Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania

Dobrodzień, dnia 15.09.2020 r.

GK.6220.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 61 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że do tut. urzędu został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim”, z wniosku Państwa Moniki i Rafała Głowa, złożonego w dniu 24.08.2020 r.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu), w terminie 30 dni od daty wydania obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrodzienia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Dobrodzienia, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, Marszałek Województwa Opolskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz

dr Andrzej Jasiński

PDF001 Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania.pdf (228,24KB)

PDF002 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf (4,02MB)