Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Dodatkowo powyższa ustawa nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

1. Program współpracy gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku został przyjęty uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 r.

 

Głównym celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

 

Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi były zadania z zakresu:

 • oświaty, wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

 • ochrony i promocji zdrowia

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 • turystyka i wypoczynek

 • rozwój i odnowa wsi

 • integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2. Środki finansowe na zadania realizowane w ramach „Program współpracy gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” przekazane zostały zgodnie z postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy poprzez ogłoszenie przez Burmistrza Dobrodzienia otwartych konkursów ofert.

 

W roku 2019 konkurs dla organizacji pozarządowych został ogłoszony zarządzeniem Burmistrza nr S.0050.6.2019 z dnia 15.01.2019 r.Ogłoszenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w Rocznym Programie Współpracy zabezpieczone zostały w budżecie w kwocie 280.000,00 zł. z czego na otwarte konkurs przeznaczono środki finansowe w wysokości 265.000,00 zł, a kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wszystkie zadania wymienione w otwartych konkursach ofert podzielone zostały na następujące obszary działania:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 139.000,00 zł.,

 • pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia – 126.000,00 zł.,

 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty na łączną kwotę 265.000,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Lp.

Nazwa zadania

Organizacja realizująca

Kwota wnioskowana [zł]

Kwota przyznana [zł]

1.

 

Organizacja sportu i piłki nożnej na terenie miejskim

 

K.S. „START” Dobrodzień

74.000,00

 

74.000,00

2.

Organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim

 

K.S. „START” Dobrodzień

 

65.000,00

65.000,00

3.

Promocja i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług; Promocja i profilaktyka zdrowia, świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia lecznicze, świadczenia usprawniające, rehabilitacja lecznicza

 

Caritas Diecezji Opolskiej

126.000,00

126.000,00

 

 

Oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019 podlegały formalnej i merytorycznej ocenie przez członków Komisji Konkursowej, powołanej na podstawie zarządzenia nr S.0050.13.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2019 r. na terenie Gminy Dobrodzień. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i spełniały wymogi formalne oraz były poprawne merytorycznie. Na podstawie zarządzenia nr S.0050.20.2019 zostało ogłoszone rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Następnie, w zależności od terminu realizacji zadania, systematycznie zostały sporządzane umowy z podmiotami, które uzyskały dofinansowanie. Umowy między innymi określają wysokość otrzymanych środków finansowych, termin wykonania zadania, termin złożenia sprawozdania końcowego oraz termin wykorzystania przyznanych środków.

Sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych zostały złożone w terminie i przyjęte.

 

W roku 2019 dodatkowo udzielono dotacji na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 

Wpłynęło 4 ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka. Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Realizacja działań na rzecz dożywiania. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.500,00 zł.

 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Realizacja zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.000,00 zł.

 3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego. Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych. Wysokość dofinansowania wyniosła 2.000,00 zł.

 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Dobrodzień. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i +inwalidów; zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego Bożonarodzeniowego. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.500,00 zł.

 

Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zadania publiczne zostały zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Uproszczone sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w terminie. Beneficjenci dotacji zostali poinformowani o przyjęciu i sprawdzeniu sprawozdań końcowych z wykonania zadania pod względem merytorycznym, finansowym i wydatkowania środków pochodzących z dotacji.

 

Z analizy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku wynika, że wiele spośród istniejących organizacji posiada wystarczający potencjał, aby realizować zadania publiczne.

 

PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za ro 2019.pdf (856,02KB)