Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2020 rok

 

 

 

 

 

 

 

 • UCHWAŁA NR XXIV/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/67/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

 • UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/ 66 /2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 • UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 

 

 • UCHWAŁA NR XXIV/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

 • UCHWAŁA NR XXIII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień - Rozdział  4,  § 9 ust. 4,  § 9 ust. 7 pkt 1 i 2,  § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b, § 10 ust.2 pkt 1 i 3  stwierdzono ich nieważność

 

 

 

 • UCHWAŁA NR XXII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XX 174 2020.pdf (109,00KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XX 165 2020.pdf (436,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XVIII 151 2020.pdf (214,34KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/ 66/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 • PDFUchwała Nr XVII 144 2020.pdf (252,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2020 roku