Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2019 rok

 • PDFUchwała Nr XIII 115 2019.pdf (202,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • PDFUchwała Nr XIII 112 2019.pdf (106,13KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

 • PDFUchwała Nr XIII 111 2019.pdf (104,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • PDFUchwała Nr XIII 109 2019.pdf (104,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 • PDFUchwała Nr XIII 108 2019.pdf (103,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 • PDFUchwała Nr XIII 107 2019.pdf (106,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy

 • PDFUchwała Nr XIII 106 2019.pdf (109,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • PDFUchwała Nr XII 99 2019.pdf (3,36MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień

 • PDFUchwała Nr XII 96 2019.pdf (104,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • PDFUchwała Nr XI 89 2019.pdf (103,38KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

 • PDFUchwała Nr X 80 2019.pdf (196,72KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 • PDFUchwała Nr X 79 2019.pdf (107,60KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • PDFUchwała Nr X 78 2019.pdf (406,65KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

 • PDFUchwała Nr X 77 2019.pdf (105,79KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień

 • PDFUchwała Nr IX 71 2019.pdf (101,43KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • PDFUchwała Nr IX 67 2019.pdf (106,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobrodzień w prawo własności tych gruntów
 • PDFUchwała Nr VIII 58 2019.pdf (201,76KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 • PDFUchwała Nr VIII 56 2019.pdf (199,37KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień
 • PDFUchwała Nr VI 40 2019.pdf (234,34KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku
 • PDFUchwała Nr V 34 2019.pdf (104,44KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • PDFUchwała Nr V 32 2019.pdf (111,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
 • PDFUchwała Nr V 31 2019.pdf (104,40KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
 • PDFUchwała Nr V 30 2019.pdf (111,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia