Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwotę 221 000 euro na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

 

ZIPZalącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

PDFZałącznik nr 2a do SIWZ.pdf – INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 18 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

PDFZałącznik nr 22 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

PDFZałącznik nr 24 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 25 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 142/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 r.

PDFZałącznik nr 26 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 168/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 r.

PDFZałącznik nr 27 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr 329/2018 dnia 27 sierpnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów przez Gminę Dobrodzień

PDFZałącznik nr 28 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 644/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2018 r.

PDFZałącznik nr 29 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 716/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 30 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXXII/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.

PDFZałącznik nr 31 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 32 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 33 do SIWZ.pdf – ZARZĄDZENIE NR S.0050.91.2018 BURMISTRZA DOBRODZIENIA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 34 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr XXXIX/330/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 35 do SIWZ.pdf – Zobowiązania finansowe Gminy Dobrodzień (stan aktualny na dzień 30.09.2018r.)

PDFZałącznik nr 36 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 615/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 37 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 38 do SIWZ.pdf – ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA

PDFZałącznik nr 39 do SIWZ.pdf – ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 40 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

PDFZałącznik nr 41 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

PDFZałącznik nr 42 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

PDFZałącznik nr 43 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

PDFZałącznik nr 44 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

PDFZałącznik nr 45 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 377/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

             PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf