Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 21 września 2020

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

Protokół

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 21 września 2020 roku.

 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu:

  • zapoznanie się z dodatkową dokumentacją;

  • przygotowanie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi;

  • przygotowanie projektu uchwały.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

 

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bula przypomniał, że związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, Komisja wnioskowała, by zwrócić się do Dyrektora Zakładu o dostarczenie dokumentów:

 • dotyczących określenia zużycia ciepła i wysokości kwot za okres od czasu/ momentu zamontowania głównego licznika do budynku przy ……………... w Dobrodzieniu, do czasu zakończenia sezonu grzewczego 2019/2020;

 • wyciągu z regulaminu dostarczania ciepła w zakresie rozliczania najemców lokali mieszkalnych i użytkowych;

 • dokumentów potwierdzających legalność wraz z homologacją zamontowania podlicznika ciepła w lokalu Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu, ………………. ( ewentualnie numer homologacji powinien być zawieszony na ciepłowniku);

 • informację w jaki sposób właściciele lokali użytkowych zostali poinformowani o wejściu
  w życie obowiązującego regulaminu dostarczania ciepła;

 • regulaminu dostarczania ciepła.

 

Na sesji Rady Miejskiej Miejskiej w dniu 18 sierpnia 2020 roku radny Damian Karpinski (wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) zawnioskował o dostarczenie dodatkowo opinii niezależnego rzeczoznawcy na temat energetycznego zapotrzebowania w ciepło przedmiotowego lokalu użytkowego tj. Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu …………………………..

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pismem z dnia 26 sierpnia 2020 roku przekazał Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowane dokumenty.

 

Radni wraz z zawiadomieniem o dzisiejszym posiedzeniu Komisji otrzymali scany dokumentów.

 

Na posiedzeniu Komisji otrzymane dokumenty zostały przedstawione multimedialnie i na bieżąco były omawiane.

 

Dyrektor zakładu na bieżąco udzielał odpowiedzi na pytania skarżącego oraz radnych.

 

Radny Damian Karpinski stwierdził, że na skargę na działania obecnego dyrektora ZGKiM nałożyło się kilka kwestii w tym m.in. zmiana dyrektora zakładu.

Pismem z dnia 03 stycznia 2020 roku skierowanym do właściciela Apteki dyrektor Zakładu zareagował na problem i podjął właściwe działania w sprawie opomiarowania poprzez przebudowę instalacji grzewczej umożliwiającej dokonywanie odrębnych rozliczeń dla każdego z lokali.

Obecne działania podjęte przez dyrektora ZGKiM wskazują rozwiązanie tematu ogrzewania i jego opomiarowania zgodnie z faktycznym zużyciem.

Porównania zużycia ciepłomierzy będzie można dokonać w oparciu o zamontowane urządzenia pomiarowe zgodnie z projektem po zakończeniu sezonu grzewczego.

W związku z powyższym radny uważa, że skarga jest bezzasadna.

 

Pan ……………………... stwierdził, że jest rozliczany z GJ a nie z m2 .

Wyjaśnił, że montując licznik miał świadomość, że będzie prawidłowo naliczane zużycie energii.

Poinformował również, że otrzymana faktura za okres grzewczy została w międzyczasie uregulowana w całości.

 

Dyrektor ZGKiM podkreślił, że jest rozliczany za ciepło w lokalach administrowanych przez zakład zgodnie z regulaminem. Rozliczenia dokonuje się na podstawie ciepłomierza głównego, którego wskazanie dzieli się na poszczególne lokale z uwzględnieniem powierzchni danego lokalu. Nie jest możliwe aby licznik p. ……………………….. wskazywał tak niskie zużycie.

Dyrektor stwierdził, że stara się dobrze działać, wskazania były błędne i nie było żadnych dokumentów.

 

 

OPINIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

W dniu 4 sierpnia 2020 roku wpłynęła do Rady Miejskiej skarga pana ………………. , zwanego w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Skarżącym”, właściciela Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu, która dotyczyła niewłaściwego rozliczenia należności za centralne ogrzewanie zajmowanego lokalu użytkowego położonego w Dobrodzieniu, ………………., co wynikało z pisma Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 3 stycznia 2020 roku.

Osobą wskazaną w skardze był obecny Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, zwanym w dalszym ciągu „Zakładem”. Jednostka ta zajmuje się dostarczaniem ciepła na terenie Gminy Dobrodzień. Skargę jako skierowaną na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Dobrodzień rozpatruje według właściwości Rada Miejska w Dobrodzieniu.

W wyniku powyższego zostało wszczęte postępowanie skargowe, które zostało przeprowadzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tut. Rady zwaną w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Komisją”.

Komisja przeprowadziła przedmiotowe postępowanie skargowe na dwóch posiedzeniach w dniu 13 sierpnia 2020 roku oraz 21 września 2020 roku.

Jednocześnie z uwagi na złożoność i konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego opartego o dokumentację, Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji w dniu 18 sierpnia 2020 roku przedłużyła to postępowanie do dnia 5 października 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja dokonała następujących ustaleń faktycznych. Skarżący podniósł, iż sposób rozliczania za zużytą energię cieplną za sezon grzewczy 2019/2020 przez Zakład został dokonany z pominięciem zamontowanego w lokalu miernika poboru ciepła.

Sytuacja powyższa wynikła przede wszystkim z faktu, że Zakład w okresie od 6 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 dokonał obserwacji istniejącego urządzenia pomiarowego, a wykazany zbyt niski odczyt doprowadził do wniosku, że nie może on stanowić podstawy do prawidłowego naliczenia ciepła.

Równolegle należy podkreślić, iż w budynku przy ………………..znajdują się jeszcze cztery lokale, w tym jeden użytkowy, i w żadnym z nich nie dokonano zamontowania podliczników, a rozliczenia zużytego ciepła było w nich znacząco wyższe od wykazanego w lokalu Apteki.

W zakresie sposobu naliczania ciepła w budynku –……………..., Komisja ustaliła ponadto, na podstawie zgromadzonego materiału, że główny licznik w tym budynku został zainstalowany w 2012 roku.

Jedynie w lokalu Apteki jest zamontowany ciepłomierz, który jednak nie spełnia swojego zadania i jego odczyty są nieprawidłowe. Ciepłomierz ten jest zamontowany na jednym odcinku zasilającym jedynie część grzejników (około 30 % ogrzewania), pozostała zaś część ogrzewania w tym lokalu jest nieopomiarowana. Tym samym, ta sytuacja nie odzwierciedla rzeczywistego zużycia ciepła w lokalu w sezonie grzewczym. Powyższe stwierdzenie zostało ustalone w oparciu o opinię do projektu opomiarowania instalacji grzewczej sporządzoną w dniu 19 sierpnia 2020 roku przez osobę posiadającą uprawnienia o numerze ew .upr. 33/89/Op.

Nadto Komisja ustaliła, że Skarżącego z Zakładem wiąże umowa najmu lokalu użytkowego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2006 roku. W jej zapisach w § 6 ust.1 znajduje się sformułowanie o obowiązku regulacji przez Skarżącego opłat za centralne ogrzewanie, które będzie uiszczane na podstawie odrębnego rozliczenia. W toku obowiązywania umowy najmu lokalu strony nie zawarły aneksu co do zmiany sposobu rozliczania ciepła. Taka sytuacja miała miejsce w stosunku do innych lokali na terenie Dobrodzienia. Stąd kwestia zamontowania miernika poboru ciepła nie została nigdy sformalizowana. Jak również nie został sporządzony stosowny protokół z dokonania czynności montażowych.

W tej sytuacji strony umowy w zakresie sposobu rozliczania ciepła obowiązuje zarządzenie Nr 2/IX/D/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z dnia 07 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania ciepła w lokalach Gminy Dobrodzień administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu oraz innych lokalach.

W jego treści znajduje się zapis mówiący o tym, że rozliczenia ciepła dokonuje się na podstawie kosztów zużycia energii przypadającej na 1 m² pomnożony przez posiadaną liczbę m² powierzchni danego lokalu.

Nadto warunkiem rozliczania za ciepło w lokalach wyposażonych w podzielniki (mierniki) ciepła, jego rozliczanie dokonywane jest przez firmę specjalistyczną z którą Zakład zawarł stosowną umowę.

Jednocześnie warunkiem prawidłowego pomiaru ciepła dla lokalu Skarżącego jest wydzielenie sieci dla każdego odbioru i opracowanie dokumentacji węzła pomiarowego cieplnego dla całego budynku, co zresztą jest już obecnie przygotowane.

Dyrektor Zakładu, zdaniem Komisji, miał zatem uzasadnione powody co do podjęcia działań, którego wynikiem była korespondencja ze Skarżącym poczynająca się od dnia 3 stycznia 2020 roku. Innego rodzaju zachowanie Dyrektora, to jest kierowanie się wyłącznie wskazaniem urządzenia pomiaru ciepła, narażałoby Zakład na stratę, a tym samym na niegospodarność z jego strony.

 

WNIOSEK

 

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o uznanie wniesionej skargi właściciela Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu jako całkowicie bezzasadnej.

 

Przygotowano projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Poinformowano, że Sesja Rady Miejskiej na której zostanie załatwiona skarga z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 15.00.

 

Punkt 2.

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

 

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Bula

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PDFProtokół z dnia 21 września 2020.pdf (801,53KB)