Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXV/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/235/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 374.126,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 601.649,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 273.648,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 50.918.956,15 zł w tym:
a) dochody bieżące: 46.033.133,97 zł,
b) dochody majątkowe: 4.885.822,18 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 50.953.342,51 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 44.855.737,97 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.097.604,54 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§962) o kwotę 154.500,00zł.
2. Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 108.375,00zł.
2. Plan rozchodów po zmianie wynosi 4.497.625,00zł .
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 34.386,36 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 34.386,36 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXV 235 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Sara Dyllong, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska