Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.Woj. Opolskiego poz.1508 z późn.zm).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIV 215 2020.pdf

 

 

Głosowanie Uchwały Nr XXIV/215/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):