Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.173.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.173.2020

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 17 listopada 2020r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień.

§ 2.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Dobrodzień do projektu ww. uchwały.

§ 3.

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich zamieszkujących gminę Dobrodzień.

§ 4.

  1. Konsultacje społeczne są przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców gminy na temat projektu uchwały zamieszczonej na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

  2. Uwagi przyjmowane będą na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w  dniu 25.11.2020 r. do godz.14:00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, adres: Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

  3. W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 - wnioski można zgłaszać również w formie elektronicznej na adres lub pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w terminie od dnia 18.11.2020 r. do 25.11.2020 r.

§ 5.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Dobrodzienia.

§ 6.

Realizację zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki odpadami.

§ 7.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 18 listopada 2020 r. do 25 listopada 2020r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.173.2020.pdf (24,79KB)