Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 740 000,00 zł

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 221 000 euro na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 740 000,00 zł”.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zipFORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf OŚWIADCZENIE

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 września roku 2019

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 września roku 2019

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 18 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 22 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 24 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

PDFZałącznik nr 25 do SIWZ.pdf Uchwała Nr 148/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 r.

PDFZałącznik nr 26 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 168/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 r.

PDFZałącznik nr 27 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 574/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019 r.

PDFZałącznik nr 28 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 727/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 29 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 24/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZałącznik nr 30 do SIWZ.pdf Uchwała nr 576/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 31 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZałącznik nr 32 do SIWZ.pdf – Uchwała NrIV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 33 do SIWZ.pdf Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 34 do SIWZ.pdf Uchwała nr 399/2019 z dnia 29 października 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Dobrodzień

PDFZałącznik nr 35 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XI/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 36 do SIWZ.pdf UCHWAŁA Nr X/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 37 do SIWZ.pdf ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON

PDFZałącznik nr 38 do SIWZ.pdf Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* DOBRODZIEŃ (stan aktualny na dzień 30 września 2019 r.)

         

             PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf