Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 221 000 euro na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień”.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – FORMULARZ CENOWY

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – WYKAZ USŁUG

ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip – WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

              PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf