Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej ".

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY - przebudowa drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna (1).zip

                        ZIPPROJEKT BUDOWLANY - przebudowa drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna (2).zip

Załącznik nr 6 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna.zip

Załącznik nr 7 – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna.pdf

Załącznik nr 8 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY - przebudowa drogi wew. w m. Ligota Dobrodzieńska ul. Polna (1).zip

                        ZIPPROJEKT BUDOWLANY - przebudowa drogi wew. w m. Ligota Dobrodzieńska ul. Polna (2).zip

Załącznik nr 9 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi wew. ul Polna w m. Ligota Dobrodzieńska.zip

Załącznik nr 10 – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa drogi wew. ul. Polna w m. Ligota Dobrodzieńska.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

Załącznik nr 13 – Identyfikator postępowania - 87c10646-70d4-486a-9f2a-2048ef24c07a

Załącznik nr 14 – ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_87c10646-70d4-486a-9f2a-2048ef24c07a.asc
 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ (zmodyfikowany).zip
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ (zmodyfikowany).pdf
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ (zmodyfikowany).pdf
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA – pokój nr 109, wyjątkowo ze względu na zagrożenie epidemiczne poprzez transmisje on-line na stronie internetowej: https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html.

 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf