Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.162.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.162.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2020 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dobrodzień w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.); § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2004 Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), zarządzenia nr 113/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Opolskiego zarządza się co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa procedurę aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwanego dalej planem operacyjnym" sporządzonym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2004 Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

§ 2

1. Aktualizacja „planu operacyjnego" obejmuje:

 1. sporządzenie nowego „planu operacyjnego”;

 2. uzgodnienie sporządzonego „planu operacyjnego”;

 3. zatwierdzenie sporządzonego i uzgodnionego „planu operacyjnego”;

 4. opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych oraz dokumentów związanych z zatwierdzonym planem lub przeniesienie do nich z aktualizowanych planów zawartości merytorycznej nie podlegającej zmianom.

2. Aktualizację planu operacyjnego" należy przeprowadzić uwzględniając zapisy ujęte w:

 1. rozporządzeniu;

 2. wypisie z planu operacyjnego funkcjonowania województwa opolskiego;

 3. Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008";

 4. Normie Obronnej NO-02-A060:2008";

 5. piśmie Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2020 r. nr BZK.IV.6511.7.2020.JJ dotyczącego aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Opolskiego oraz w załączniku do powyższego pisma.

§ 3

1. Powołuje się zespół roboczy do spraw opracowania „planu operacyjnego" w składzie:

1) przewodniczący – Zastępca Burmistrza Dobrodzienia;

2) członkowie:

 1. sekretarz gminy,

 2. skarbnik gminy,

 3. kierownik referatu spraw obywatelskich,

 4. inspektor ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bhp;

 5. inni pracownicy samodzielnych stanowisk w zależności od potrzeb.

2. Do pełnienia funkcji koordynatora opracowania „planu operacyjnego" z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jego jednostkami organizacyjnymi oraz innymi jednostkami współdziałającymi wyznacza się inspektora ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bhp.

§ 4

Ustala się następujące terminy:

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzony „plan operacyjny” uzgodnić z właściwym terytorialnie Wojskowym Komendantem Uzupełnień, powiatowym Komendantem Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

2. Do dnia 28 lutego 2021 r. zaktualizowany „plan operacyjny” przedstawić do zatwierdzenia Wojewodzie Opolskiemu.

3. Do dnia 31 marca 2021 r. opracować karty realizacji zadań operacyjnych.

§ 5

Przesłać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego Policji, Państwowej Straży Pożarnej zestawienia zadań operacyjnych, w zakresie ich dotyczącym.

§ 6

Zadania związane z planowaniem operacyjnym należy realizować w trybie niejawnym, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 7

Traci moc zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia Nr 50/2011 z dnia 19.05.2011 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień oraz zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia Nr 57/2011 z dnia 01.062011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień.

§ 8

Dokumentacja obronna sporządzona na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 7 obowiązuje do czasu opracowania nowej i zatwierdzenia jej przez Wojewodę Opolskiego.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2020.pdf (308,23KB)