Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/207/ 2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 9 ust.1, art.13, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2020r. poz.194) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz po wyrażeniu zgody przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 czerwca 2021 roku dokonuje się połączenia instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu z Dobrodzieńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobrodzieniu.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu”.
3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora.
§ 2. Z dniem wpisu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu do rejestru, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały:
1) organizator wykreśla z rejestru Miejsko-Gminą Bibliotekę Publiczną w Dobrodzieniu oraz Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu;
2) Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu przejmuje mienie łączonych instytucji kultury oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki łączonych instytucji, w tym przejmuje ich wierzytelności i zobowiązania.
§ 3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej jest Dobrodzień, Plac Wolności 24.
§ 4. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu jest wykonywanie zadań własnych z zakresu kultury, sportu i rekreacji oraz prowadzenie działalności w zakresie bibliotek i czytelnictwa.
§ 5. Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 czerwca 2021 roku pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu i zachowują uprawnienia wynikające z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
§ 6. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 7. Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 8. Z dniem 1 czerwca 2021 roku tracą moc:
1) uchwała nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z późniejszymi zmianami;
2) uchwała nr XXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIV 207 2020.pdf (551,63KB)

 

Głosowanie Uchwały Nr XXIV/ 207/2020 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Sara Dyllong, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):