Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXII/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących wymianę indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
§ 2. Szczegółowe zasady uchwalania dotacji celowych określa Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień", ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona powietrza, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXII 196 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały nr XXII/196/2020 w sprawie regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.” Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Sara Dyllong, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Piotr Kapela, Joachim Wloczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Kobus