Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2020

UCHWAŁA NR XXV/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji


UCHWAŁA NR XXV/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia


UCHWAŁA NR XXV/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXV/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.


UCHWAŁA NR XXV/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXV/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXV/232/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UCHWAŁA NR XXV/231/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego


UCHWAŁA NR XXV/230/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXV/229/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXV/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrodzień w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia


UCHWAŁA NR XXV/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ( drodze wewnętrznej ) w miejscowości Myślina


UCHWAŁA NR XXV/226/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXV/225/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.


UCHWAŁA NR XXIV/224/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXIV/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r


UCHWAŁA NR XXIV/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu


UCHWAŁA NR XXIV/221/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIV/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIV/219/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIV/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno - zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia


UCHWAŁA NR XXIV/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/67/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/ 66 /2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIV/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIV/211/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIV/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021


UCHWAŁA NR XXIV/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXIV/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXIV/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury


UCHWAŁA NR XXIV/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania


UCHWAŁA NR XXIII/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego


UCHWAŁA NR XXIII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień - Rozdział  4,  § 9 ust. 4,  § 9 ust. 7 pkt 1 i 2,  § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b, § 10 ust.2 pkt 1 i 3  stwierdzono ich nieważność


UCHWAŁA NR XXIII/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020- 2025


UCHWAŁA NR XXIII/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXIII/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.


UCHWAŁA NR XXIII/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 października 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej


UCHWAŁA NR XXIII/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXIII/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXII/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza


UCHWAŁA NR XXII/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR XXII/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXII/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r


UCHWAŁA NR XXII/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej


UCHWAŁA NR XXII/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny


UCHWAŁA NR XXII/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny


UCHWAŁA NR XXII/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu


PDFUchwała Nr XXI 188 2020.pdf (291,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 188 2020.pdf (16,31KB)

PDFUchwała Nr XXI 187 2020.pdf (103,58KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 187 2020.pdf (16,42KB)

PDFUchwała Nr XXI 186 2020.pdf (116,48KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 186 2020.pdf (17,05KB)

PDFUchwała Nr XXI 185 2020.pdf (117,11KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 185 2020.pdf (17,13KB)

PDFUchwała Nr XXI 184 2020.pdf (113,36KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 184 2020.pdf (17,04KB)

PDFUchwała Nr XXI 183 2020.pdf (4,15MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 183 2020.pdf (16,52KB)

PDFUchwała Nr XXI 182 2020.pdf (925,48KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 182 2020.pdf (16,76KB)

PDFUchwała Nr XXI 181 2020.pdf (106,46KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 181 2020.pdf (16,34KB)

PDFUchwała Nr XXI 180 2020.pdf (108,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 180 2020.pdf (16,48KB)

PDFUchwała Nr XXI 179 2020.pdf (115,68KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 179 2020.pdf (16,83KB)

PDFUchwała Nr XXI 178 2020.pdf (109,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 178 2020.pdf (16,80KB)

PDFUchwała Nr XXI 177 2020.pdf (105,37KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 177 2020.pdf (16,90KB)

PDFUchwała Nr XXI 176 2020.pdf (103,50KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 176 2020.pdf (16,44KB)

PDFUchwała Nr XX 175 2020.pdf (110,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Dobrodzień z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 175 2020.pdf (18,14KB)

PDFUchwała Nr XX 174 2020.pdf (109,00KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2020/2021

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 174 2020.pdf (17,67KB)

PDFUchwała Nr XX 173 2020.pdf (111,08KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 173 2020.pdf (17,89KB)

 

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 172 2020.pdf (17,71KB)

PDFUchwała Nr XX 171 2020.pdf (489,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 171 2020.pdf (17,77KB)

PDFUchwała Nr XX 170 2020.pdf (271,25KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 170 2020.pdf (17,68KB)

PDFUchwała Nr XX 169 2020.pdf (129,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 169 2020.pdf (17,80KB)

PDFUchwała Nr XX 168 2020.pdf (655,14KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 168 2020.pdf (17,95KB)

PDFUchwała Nr XX 167 2020.pdf (1,09MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - Uchylona uchwałą Nr XXI/181/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 167 2020.pdf (17,73KB)

PDFUchwała Nr XX 166 2020.pdf (301,47KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 166 2020.pdf (17,74KB)

PDFUchwała Nr XX 165 2020.pdf (436,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 165 2020.pdf (17,96KB)

PDFUchwała Nr XIX 164 2020.pdf (3,77MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 164 2020.pdf (16,41KB)

PDFUchwała Nr XIX 163 2020.pdf (491,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 163 2020.pdf (16,94KB)

PDFUchwała Nr XIX 162 2020.pdf (112,39KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-11 w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 162 2020.pdf (16,74KB)

PDFUchwała Nr XIX 161 2020.pdf (263,56KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie dofinansowania przedsiębiorcom w dobie pandemii COVID-19 do czynszów wynajmowanych lokali

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 161 2020.pdf (17,12KB)

PDFUchwała Nr XIX 160 2020.pdf (275,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 160 2020.pdf (16,60KB)

PDFUchwała Nr XIX 159 2020.pdf (270,46KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie częstotliwości

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 159 2020.pdf (16,85KB)

PDFUchwała Nr XVIII 158 2020.pdf (253,20KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 158 2020.pdf (17,03KB)

PDFUchwała Nr XVIII 157 2020.pdf (112,42KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień, jako partnera, do projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 157 2020.pdf (17,46KB)

PDFUchwała Nr XVIII 156 2020.pdf (113,99KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 156 2020.pdf (16,88KB)

PDFUchwała Nr XVIII 155 2020.pdf (3,59MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 155 2020.pdf (16,40KB)

PDFUchwała Nr XVIII 154 2020.pdf (467,33KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 154 2020.pdf (16,85KB)

PDFUchwała Nr XVIII 153 2020.pdf (213,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 153 2020.pdf (16,86KB)

PDFUchwała Nr XVIII 152 2020.pdf (221,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 152 2020.pdf (16,95KB)

PDFUchwała Nr XVIII 151 2020.pdf (214,34KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/ 66/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 151 2020.pdf (17,06KB)

PDFUchwała Nr XVII 150 2020.pdf (110,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako jednostki dla której organizatorem jest Gmina Dobrodzień do projektu zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 150 2020.pdf (17,18KB)

PDFUchwała Nr XVII 149 2020.pdf (110,24KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu - uchylona Uchwałą Nr XXIV 222 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 149 2020.pdf (16,92KB)

PDFUchwała Nr XVII 148 2020.pdf (111,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 148 2020.pdf (17,28KB)

PDFUchwała Nr XVII 147 2020.pdf (3,49MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 147 2020.pdf (16,53KB)

PDFUchwała Nr XVII 146 2020.pdf (527,17KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 146 2020.pdf (17,08KB)

PDFUchwała Nr XVII 145 2020.pdf (277,54KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 145 2020.pdf (17,01KB)

PDFUchwała Nr XVII 144 2020.pdf (252,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 144 2020.pdf (16,88KB)

PDFUchwała Nr XVII 143 2020.pdf (113,54KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 30 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVI/134/2020 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 143 2020.pdf (17,04KB)

PDFUchwała Nr XVI 142 2020.pdf (201,51KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 142 2020.pdf (16,26KB)

PDFUchwała Nr XVI 141 2020.pdf (100,24KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XII/98/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 141 2020.pdf (17,20KB)

PDFUchwała Nr XVI 140 2020.pdf (102,18KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 140 2020.pdf (17,28KB) 

PDFUchwała Nr XVI 139 2020.pdf (3,74MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 139 2020.pdf (16,64KB)

PDFUchwała Nr XVI 138 2020.pdf (401,08KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 138 2020.pdf (17,09KB)

PDFUchwała Nr XVI 137 2020.pdf (189,63KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 137 2020.pdf (16,57KB)

PDFUchwała Nr XVI 136 2020.pdf (288,05KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 136 2020.pdf (16,95KB)

PDFUchwała Nr XVI 135 2020.pdf (100,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2019/2020

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 135 2020.pdf (17,15KB)

PDFUchwała Nr XVI 134 2020.pdf (212,50KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - Uchylona uchwałą Nr XVII/143/2020 z dnia 12 marca 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 134 2020.pdf (16,96KB)

PDFUchwała Nr XVI 133 2020.pdf (112,53KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 133 2020.pdf (16,91KB)

PDFUchwała Nr XVI 132 2020.pdf (104,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 132 2020.pdf (17,03KB)

PDFUchwała Nr XV 131 2020.pdf (101,37KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 131 2020.pdf (17,38KB)

PDFUchwała Nr XV 130 2020.pdf (188,56KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 130 2020.pdf (16,46KB)

PDFUchwała Nr XV 129 2020.pdf (3,63MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 129 2020.pdf (16,46KB)

PDFUchwała Nr XV 128 2020.pdf (192,44KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 128 2020.pdf (16,91KB)