Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2019

PDFUchwała Nr XIV 127 2019.pdf (102,81KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 127 2019.pdf (16,83KB)

PDFUchwała Nr XIV 126 2019.pdf (101,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 126 2019.pdf (16,60KB)

PDFUchwała Nr XIV 125 2019.pdf (4,49MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 125 2019.pdf (16,58KB)

PDFUchwała Nr XIV 124 2019.pdf (523,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 124 2019.pdf (16,83KB)

PDFUchwała Nr XIV 123 2019.pdf (250,39KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 123 2019.pdf (16,96KB)

PDFUchwała Nr XIV 122 2019.pdf (212,38KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 122 2019.pdf (16,47KB)

PDFUchwała Nr XIV 121 2019.pdf (241,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 121 2019.pdf (16,81KB)

PDFUchwała Nr XIV 120 2019.pdf (104,63KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 120 2019.pdf (16,88KB)

PDFUchwała Nr XIV 119 2019.pdf (398,07KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji powierzchniowej dla części działki nr 178/164 w obrębie Klekotna

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 119 2019.pdf (17,24KB)

PDFUchwała Nr XIV 118 2019.pdf (8,31MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 118 2019.pdf (16,61KB)

PDFUchwała Nr XIV 117 2019.pdf (1,32MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIV 117 2019.pdf (16,98KB)

PDFUchwała Nr XIII 116 2019.pdf (290,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 116 2019.pdf (16,44KB)

PDFUchwała Nr XIII 115 2019.pdf (202,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 115 2019.pdf (16,40KB)

PDFUchwała Nr XIII 114 2019.pdf (3,97MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 114 2019.pdf (16,25KB)

PDFUchwała Nr XIII 113 2019.pdf (316,29KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 113 2019.pdf (16,63KB)

PDFUchwała Nr XIII 112 2019.pdf (106,13KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 112 2019.pdf (16,68KB)

PDFUchwała Nr XIII 111 2019.pdf (104,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 111 2019.pdf (16,90KB)

PDFUchwała Nr XIII 110 2019.pdf (103,29KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 110 2019.pdf (16,63KB)

PDFUchwała Nr XIII 109 2019.pdf (104,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 109 2019.pdf (16,67KB)

PDFUchwała Nr XIII 108 2019.pdf (103,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 108 2019.pdf (16,75KB)

PDFUchwała Nr XIII 107 2019.pdf (106,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 107 2019.pdf (16,93KB)

PDFUchwała Nr XIII 106 2019.pdf (109,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 106 2019.pdf (16,80KB)

PDFUchwała Nr XIII 105 2019.pdf (228,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PDFGłosowanie uchwały Nr XIII 105 2019.pdf (17,15KB)

PDFUchwała Nr XII 104 2019.pdf (99,60KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika

PDFUchwała Nr XII 103 2019.pdf (101,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Olesno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 103 2019.pdf (16,80KB)

PDFUchwała Nr XII 102 2019.pdf (102,64KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Ozimek w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 102 2019.pdf (16,60KB)

PDFUchwała Nr XII 101 2019.pdf (4,49MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 101 2019.pdf (16,32KB)

PDFUchwała Nr XII 100 2019.pdf (636,20KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 100 2019.pdf (16,75KB)

PDFUchwała Nr XII 99 2019.pdf (3,36MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 99 2019.pdf (16,54KB)

PDFUchwała Nr XII 98 2019.pdf (199,73KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Uchylona uchwałą Nr XVI/141/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 98 2019.pdf (16,45KB)

PDFUchwała Nr XII 97 2019.pdf (104,68KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 97 2019.pdf (16,78KB)

PDFUchwała Nr XII 96 2019.pdf (104,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 96 2019.pdf (17,74KB)

PDFUchwała Nr XII 95 2019.pdf (1,87MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień” - części działki nr 178/164 obręb Klekotna

PDFGłosowanie Uchwały Nr XII 95 2019.pdf (27,02KB)

PDFUchwała Nr XI 94 2019.pdf (103,01KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 94 2019.pdf (25,73KB)

PDFUchwała Nr XI 93 2019.pdf (103,14KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 93 2019.pdf (27,26KB)

PDFUchwała Nr XI 92 2019.pdf (4,19MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 92 2019.pdf (24,37KB)

PDFUchwała Nr XI 91 2019.pdf (618,05KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 91 2019.pdf (25,52KB)

PDFUchwała Nr XI 90 2019.pdf (103,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 90 2019.pdf (24,61KB)

PDFUchwała Nr XI 89 2019.pdf (103,38KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr XI 89 2019.pdf (25,82KB)

PDFUchwała Nr X 88 2019.pdf (102,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 88 2019.pdf (17,31KB)

PDFUchwała Nr X 87 2019.pdf (103,24KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 87 2019.pdf (16,63KB)

PDFUchwała Nr X 86 2019.pdf (103,58KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 86 2019.pdf (16,64KB)

PDFUchwała Nr X 85 2019.pdf (4,30MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 85 2019.pdf (16,51KB)

PDFUchwała Nr X 84 2019.pdf (537,28KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 84 2019.pdf (17,05KB)

PDFUchwała Nr X 83 2019.pdf (3,35MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 83 2019.pdf (16,86KB)

PDFUchwała Nr X 82 2019.pdf (106,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 82 2019.pdf (16,86KB)

PDFUchwała Nr X 81 2019.pdf (209,42KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 81 2019.pdf (21,48KB)

PDFUchwała Nr X 80 2019.pdf (196,72KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 80 2019.pdf (21,45KB)

PDFUchwała Nr X 79 2019.pdf (107,60KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 79 2019.pdf (21,35KB)

PDFUchwała Nr X 78 2019.pdf (406,65KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 78 2019.pdf (21,61KB)

PDFUchwała Nr X 77 2019.pdf (105,79KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 77 2019.pdf (21,74KB)

PDFUchwała Nr X 76 2019.pdf (197,30KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 76 2019.pdf (21,70KB)

PDFUchwała Nr X 75 2019.pdf (197,17KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Dobrodzienia

PDFGłosowanie Uchwały Nr X 75 2019.pdf (21,36KB)

PDFUchwała Nr IX 74 2019.pdf (95,63KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 74 2019.pdf (16,57KB)

PDFUchwała Nr IX 73 2019.pdf (103,68KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przeprowadzenia kontroli

PDFGłosowanie uchwały Nr IX 73 2019.pdf (16,52KB)

PDFUchwała Nr IX 72 2019.pdf (105,01KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 72 2019.pdf (17,36KB)

PDFUchwała Nr IX 71 2019.pdf (101,43KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFGłosowanie uchwały Nr IX 71 2019.pdf (17,19KB)

PDFUchwała Nr IX 70 2019.pdf (4,27MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr IX 70 2019.pdf (16,44KB)

PDFUchwała Nr IX 69 2019.pdf (423,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 69 2019.pdf (16,98KB)

PDFUchwała Nr IX 68 2019.pdf (101,86KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 68 2019.pdf (16,83KB)

PDFUchwała Nr IX 67 2019.pdf (106,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobrodzień w prawo własności tych gruntów

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 67 2019.pdf (17,37KB)

PDFUchwała Nr IX 66 2019.pdf (101,44KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 66 2019.pdf (16,96KB)

PDFUchwała Nr IX 65 2019.pdf (99,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 65 2019.pdf (17,37KB)

PDFUchwała Nr IX 64 2019.pdf (97,07KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania

PDFGłosowanie Uchwały Nr IX 64 2019.pdf (16,65KB)

PDFUchwała Nr VIII 63 2019.pdf (109,51KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 63 2019.pdf (17,53KB)

PDFUchwała Nr VIII 62 2019.pdf (105,36KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 62 2019.pdf (16,81KB)

PDFUchwała Nr VIII 61 2019.pdf (104,49KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień”

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 61 2019.pdf (17,40KB)

PDFUchwała Nr VIII 60 2019.pdf (4,29MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 60 2019.pdf (16,61KB)

PDFUchwała Nr VIII 59 2019.pdf (522,14KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 59 2019.pdf (16,74KB)

PDFUchwała Nr VIII 58 2019.pdf (201,76KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 58 2019.pdf (16,92KB)

PDFUchwała Nr VIII 57 2019.pdf (104,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 57 2019.pdf (17,06KB)

PDFUchwała Nr VIII 56 2019.pdf (199,37KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 56 2019.pdf (16,86KB)

PDFUchwała Nr VIII 55 2019.pdf (448,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

PDFGłosowanie uchwały Nr VIII 55 2019.pdf (16,40KB)

PDFUchwała Nr VII 54 2019.pdf (101,73KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 54 2019.pdf (16,40KB)

PDFUchwała Nr VII 53 2019.pdf (103,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 53 2019.pdf (16,53KB)

PDFUchwała Nr VII 52 2019.pdf (107,84KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 52 2019.pdf (17,10KB)

PDFUchwała Nr VII 51 2019.pdf (4,26MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 51 2019.pdf (16,43KB)

PDFUchwała Nr VII 50 2019.pdf (423,93KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 50 2019.pdf (16,69KB)

PDFUchwała Nr VII 49 2019.pdf (258,35KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

PDFGłosowanie uchwały Nr VII 49 2019.pdf (16,60KB)

PDFUchwała Nr VI 48 2019.pdf (4,50MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 48 2019.pdf (16,40KB)

PDFUchwała Nr VI 47 2019.pdf (522,37KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 47 2019.pdf (16,50KB)

PDFUchwała Nr VI 46 2019.pdf (104,09KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 46 2019.pdf (16,73KB)

PDFUchwała Nr VI 45 2019.pdf (102,27KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 45 2019.pdf (16,37KB)

PDFUchwała Nr VI 44 2019.pdf (101,44KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 44 2019.pdf (16,23KB)

PDFUchwała Nr VI 43 2019.pdf (103,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 43 2019.pdf (16,63KB)

PDFUchwała Nr VI 42 2019.pdf (203,07KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez uczelnie, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 42 2019.pdf (16,73KB)

PDFUchwała Nr VI 41 2019.pdf (104,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 41 2019.pdf (16,79KB)

PDFUchwała Nr VI 40 2019.pdf (234,34KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 40 2019.pdf (16,64KB)

PDFUchwała Nr VI 39 2019.pdf (115,31KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego

PDFGłosowanie Uchwały Nr VI 39 2019.pdf (16,49KB)

PDFUchwała Nr V 38 2019.pdf (4,32MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 38 2019.pdf (16,47KB)

PDFUchwała Nr V 37 2019.pdf (293,55KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 37 2019.pdf (16,66KB)

PDFUchwała Nr V 36 2019.pdf (285,35KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 36 2019.pdf (16,86KB)

PDFUchwała Nr V 35 2019.pdf (193,62KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 35 2019.pdf (16,54KB)

PDFUchwała Nr V 34 2019.pdf (104,44KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 34 2019.pdf (17,19KB)

PDFUchwała Nr V 33 2019.pdf (202,08KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 33 2019.pdf (16,86KB)

PDFUchwała Nr V 32 2019.pdf (111,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 32 2019.pdf (16,82KB)

PDFUchwała Nr V 31 2019.pdf (104,40KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 31 2019.pdf (17,24KB)

PDFUchwała Nr V 30 2019.pdf (111,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

PDFGłosowanie Uchwały Nr V 30 2019.pdf (16,70KB)