Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.166.2020

Zarządzenie nr S.0050.166.2020

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 28.10.2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

 

§ 2

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie działające na terenie gminy Dobrodzień.

 

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29 października 2020 roku do 06 listopada 2020 roku.

 

§ 4

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 5

Konsultacje będą przeprowadzone w formie publikacji projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 6

Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych przyjmowane będą w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz elektronicznej (urzad@dobrodzien.pl) w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

 

§ 7

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu, w BIP
i na stronie internetowej gminy.

 

§ 8

Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, w BIP i na stronie internetowej gminy.

 

§ 9

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik wyznaczony przez Burmistrza Dobrodzienia

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński