Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie S.0050.184.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.184.2020

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 1 grudnia 2020r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”

 

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477) zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Zarządza się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji projektu dokumentu pod nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień ”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Dobrodzień w temacie projektu wyżej wskazanego dokumentu.

 

§ 3

 

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zarządzenia skierowane są do wszystkich osób zamieszkujących Gminę Dobrodzień.

 

§ 4

 

1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Gminy na temat przedmiotowego projektu.

2. Projekt ten umieszczony jest również na stronie internetowej Gminy www.dobrodzien.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Zgłoszone uwagi i propozycje przyjmowane będą na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1, jak również za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dobrodzien.pl

 

§ 5

 

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Dobrodzienia.

 

§ 6

 

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na okres od 9 grudnia 2020 roku do 17 grudnia 2020 roku.

 

§ 7

 

Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej.

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z up. BURMISTRZA

mgr Michał Tul

Zastępca Burmistrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2020.pdf (405,43KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020.pdf (4,38MB)
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020.doc (35,00KB)