Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 18.11.2020r.

ORG. 0012.9.2020

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 15-tej w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 49.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie stanowiska Zespołu Szkół w Dobrodzieniu dot. działki nr 1613 położonej w Dobrodzieniu;

 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha położonej w Turzy.

 3. Zasiedlenie wolnych lokali mieszkalnych.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

 • uchylenia Uchwały Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia;

 • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień;

 • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień;

 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;

 • uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu;

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip