Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXV/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. § 2 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: „ Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego określono w graficznej formie jako mapa poglądowa, stanowiąca załącznik do uchwały.”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXV 237 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Sara Dyllong, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska