Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Gminy

Sekretarz.jpeg

Sekretarz Gminy mgr inż. Waldemar Krafczyk związany z Dobrodzieniem od urodzenia. Pracę zawodową rozpoczął w Hucie Andrzej w Zawadzkiem, następnie pracował w Spółce Koltram. Od stycznia 2003 roku pracuje w Urzędzie MiG, najpierw w Referacie Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Ochrony Środowiska gdzie zajmował się procedurą organizowania i przeprowadzania przetargów na inwestycje komunalne, zakupy i usługi.

W latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Od 01 stycznia 2007r. został powołany na Sekretarza Gminy.

e-mail:

tel. 034/3575-100-102 wew. 38

 

Do zakresu działania Sekretarza Gminy należy m.in.:
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
- sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy i czuwanie nad aktualizacją,
- sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu,
- opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowników,
- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie spraw z zakresu zarządzania personelem,
- przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
- nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjna,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
- koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
- nadzorowanie prac związanych z udostępnieniem informacji publicznej przez pracowników Urzędu,
- przeprowadzanie kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu Miasta i Gminy,
- prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym gminy,
- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
- organizowanie współpracy gminy z zagranicą,
- zamówienia publiczne.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./ oraz Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002r. i Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Dobrodzień. Pełne brzmienie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy , a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępny w pokoju Nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu.