Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2021

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2021

 

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach dotyczących projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 
2021 rok”.
     Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2021 rok”, a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tychorganizacji.
     Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz. 1057) przyjmowane będą w formie  pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15.00) w Dobrodzieniu lub elektronicznej na adres
, w terminie  od dnia 29 października 2020 roku do 6 listopada 2020 roku.

 

PDFOgłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2021.pdf (197,39KB)

 

 

 

PROJEKT

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, zwanym dalej „Programem” jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz.1057);

 2. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie ust.3 art.3;

 3. Podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy;

 4. Dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.126 ust.2 pkt.1 lit. d i 221 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869 z późn. zm.);

 1. Konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art.11 ust.2
  i w art.13 ustawy;

 2. Programie” – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy na rok 2021 Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 3. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Dobrodzień.

 

Rozdział II

Cele współpracy

 

§ 2.

 1. Celem głównym przyjęcia rocznego programu współpracy jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy, wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

 

 1. Celami szczegółowymi współpracy są:

 1. poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy poprzez zwiększanie aktywności organizacji,

 2. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

 3. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

 4. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

 5. integracja organizacji realizujących zadania publiczne,

 6. promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,

 7. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

 8. wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu.

 

Rozdział III

Zasady współpracy

 

§ 3.

Współpraca Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na następujących zasadach:

 

 1. pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

 2. suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;

 3. partnerstwa, co oznacza, dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
  w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

 4. efektywności, co polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;

 5. uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajnymi
  i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą;

 6. jawności, co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy miasta z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy

 

§ 4.

Współpraca Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

 

Rozdział V

Formy współpracy

§ 5.

Gmina Dobrodzień podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

 

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
  z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

 5. pomocy organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych:

 1. udzielanie przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji itp.,

 2. partnerstwo i współpraca w projektach,

 3. finansowanie konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy  zewnętrznych,

 1. zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

 

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 6.

Przedmiotem współpracy Gminy Dobrodzień z podmiotami Programu jest realizacja zadań własnych określonych w ustawie. Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi są zadania z następujących sfer:

 1. Zadania z zakresu oświaty, wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

i sportu będą w szczególności podejmowane priorytetowe działania wspierające:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć
  w różnych dyscyplinach sportu w szczególności zajęć z zakresu piłki nożnej na terenie miejskim i wiejskim ,

 2. wspieranie klubów sportowych w imprezach i zawodach sportowych,

 3. organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Dobrodzień, w szczególności meczy, zawodów sportowych, turniejów, festynów promujących zdrowy styl życia;

 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrona i promocja zdrowia, w szczególności:

 1. pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  i starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień,

 2. rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przy
  wykorzystaniu istniejącej bazy rehabilitacyjnej,

 3. prowadzenie działań na rzecz dożywiania;

 1. Zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii
  i przemocy w rodzinie w szczególności:

 1. prowadzenie zajęć i programów w charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii,

 2. wspieranie rodzin zagrożonych zjawiskami patologicznymi, w tym organizowanie pomocy
  i prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin i osób, organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych,

 3. wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

 1. Zadania z zakresu „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” polegające na podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 1. wspólne przedsięwzięcia jednostek kultury z organizacjami pozarządowymi,

 2. organizacja imprez historyczno-edukacyjnych promujących wiedzę o dorobku materialnym i kulturowym regionu,

 3. wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej,

 4. działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego,

 5. upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy,

 6. wspieranie prezentacji wydarzeń artystycznych o nowatorskim charakterze;

 1. Zadania z zakresu turystyki i wypoczynku:

 1. wspieranie działań promujących gminę,

 2. wydawanie materiałów promujących (mapy, widokówki itp.);

 1. Zadania zakresu rozwoju i odnowy wsi, w szczególności :

 1. wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi i promocję społeczności wiejskiej,- poprawa warunków lokalowych

 2. wspieranie w formie dotacji wysokości wkładu własnego organizacji w przypadku złożenia wniosku przyznanie pomocy i przystąpienia do konkursu ofert ogłoszonych przez inne podmioty,

 3. budowanie społeczeństwa informacyjnego: wspieranie działań w zakresie tworzenia stron

internetowych wsi jako platformy komunikacyjnej;

 1. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

między społeczeństwami .

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym


Rozdział VII

Okres realizacji programu
 

§ 7.

Gmina Dobrodzień realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2021.

 

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu

 

§ 8.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

3.  Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust.2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.

4.  Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

5. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu urząd może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji.

6. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 

Rozdział IX

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

§ 9.

 1. Gmina współpracując z Organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2021, szacuje przeznaczyć środki finansowe określone w uchwale budżetowej na rok 2021 w wysokości 320.500,00 (trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100).

 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art.19a ustawy, stanowić będzie nie więcej niż 20% dotacji planowanych w roku 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje.

 

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu
 

§ 10.

 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
  w szczególności:

 1. liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
  społeczności,

 2. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych,

 3. liczby podpisanych /zerwanych umów na realizację zadań publicznych,

 4. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
  zadań,

 5. łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
  w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy,

 6. liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską,

 7. konsultowanych przez organizacje.

2. Burmistrz Dobrodzienia przedstawi Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu informację z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020” w terminie do 31 maja roku następnego po roku realizacji programu.

 

Rozdział XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

 

§ 11.

Roczny program współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 28 października 2010 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu.

 

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

 

§ 12.

 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Dobrodzienia celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 4. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

 5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

 6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

 7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

 8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  oraz Sekretarza.

 9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 10. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych i rachunkowych w szczególności poprzez:

- uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem oraz jego załącznikami, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie,

- poświadczenie załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

 1. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza Dobrodzienia.

 2. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

 

Rozdział XIII

Zasady przyznawania dotacji

 

§ 13.

 1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert (Dz.U. 2018 poz. 2057).

 3. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy o dotację zawartej przez Burmistrza z organizacją pozarządową.

 4. Wypłata dotacji następuje po podpisaniu umowy w terminach w niej określonych.

 5. Umowa o dotację oraz jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Wszystkie stwierdzone uchybienia dotyczące realizacji umowy o dotację wpływają na ogólną ocenę organizacji pozarządowej przy przydzielaniu dotacji w latach przyszłych.

 

PDFprojekt - program współpracy.pdf (1,52MB)