Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/221/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/221/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019r. poz. 1170 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 poz 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,76 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019r. poz. 1170 z późn. zm)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XIII/112/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIV 221 2020.pdf

 

 

Głosowanie Uchwały Nr XXIV/221/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Sara Dyllong, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając