Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą w Dobrodzieniu (46 - 380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Karolinę Kozołup. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: lub telefonicznie: 791 050 012.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora oraz podmioty przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w umowie zadań lub usług świadczonych na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingu, obsługi poczty elektronicznej, obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa (10 lat).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż podstawę ich przetwarzania stanowi przepis prawa – realizacja zadania w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. żądania sprostowania danych;
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. sprzeciwu w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.