Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr VII/63/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień”. (Dz.Urz.Woj.Opolskiego 1506).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIV 213 2020.pdf

 

 

Głosowanie Uchwały Nr XXIV/213/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):