrza w sprawie sprzeciwu dotyczącego budowy kurników zapytał jakie będą dalsze decyzje w tym temacie.

  Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radny Krzysztof Bula w trosce o mieszkańców poruszył ten temat na posiedzeniu komisji.

  Burmistrz wyjaśnił, że wczoraj w sądzie odbyło się posiedzenie niejawne, na którym uchylono decyzję SKO, RDOŚ i Burmistrza o braku zgody na wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Gmina nie została poinformowana o posiedzeniu i nie była jego stroną.

  Gmina nie otrzymała postanowienia Sądu ale jest obowiązek przesłania w ciągu 14 dni uzasadnienia. Nie wiadomo czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wystąpi do wyższej instancji czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego czy sprawa wróci do gminy w celu powtórnego rozpatrzenia.

  Burmistrz wyjaśnił, że gdyby decyzja została zmieniona przez Sąd to inwestor może wystąpić o warunki zabudowy a gmina ma prawo na okres 9 miesięcy zawiesić postępowanie. Przypomniał, że trzeba czekać na uzasadnienie.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty była omawiana sprawa kosztów remontu na stadionie miejskim w Dobrodzieniu. Radni poparli wniosek o przyznanie środków w wysokości 10 000,00 zł na remont ogrzewania i oświetlenia. Remont zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku.

 2. Radny Tomasz Miazga zapytał kto doprowadzi do odtworzenia asfaltu na ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu, który w związku z awarią wodociągu został uszkodzony. Na dzień dzisiejszy nie ma asfaltu tylko kamienie, które stwarzają zagrożenie. Prosi, by uprzątnąć kamienie, by nie doszło do nieszczęścia.

  Burmistrz wyjaśnił, że odpływ deszczówki został zapchany, wykonywała to zadanie firma zewnętrzna i zorientuje się co z odtworzeniem asfaltu.

Punkt 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PDFProtokół Nr XXIV 2020.pdf (1,16MB)