Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 221 000 euro na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł”.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf OŚWIADCZENIE

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 18 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018


PDFZałącznik nr 22 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku


PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 24 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

PDFZałącznik nr 25 do SIWZ.pdf Uchwała Nr 148/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 r.

PDFZałącznik nr 26 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 168/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 r.

PDFZałącznik nr 27 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 574/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019 r.

PDFZałącznik nr 28 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 727/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 29 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 24/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZałącznik nr 30 do SIWZ.pdf Uchwała nr 576/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 31 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR VI/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZałącznik nr 32 do SIWZ.pdf – Uchwała NrIV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 33 do SIWZ.pdf Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe

PDFZałącznik nr 34 do SIWZ.pdf Zobowiązania finansowe gminy DOBRODZIEŃ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2019 r.)

PDFZałącznik nr 35 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFZałącznik nr 36 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 31 maja 2019 r .w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019r.w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFZałącznik nr 37 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 38 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 39 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień”

PDFZałącznik nr 40 do SIWZ.pdf ZARZĄDZENIE NR S.0050.79.2019 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 41 do SIWZ.pdf ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON

 

PDFRb-28S II kwartał 2019 r..pdf
PDFRb-27S II kwartał 2019 r..pdf
PDFRb-NDS II kwartał 2019 r..pdf
PDFRb-N II kwartał 2019 r..pdf
PDFRb-Z II kwartał 2019 r..pdf

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
PDFFormularz - Gmina Dobrodzień.pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

PDFopinia RIO o możliwości spłaty kredytów przez Gminę Dobrodzień.pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf