Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.169.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.169.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 02.11.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję następujący skład Komisji Przetargowej:

 

1. Michał Tul - Przewodniczący Komisji

2. Marek Kochel - Sekretarz

3. Dariusz Dykta - Członek Komisji

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu. W szczególności jej zadaniem jest ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków udziału w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, badanie i ocena ofert oraz przedstawienie Burmistrzowi Dobrodzienia propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występowanie z wnioskiem o unieważnienie w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2020.pdf (833,01KB)