Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 338.085,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 213.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 21.033,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 190.233,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 51.106.073,39 zł w tym:
a) dochody bieżące: 46.220.251,21 zł,
b) dochody majątkowe: 4.885.822,18 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 51.186.584,75 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 45.088.980,21 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.097.604,54 zł.
§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§902) o kwotę 32.185,00zł.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 4.532.011,36 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§962) o kwotę 12.000,00zł.
2. Plan rozchodów po zmianie wynosi 4.451.500,00zł.
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 80.511,36 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 80.511,36 zł.
§ 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się środki na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków-Dobrodzień do DW 901” o kwotę 21.033,00 zł (rozdz.60013);
2) zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa remizy OSP w Pludrach” o kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 75412);
3) zmniejsza się środki na zadaniu "Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury" o kwotę 159.200,00 zł (rozdz.92109);
4) zwiększa się środki na zadaniu "Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu" o kwotę 21.033,00 zł (rozdz. 90095).
§ 7. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian planowanych wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian planowanych wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIV 223 2020.pdf

 

Głosowanie Uchwały Nr XXIV/223/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Radosław Zając, Sara Dyllong, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):