Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIII/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIII 204 2020.pdf

Rozdział  4,  § 9 ust. 4,  § 9 ust. 7 pkt 1 i 2,  § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b, § 10 ust.2 pkt 1 i 3  stwierdzono ich nieważność

 

Głosowanie uchwały nr XXIII/204/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Sara Dyllong, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając