Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień,

I. Przedmiot przetargu i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

1/ działki rolne , użytkowanie rolniczo,

Brak aktualnego planu, a w studium - Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe ,

III. Cena wywoławcza nieruchomości:

Załącznik nr 1.

 

lp

numer działki stary

numer działki nowy

powierzchnia

klasoużytek

obręb

CENA WYWOŁAWCZA

wadium

uwagi

1

619

 

0,6022

RV

Dobrodzień

420,00

12,60

 

2

60

399 obręb Kocury

0,4227

ŁIV

Warłów

295,00

8,85

 

3

1001

 

1,6019

RIVB – 0,7210 RIVA – 0,1977 RVI – 0,3667 RV – 0,2592 B – 0,0573

Dobrodzień

1120,00

33,60

 

4

1276

 

0,5300

RIVB – 0,2492 RV – 0,2808

Dobrodzień

370,00

11,10

 

5

146/5

220

0,6040

RIVB

Bzinica Nowa

425,00

12,75

 

6

655/123

76

0,3560

RVI – 0,1800 ŁVI – 0,1790

Pietraszów

250,00

7,50

 

7

387/70

240

1,0274

PSIV

Bzinica Nowa

720,00

21,60

 

8

351/70

242

0,4673

PSIV

Bzinica Nowa

330,00

9,90

 

9

2956

 

0,2103

ŁV – 0,0519 RV – 0,1584

Dobrodzień

150,00

4,50

 

10

1308

 

1,0889

RV

Dobrodzień

765,00

22,95

 

11

1793/1

 

6,6588

RIVA – 4,8837 RIVB – 0,8014 RV – 0,9737

Dobrodzień

4660,00

139,80

 

12

1794/1

 

0,6507

RIVB – 0,2028 RIVA – 0,4479

Dobrodzień

455,00

13,65

 

13

100

238

0,1740

PSV

Rzędowice

120,00

3,60

 

14

1255

 

0,2934

RV – 0,0032 RIVB – 0,0036 RIVA – 0,2866

Dobrodzień

205,00

6,15

 

15

994

 

0,8726

RVI

Dobrodzień

610,00

18,30

 

16

1733/1

 

6,7580

RIIIb – 3,7349 RIVa – 0,6322 RIVb – 2,3909

Dobrodzień

4730,00

141,90

10.9245 ha

17

1733/5

 

4,1665

ŁIV – 3,3037 PsV – 0,8628

Dobrodzień

2915,00

87,45

18

53

396 obręb Kocury

3,2056

RIVA

Warłów

2245,00

67,35

 

19

58

397 obręb Kocury

3,7786

RIVA

Warłów

2645,00

79,35

 

20

179/23

81 o pow. 3,3078

3,0783

RIVA – 2,9104 RIVB – 0,1679

Warłów

2155,00

64,65

 

21

145/19

24 o pow. 2,6310

2,6080

RIVA – 2,4752 RIVB – 0,1173 RV – 0,0155

Warłów

1825,00

54,75

 

22

965

 

0,6840

PSV – 0,1794 RVI – 0,3022 RV – 0,1053 RIVB – 0,1001

Dobrodzień

480,00

14,40

 

23

2333/2

 

3,3761

RV – 0,6394 RVI – 2,7367

Dobrodzień

2365,00

70,95

 

24

2377

 

2,2644

RIVB – 1,1452 RV – 0,9758 RIVA – 0,1434

Dobrodzień

1585,00

47,55

 

25

739

 

0,4762

RIVA – 0,2138 RIVB – 0,2624

Dobrodzień

335,00

10,05

 

26

1627

 

0,2498

RIVA – 0,2151 RIVB – 0,0292

Dobrodzień

175,00

5,25

 

27

1628

 

0,2501

RIVA – 0,2305 W – 0,0069 RIVB – 0,0127

Dobrodzień

175,00

5,25

 

28

1629

 

0,2501

RIVA – 0,2501

Dobrodzień

175,00

5,25

 

29

16/2

502

5,9600

RIVB – 0,4800 RV – 5,4480

Warłów

9670,00

290,10

13,6301 ha RIVB – 3,0393 RV – 9,4023 RVI – 1,1885

30

34

4,0000

RV – 3,0690 RVI – 0,9310

Warłów

31

538/27

0,8600

RIVB – 0,0830 RVI – 0,2175 RV – 0,5595

Warłów

32

539/27

0,5000

RIVB – 0,1940 RVI – 0,0400 RV – 0,2660

Warłów

33

540/27

1,0000

RIVB – 0,7500 RV – 0,2500

Warłów

34

541/27

0,2500

RIVB – 0,2200 RV – 0,0300

Warłów

35

542/27

0,5000

RV – 0,0500 RIVB – 0,4500

Warłów

36

543/27

0,7500

RIVB – 0,7070 RV – 0,0430

Warłów

37

289

 

0,3836

RV

Dobrodzień

270,00

8,10

 

38

291

 

0,5002

RV – 0,4985 BA – 0,0017

Dobrodzień

350,00

10,50

 

39

1241

 

0,5732

RIVA – 0,3676 RIVB – 0,2056

Dobrodzień

400,00

12,00

 

40

1664/1

 

1,5185

RV – 0,0607 RIVA – 0,8810 RIVB – 0,5768

Dobrodzień

1065,00

31,95

 

41

1664/5

 

1,0808

ŁIV – 0,9798 RIVA – 0,1010

Dobrodzień

755,00

22,65

 

42

515/2

515/2

0,4997

PSIV

Rzędowice

350,00

10,50

 

43

2657

 

0,2152

Bi – 0,0463 RV – 0,1689

Dobrodzień

150,00

4,50

 

44

2610/2

 

0,3022

ŁV – 0,3011

TR 0,0011

Dobrodzień

105,00

3,17

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1, w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 10:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 4 % ceny wywoławczej.

V. Wymagania dotyczące wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości według tabeli nr 1 w załączniku do niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień ul. Oleska 12 nr rachunku 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 do dnia 22 września 2020 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

1/wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

VI. Informacje ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

pokój nr 102 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej – nad byłym Komisariatem Policji )

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

Uczestnicy przetargu będą musieli uwzględnić reżim sanitarny wynikający w powszechnie obowiązujących przepisów prawa – polegający na :

  •  noszenie maseczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie odległości;

Dobrodzień, 09-09-2020 r.

 

PDFOgłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień.pdf (93,24KB)