Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXV/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/238/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1944 ) – Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W 2021 roku wprowadza się bezpłatne usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych utworzonych na terenie Gminy Dobrodzień, których Gmina jest organizatorem.
2. Usługi, o których mowa w ust.1 dotyczą także linii komunikacyjnych w gminach sąsiednich, z którymi Gmina posiada stosowne porozumienia w sprawie gminnych przewozów pasażerskich.
3.Oznaczenie linii komunikacyjnych, o których mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXIII/321/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień (Dz.Urz. Woj.Opolskiego poz.1238);
2) rozdział 4 pod nazwą:”Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów” załącznika do uchwały Nr XXXIII/320/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego (Dz.Urz. Woj. Opolskiego, poz.1237, zm. poz.1371).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXV 238 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Damian Karpinski, Sara Dyllong, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Robert Kobus, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska