Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.129.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.129.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.  poz. 713 z późń. zm.) oraz § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Wyznacza się Panią Reginę Gomulską na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

2. Koordynator czynności kancelaryjnych odpowiada za sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością czynności  kancelaryjnych.

§ 2. Traci moc zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 11/2011 z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2020.pdf (90,34KB)