Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.122.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.122.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu koordynatora ds. dostępności w osobie Pana Dariusza Dykty inspektora ds. inwestycji.

§ 2. 1.  Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Dobrodzienia oraz jednostki organizacyjne gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy;

3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2020.pdf (116,02KB)