Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.:Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Załącznik nr 5 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 1 zamówienia) - Gosławice ul. Lubliniecka.pdf
ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip – dokumentacja projektowa (dot. części nr 1 zamówienia) - Gosławice ul. Lubliniecka
Załącznik nr 7 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Opolska.pdf
ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ.zip – dokumentacja projektowa (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Opolska
Załącznik nr 9 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Leśna.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip – dokumentacja projektowa (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Leśna
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

                PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf