Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip

Załącznik nr 6 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ (...).zip

Załącznik nr 7 – ZIPPROJEKT WYKONAWCZY (1).zip

                        ZIPPROJEKT WYKONAWCZY (2).zip

Załącznik nr 8 – ZIPPROJEKT WYKONAWCZY (Projekt zamienny).zip

Załącznik nr 9 – PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf

Załącznik nr 10 – ZIPuzgodnienia.zip

Załącznik nr 11 – ZIPstała organizacja ruchu.zip

Załącznik nr 12 – PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA).pdf

Załącznik nr 13 – PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (BRANŻA ELEKTRYCZNA).pdf

Załącznik nr 14 – PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (BRANŻA ELEKTRYCZNA).pdf

Załącznik nr 15 – PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (b. drogowa i kanalizacja deszczowa).pdf

Załącznik nr 16 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (sieć wodociągowa ul. Moniuszki).pdf

Załącznik nr 17 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Chłopskiej).pdf

Załącznik nr 18 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (BRANŻA ELEKTRYCZNA dot. ul. Moniuszki).pdf

Załącznik nr 19 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (BRANŻA ELEKTRYCZNA dot. ul. Chłopskiej).pdf

Załącznik nr 20 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZYŁĄCZE OŚWIETLENIA DROGOWEGO dot. ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej).pdf

Załącznik nr 21 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (b. drogowa dot. ul. Chłopskiej).pdf

Załącznik nr 22 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (b. drogowa dot. ul. Moniuszki).pdf

PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf


PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf